Строителство включващо комплексно изпълнение на проектиране и осъществяване на авторски надзор за периода на изпълнение на СМР на обекта, СМР по монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов (SF6) прекъсвач за ВН, изграждане на вторична комутация необходима за осъществяване на функционална свързаност на ОРУ с останалите части и системи на подстанция „Ален мак“ 110/20 kV.

Extended TitleПроектир. и авт. надзор по време на СМР,монтаж, въвеждане в експл. на елегазови(SF6)пр-чи ВН и изгр.на втор.комут. необх. за осъщ. на функц. с-ст ОРУ с ост.части и с-ми на п/ст „Ален мак“ 110/20 kV
Extended Description

Строителство включващо комплексно изпълнение на проектиране и осъществяване на авторски надзор за периода на изпълнение на СМР на обекта, СМР по монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов (SF6) прекъсвач за ВН, изграждане на вторична комутация необходима за осъществяване на функционална свързаност на ОРУ с останалите части и системи на подстанция „Ален мак“ 110/20 kV.

Modifications

Строителство включващо комплексно изпълнение на проектиране и осъществяване на авторски надзор за периода на изпълнение на СМР на обекта, СМР по монтаж и въвеждане в експлоатация на елегазов (SF6) прекъсвач за ВН, изграждане на вторична комутация необходима за осъществяване на функционална свързаност на ОРУ с останалите части и системи на подстанция „Ален мак“ 110/20 kV.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2023-11-30
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeContract award without prior publication
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД
Attention OfТатяна Маринова Немчева
Addressбул. Цар Борис III № 201
TownSofia
Postal Code1618
Phone+359 9696843
Fax+359 9696189
Class Code45310000
Class DescriptionElectrical installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

„Доставка на реактиви, медицински изделия и биопродукти за клинична, микробиологична лаборатория, кръвен център и патохистологична и цитологична лаборатория МБАЛ "Д-р Тота Венкова" АД гр. Габрово”
View more
Дейността предвижда доставка на хляб и хлебни изделия съобразно количествата и видовете продукти, посочени в Приложение № 2, неразделна част от документацията на настоящата обществена поръчка.Пълният обхват на дейностите е подробно описан в Техническата...
View more
Обособена позиция №1 с предмет: "Доставка на елегазови прекъсвачи ВН за 110 kV", включва доставка по заявка чрез покупка на елегазови прекъсвачи за номинално напрежение 110 kV със стоманени носещи...
View more