1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w rozdziale IV SWZ oraz ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SWZ.

Extended TitleRozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Część biologiczna - rozbudowa o fermenter
Changes
Section:
IV
Previous text:
2021-09-09
New text:
2021-09-28
Section:
IV
Previous text:
2021-12-07
New text:
2021-12-26
Section:
IV
Previous text:
2021-09-09
New text:
2021-09-28
Deadline Date2021-09-28
Publication Date2021-09-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Attention OfMagdalena Kaniewska
AddressWitaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
TownJarocin
Postal Code63-200
Phone+48 535157419
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-09-06

Engineering works and construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w rozdziale IV SWZ oraz ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SWZ.

Extended TitleRozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz Zadanie nr 3C: Część biologiczna - rozbudowa o fermenter
Changes
Section:
VI
Previous text:
New text:

II. Zgodnie z pkt. IX. 9.2) i pkt. IX.9.3) SWZ:

2)Przedmiotowe środki dowodowe powinny umożliwić Zamawiającemu jednoznaczną ocenę możliwości spełnienia wszystkich postawionych w PFU wymagań i posiadania w tym względzie niezbędnych doświadczeń. Zamawiający po zapoznaniu się ze złożonymi dokumentami będzie weryfikował zaproponowane rozwiązania i urządzenia. W celu przyspieszenia oceny rozwiązań i urządzeń przez Zamawiającego potencjalny Wykonawca może wskazać, gdzie takie rozwiązania lub urządzenia były stosowane.

3) Zgodnie z art. 107 ust. 2 uPzp Jeżeli wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Section:
II
Previous text:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowej, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji:

1) Zamówienie podstawowe obejmuje:

a) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej,

b) Etap II – roboty budowlano – montażowe, w tym: - tunele do stabilizacji tlenowej wraz z halą przygotowania wsadu za wyjątkiem modułu przyjęcia i przygotowania wsadu z płynnych odpadów biodegradowalnych, - bioreaktor (fermenter) do odpadów biodegradowalnych, c) Etap III i etap IV Rozruchy – rozruchy instalacji.

2) Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem modułu przyjęcia i przygotowania wsadu z płynnych odpadów biodegradowalnych uwzględniającego linię technologiczną do przygotowania i higienizacji odpadów.

Zgodnie z § 4a projektu umowy (ZAŁĄCZNIK 7 do SWZ):

— Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w całości lub w części w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy, wyrażoną na piśmie, Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w późniejszym okresie, niż wskazany zdaniu poprzedzającym,

— warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji jest złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia wraz ze wskazaniem zakresu, w stosunku do którego Zamawiający wykonuje Prawo Opcji,

— realizacja zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac objętych Prawem Opcji,

— nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

— przedmiot Umowy objęty Opcją zostanie wykonany w terminie wskazanym dla zamówienia podstawowego.

2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0004/19-00 w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

6. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań przedstawiono we wzorze umowy.

7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera PFU, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

New text:

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowej, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji:

1) Zamówienie podstawowe obejmuje:

a) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej,

b) Etap II – roboty budowlano – montażowe, w tym: - tunele do stabilizacji tlenowej wraz z halą przygotowania wsadu za wyjątkiem modułu przyjęcia i przygotowania wsadu z płynnych odpadów biodegradowalnych, - bioreaktor (fermenter) do odpadów biodegradowalnych, c) Etap III i etap IV Rozruchy – rozruchy instalacji. Etap III obejmuje swoim zakresem rozruch całej instalacji „na sucho”, natomiast Etap IV obejmuje swym zakresem rozruch całej instalacji „na mokro” czyli z użyciem odpadów i potwierdzeniem osiąganych parametrów gwarantowanych.

2) Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem modułu przyjęcia i przygotowania wsadu z płynnych odpadów biodegradowalnych uwzględniającego linię technologiczną do przygotowania i higienizacji odpadów.

Zgodnie z § 4a projektu umowy (ZAŁĄCZNIK 7 do SWZ):

— Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w całości lub w części w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy, wyrażoną na piśmie, Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w późniejszym okresie, niż wskazany zdaniu poprzedzającym,

— warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji jest złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia wraz ze wskazaniem zakresu, w stosunku do którego Zamawiający wykonuje Prawo Opcji,

— realizacja zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac objętych Prawem Opcji,

— nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

— przedmiot Umowy objęty Opcją zostanie wykonany w terminie wskazanym dla zamówienia podstawowego.

2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0004/19-00 w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

6. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań przedstawiono we wzorze umowy.

7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera PFU, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Section:
III
Previous text:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

— wybudował przynajmniej 2 instalacje stabilizacji tlenowej składającej się z min. 5 tuneli każda o parametrach nie gorszych niż te opisane przez Zamawiającego,

— wybudował przynajmniej 2 instalacje do stabilizacji beztlenowej, gdzie każda z nich składała się z komory fermentacyjnej wraz z niezbędna infrastrukturą o parametrach nie gorszych niż te opisane przez Zamawiającego.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

II. Zgodnie z IX SWZ:

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 p.z.p., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 7) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kre3dytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

8) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wykluczenia wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 7 i 8), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

9. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych.

Zamawiający nie wymaga złożenia przez Wykonawcę przedmiotowych środków dowodowych.

New text:

1. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże że w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie:

- wybudował przynajmniej 2 instalacje stabilizacji tlenowej o wydajności minimum 16 000Mg/rok, wyposażonej w system automatycznego napowietrzania wraz z systemem nawadniania odpadu, składającej się z min. 5 tuneli,

- wybudował przynajmniej 2 instalacje do stabilizacji beztlenowej suchej, gdzie każda z nich składała się z komory fermentacyjnej wraz z niezbędną infrastrukturą o wydajności minimum 15 000Mg/rok.

2. Zamawiający, w stosunku do Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, w odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej dopuszcza łączne spełnianie warunku przez Wykonawców.

3. Zamawiający może na każdym etapie postępowania, uznać, że wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli posiadanie przez wykonawcę sprzecznych interesów, w szczególności zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.

II. Zgodnie z IX SWZ:

3. Wykaz podmiotowych środków dowodowych

Zamawiający przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10 dni, aktualnych na dzień złożenia podmiotowych środków dowodowych:

1) Oświadczenie wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową lub wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, albo oświadczenia o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej lub wniosku

o dopuszczenie do udziału w postępowaniu niezależnie od innego wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej - załącznik nr 4 do SWZ;

2) Odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji;

3) Wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 7 lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty i miejsca wykonania oraz podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających, czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane zostały wykonane, a jeżeli wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne odpowiednie dokumenty; wzór wykazu robót stanowi Załącznik nr 5 do SWZ;

4) Oświadczenie wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 p.z.p. w zakresie odnoszącym się do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 p.z.p. oraz w zakresie podstaw wykluczenia wskazanych w art. 109 ust. 1 pkt 7 p.z.p. - wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SWZ.

5) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotyczącym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 p.z.p. sporządzona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej złożeniem.

6) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 p.z.p., jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do tego rejestru, sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

7) informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kre3dytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 3 miesiące przed jej złożeniem,

8) dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia.

4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej:

1) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 2 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji, nie ogłoszono upadłości, jego aktywami nie zarządza likwidator lub sąd, nie zawarł układu z wierzycielami, jego działalność gospodarcza nie jest zawieszona ani nie znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

2) zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 3 pkt 6 i 7, składa informację z odpowiedniego rejestru, takiego jak rejestr sądowy, albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jego złożeniem oraz składa informację z odpowiedniego rejestru zawierającego informacje o jego beneficjentach rzeczywistych albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, określający jego beneficjentów rzeczywistych - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed jego złożeniem.

5. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4, lub gdy dokumenty te nie odnoszą się do wszystkich przypadków wykluczenia wskazanych w SWZ, zastępuje się je odpowiednio w całości lub w części dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji,

lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone pod przysięgą, lub, jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie ma przepisów o oświadczeniu pod przysięgą, złożone przed organem sądowym lub administracyjnym, notariuszem, organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy. Wymagania dotyczące terminu wystawienia dokumentów lub oświadczeń są analogiczne jak w ust. 4.

6. Zamawiający nie wzywa do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, o ile wykonawca wskazał w jednolitym dokumencie dane umożliwiające dostęp do tych środków, a także wówczas gdy podmiotowym środkiem dowodowym jest oświadczenie, którego treść odpowiada zakresowi oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP. Wykonawca nie jest zobowiązany do złożenia podmiotowych środków dowodowych, które zamawiający posiada, jeżeli wykonawca wskaże te środki oraz potwierdzi ich prawidłowość i aktualność.

7. W zakresie nieuregulowanym ustawą p.z.p. lub niniejszą SWZ do oświadczeń i dokumentów składanych przez Wykonawcę w postępowaniu, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r. poz. 2415; zwanym dalej "r.p.ś.d.") oraz przepisy rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie sposobu sporządzania i przekazywania informacji oraz wymagań technicznych dla dokumentów elektronicznych oraz środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursie (Dz.U. z 2020 r. poz. 2452 zwanym dalej "r.d.e.")

8. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć wymaganych przez zamawiającego podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w ust. 3 pkt. 7 i 8), Wykonawca składa inne podmiotowe środki dowodowe, które w wystarczający sposób potwierdzają spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu dotyczącego sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

9. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych:

1) Zgodnie z art. 106 ust. 1 uPzp Zamawiający żąda złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:

a) dla zadania 3B:

-szczegółowy opis biostabilizatora beztlenowego (fermentera),

-rysunki biostabilizatora (w tym przekrój wzdłużny i poprzeczny),

-karta techniczna fermentera (określająca parametry pracy i potwierdzenie rozwiązań wymaganych w PFU) – karta może zostać stworzona przez Wykonawcę,

-karty katalogowe urządzeń technicznych niezbędnych do obsługi i prawidłowego działania fermentera (w tym urządzeń wchodzących w skład hali przygotowania wsadu) – karty sporządzone przez producentów urządzeń.

b) dla zadania 3C:

-szczegółowy opis bioreaktorów tlenowych (tuneli kompostowych) i zastosowanych w nich rozwiązań,

-rysunki tuneli kompostowych (w tym przekrój wzdłużny, poprzeczny),

-karty katalogowe urządzeń technicznych niezbędnych do obsługi i prawidłowego działania tuneli kompostowych.

c) Ponadto dla całości postępowania:

-rysunek poglądowy rozmieszczenia obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

Section:
III
Previous text:

I. Zgodnie z pkt. X SWZ

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);

3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

II Zgodnie z pkt. XI SWZ:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

III. Zgodnie z pkt. XIII SWZ:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ poza aplikacją. Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest,,narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

2. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

New text:

I. Zgodnie z pkt. X SWZ

1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.

2. Wymagania dotyczące polegania na zdolnościach lub sytuacjach innych podmiotów, o których mowa w ust.1:

1) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający tą okoliczność;

2) Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy.

3) W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

4) Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie ponosi winy.

5) Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, sytuacja ekonomiczna lub finansowa podmiotu udostępniającego zasoby nie potwierdzają spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, zamawiający żąda, aby wykonawca w terminie określonym przez zamawiającego zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykazał, że samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. Wykonawca nie może, po upływie terminu składania ofert, powoływać się na zdolności lub sytuację podmiotów udostępniających zasoby, jeżeli na etapie składania ofert nie polegał on w danym zakresie na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby.

3. W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w ust. 2, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, a także w celu wykazania braku wobec tych podmiotów podstaw do wykluczenia oraz spełniania, w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca:

1) składa wraz z ofertą zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia niezbędnych zasobów Wykonawcy - zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SWZ;

2) składa wraz z ofertą Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) dotyczący tych podmiotów, w zakresie wskazanym w Części II Sekcji C ESPD (Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów);

3) w terminie określonym w Rozdziale IX ust. 3 SWZ, przedkłada w odniesieniu do tych podmiotów oświadczenia i dokumenty tam wskazane.

II Zgodnie z pkt. XI SWZ:

1. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo winno być załączone do oferty w postaci elektronicznej. 2. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD) składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te wstępnie potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.

3. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w tym oświadczenie dotyczące przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia wskazują w formularzu oferty, które roboty budowlane wykonają poszczególni wykonawcy.

III. Zgodnie z pkt. XIII SWZ:

1. Ofertę sporządza się w języku polskim na Formularzu Ofertowym - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SWZ poza aplikacją. Formularz generowany przez Platformę Zakupową jest,,narzędziem technicznym” niezbędnym do złożenia oferty na Platformie, nie stanowi on jednak faktycznego formularza ofertowego.

Wraz z ofertą Wykonawca jest zobowiązany złożyć:

1) oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o którym mowa w Rozdziale IX ust. 1 SWZ;

2) zobowiązanie innego podmiotu oraz oświadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (ESPD), o których mowa w Rozdziale X ust. 3 pkt 1 i 2 SWZ (jeżeli dotyczy);

3) dowód wniesienia wadium (w przypadku wadium złożonego w formie poręczeń lub gwarancji);

4) dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty; odpowiednie pełnomocnictwa (jeżeli dotyczy).

5) 5) przedmiotowe środki dowodowe:

a) dla zadania 3B:

 szczegółowy opis biostabilizatora beztlenowego (fermentera),

 rysunki biostabilizatora (w tym przekrój wzdłużny i poprzeczny),

 karta techniczna fermentera (określająca parametry pracy i potwierdzenie rozwiązań wymaganych w PFU) – karta może zostać stworzona przez Wykonawcę,

 karty katalogowe urządzeń technicznych niezbędnych do obsługi i prawidłowego działania fermentera (w tym urządzeń wchodzących w skład hali przygotowania wsadu) – karty sporządzone przez producentów urządzeń.

b) dla zadania 3C:

 szczegółowy opis bioreaktorów tlenowych (tuneli kompostowych) i zastosowanych w nich rozwiązań,

 rysunki tuneli kompostowych (w tym przekrój wzdłużny, poprzeczny),

 karty katalogowe urządzeń technicznych niezbędnych do obsługi i prawidłowego działania tuneli kompostowych.

c) ponadto dla całości postępowania:

 rysunek poglądowy rozmieszczenia obiektów objętych niniejszym postępowaniem.

2. Ofertę, w tym Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (ESPD), sporządza się, pod rygorem nieważności, w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).

Section:
IV
Previous text:
2021-09-09
New text:
2021-09-22
Section:
IV
Previous text:
2021-12-07
New text:
2021-12-20
Section:
IV
Previous text:
2021-09-09
New text:
2021-09-22
Deadline Date2021-09-22
Publication Date2021-09-06
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Attention OfMagdalena Kaniewska
AddressWitaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
TownJarocin
Postal Code63-200
Phone+48 535157419
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2021-07-30

Engineering works and construction works

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowe, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia opisany został w rozdziale IV SWZ oraz ZAŁĄCZNIKU NR 8 do SWZ.

Extended TitleRozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu". Zadanie nr 3B: Część biologiczna – rozbudowa o m.in. tunele kompostowe oraz zadanie nr 3C: Część biologiczna – rozbudowa o fermenter...
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa części biologicznej ZZO Jarocin o instalację stabilizacji tlenowej oraz beztlenowej odpadów biodegradowalnych. Inwestycja składa się z rozbudowy o dodatkowe tunele kompostowe wraz z komorą fermentacyjną do produkcji biogazu. Zadanie obejmuje wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa uzgodnień, opinii i pozwoleń, z zastrzeżeniem wydanej dla inwestycji decyzji środowiskowej, wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych, przeprowadzenia rozruchów próbnych oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie dla Inwestycji opisanej w załączonym Programie Funkcjonalno-Użytkowym.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia składa się z zamówienia podstawowego oraz zamówienia objętego prawem opcji:

1) Zamówienie podstawowe obejmuje:

a) Etap I - wykonanie dokumentacji projektowej,

b) Etap II – roboty budowlano – montażowe, w tym: - tunele do stabilizacji tlenowej wraz z halą przygotowania wsadu za wyjątkiem modułu przyjęcia i przygotowania wsadu z płynnych odpadów biodegradowalnych, - bioreaktor (fermenter) do odpadów biodegradowalnych, c) Etap III i etap IV Rozruchy – rozruchy instalacji.

2) Zamówienie objęte prawem opcji obejmuje wykonanie robót budowlanych związanych z wybudowaniem modułu przyjęcia i przygotowania wsadu z płynnych odpadów biodegradowalnych uwzględniającego linię technologiczną do przygotowania i higienizacji odpadów.

Zgodnie z § 4a projektu umowy (ZAŁĄCZNIK 7 do SWZ):

— Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w całości lub w części w okresie 5 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. Za zgodą Wykonawcy, wyrażoną na piśmie, Zamawiający może skorzystać z Prawa Opcji w późniejszym okresie, niż wskazany zdaniu poprzedzającym,

— warunkiem skorzystania przez Zamawiającego z Prawa Opcji jest złożenie Wykonawcy pisemnego oświadczenia wraz ze wskazaniem zakresu, w stosunku do którego Zamawiający wykonuje Prawo Opcji,

— realizacja zakresu zamówienia objętego Prawem Opcji stanowi jednostronne uprawnienie Zamawiającego, z którego skorzystanie rodzi po stronie Wykonawcy obowiązek realizacji prac objętych Prawem Opcji,

— nieskorzystanie przez Zamawiającego z Prawa Opcji nie stanowi podstawy dla Wykonawcy do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego,

— przedmiot Umowy objęty Opcją zostanie wykonany w terminie wskazanym dla zamówienia podstawowego.

2. Przedsięwzięcie realizowane jest w ramach projektu „Rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin – Wielkopolskie Centrum Recyklingu” - umowa o dofinansowanie nr POIS.02.02.00-00-0004/19-00 w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

3. Przedmiot zamówienia nie został podzielony na części. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

4. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych oraz w postaci katalogów elektronicznych.

5. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 p.z.p.

6. Zamawiający stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy wymaga, aby osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r. poz. 1040, 1043 i 1495), zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz Sposób weryfikacji zatrudnienia tych osób i uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań związanych z zatrudnianiem tych osób oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań przedstawiono we wzorze umowy.

7. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera PFU, stanowiący Załącznik nr 8 do SWZ.

Deadline Date2021-09-09
Publication Date2021-07-30
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Organisation„ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu”
Attention OfMagdalena Kaniewska
AddressWitaszyczki, ul. im. Mariusza Małynicza 1
TownJarocin
Postal Code63-200
Phone+48 535157419
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa Centrum Przesiadkowego w ramach zadania: „Budowa Intermodalnego Węzła Komunikacyjnego w Białymstoku", który obejmuje:1) wykonanie dokumentacji projektowej,2) wykonanie robót budowlanych, 3) sprawowanie nadzoru autorskiego.
View more
Deadline: Oct 25, 2021
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków...
View more
Deadline: Oct 19, 2021
Niniejsze postępowanie stanowi część zamówienia w ramach „Miejskiego programu wymiany źródeł ogrzewania”.Termin realizacji zamówienia: do 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy (zgodnie z harmonogramem rzeczowo – terminowo – finansowym), w...
View more