NCZI je subjekt zodpovedný za realizáciu informatizácie a elektronizácie zdravotníctva v Slovenskej republike.

Cieľom Elektronizácie dávok z nemocenského poistenia je digitalizácia existujúcich procesov a eliminácia agendy dnes vykonávanej na báze papierových tlačív. Riadne realizovaná zmena zabezpečí, aby údaje, ktoré vznikajú u PZS v procesoch ePN boli v digitálnej podobe zdieľané so subjektami, ktoré ich potrebujú ďalej spracovávať, aby boli manažované systematicky, čím sa prispeje ku komplexnej správe údajov celej verejnej správy.

Cieľom elektronizácie dávok z nemocenského poistenia je rozšíriť a doplniť elektronické služby, doplniť nové komponenty a rozšíriť záber používaných elektronických služieb systému ezdravie v sektore zdravotníctva s ohľadom najmä na integráciu Sociálnej poisťovne a elektronizáciu procesov pre zber dát súvisiacich so spracovaním evidencií o práceneschopnosti osoby. ePN v 2.etape doplní dátové štruktúry, nástroje a služby pre transparentnú a efektívnu evidenciu a doručovanie údajov od PZS smerom do NZIS a následne do SP a iných rezortov. ePN v 2 etape zavedie nové digitálne procesy pre zber a spracovanie dát o pracovnej neschopnosti osoby, ošetrovaní člena rodiny, tehotenstve a materstve. Dôraz bude kladený aj na lepšie využívanie ľudských zdrojov v procese evidencie klinických aj administratívnych dát o poskytnutej ZS a znižovanie administratívnej záťaže ZPr aj pracovníkov SP či iných rezortov. Projekt zavedie nástroje, ktoré umožnia tzv. near-to-online výkon kontrol dodržiavania liečebného režimu a automatizáciu doručovania dát medzi organizáciami. Beneficientom nových digitálnych procesov bude aj občan, ktorý nebude musieť sledovať a realizovať administratívne úkony súvisiace s procesom PN alebo poskytovaním dávok do SP a iných rezortov súvisiacich s liečeným režimom.

Predmetom Projektu je:

1.Rozšírenie zberu štruktúrovaných údajov o poskytnutej ZS a súvisiacich administratívnych výkonoch ZS od PZS v dotknutých procesoch

2.Zníženie administratívnej záťaže zdravotníckych pracovníkov

3.Zníženie administratívnej záťaže občana v procese poskytnutia ZS a súvisiacej administratívy

4.Zníženie administratívnej záťaže zamestnávateľov

Extended TitleZabezpečenie efektívneho používania služieb ePN
Changes
Section:
IV.
Previous text:
2021-11-12
New text:
2021-12-13
Deadline Date2021-12-13
Publication Date2021-11-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAmended
TypeRestricted procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationNárodné centrum zdravotníckych informácií
Attention OfPhDr. Róbert Danko
AddressLazaretská
TownBratislava
Postal Code81109
Phone+421 257269713
Fax+421 243412094
Class Code72212180
Class DescriptionMedical software development services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 28, 2021
Predmetom zákazky je výtlačné potrubie Budkovce Drahňov rieši odvedenie splaškových vôd z kanalizačnej siete Budkovce výtlačným potrubím z čerpacej stanice Budkovce umiestnenej v juhovýchodnej časti intravilánu obce Budkovce. Z ČS...
View more
Deadline: Dec 30, 2021
Predmetom zákazky je zabezpečenie združenej dodávky zemného plynu s prevzatím zodpovednosti za odchýlku, vrátane jej prepravy distribučnou sústavou a distribučných služieb, pre objekt (odberné miesto) organizácie ako aj komplexné služby...
View more
Deadline: Dec 28, 2021
Predmetom zákazky je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry, ktorá spočíva v dodávke a výsadbe drevín v obciach naúzemí Slovenskej republiky (ďalej len predmet zákazky).
View more