Ηλεκτρονική ανοικτή διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης άνω των ορίων, για την «προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, ανά ομάδα, με έναρξη ισχύος της σύμβασης την ημερομηνία καταχώρισης της στο ΚΗΜΔΗΣ και διάρκεια ισχύος έξι (6) μήνες.

Extended TitleΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Extended Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού

Deadline Date2021-10-21
Publication Date2021-09-21
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value37455.60
OrganisationΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Attention OfΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ
AddressΛΙΟΣΙΩΝ 22
TownAthens
Postal Code10438
Phone+30 2105245828
Fax+30 2132082856
Class Code31681410
Class DescriptionElectrical materials
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 15, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Προμήθεια ειδών τροφίμων για τη λειτουργία δομών του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων έτους 2021.
View more
Deadline: Nov 22, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, αμόλυβδη βενζίνη 95 οκτανίων, πετρέλαιο θέρμανσης) για τις ανάγκες των οχημάτων, μηχανημάτων και Δημοτικών Κτηρίων του Δήμου Βόρειας Κέρκυρας. Οι...
View more
Deadline: Nov 16, 2021
Προμήθεια στολών (συμπεριλαμβανομένων των υποδυτών και πηλικίων) Δοκίμων Αστυφυλάκων εισελθόντων προς φοίτηση το εκπαιδευτικό έτος 2020-2021.Επανπροκήρυξη Δημόσιας Σύμβασης όσον αφορά το τμήμα 3 - Πηλίκια (Δόκιμοι Αστυφύλακες).Σχετική απόφαση ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ...
View more