Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac budowlanych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni zewnętrznych wraz z podbudowami, wykonanie ścian przeciwpożarowych i zasieków na surowce z bloków betonowych. Wybór wykonawców dla pozostałych części prac budowlanych zostanie przeprowadzony w odrębnych zapytaniach ofertowych.

Extended TitleWykonanie części prac budowlanych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą tow. (9/NFOŚIGW/2021)
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie części prac budowlanych mających na celu budowę linii sortowniczej do doczyszczania odpadów pochodzenia komunalnego zebranych selektywnie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu na części działki nr 2/3, obręb Dalsze, gmina Myślibórz. Przedmiotowe zamówienie obejmuje wykonanie nawierzchni zewnętrznych wraz z podbudowami, wykonanie ścian przeciwpożarowych i zasieków na surowce z bloków betonowych. Wybór wykonawców dla pozostałych części prac budowlanych zostanie przeprowadzony w odrębnych zapytaniach ofertowych.

Zakres prac niezbędnych do wykonania określa tabela elementów rozliczeniowych oraz dokumentacja projektowa składająca się z projektów budowlanych. Dokumentacja stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego. Dokumentacja udostępniona została pod linkiem: http://www.eko-mysl.pl/zapytania-ofertowe/

Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia, zawartym w zapytaniu ofertowym lub w załącznikach do zapytania ofertowego, występują nazwy konkretnego producenta/produktu, czy normy jakościowe, to należy je traktować jedynie jako pomoc w opisie przedmiotu zamówienia. W każdym przypadku dopuszczalne są rozwiązania równoważne pod względem konstrukcji, materiałów, funkcjonalności, jakości (nie gorsze niż założone w dokumentacji projektowej). Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia wskazano jakikolwiek znak towarowy, patent czy pochodzenie - należy przyjąć, że wskazane patenty, znaki towarowe, pochodzenie określają parametry techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza złożenie ofert w tym zakresie o równoważnych parametrach technicznych, eksploatacyjnych i użytkowych. Obowiązek wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy. Wszystkie materiały budowlane, które będą użyte w ramach prac należy uzgodnić z Zamawiającym.

Minimalny okres gwarancji na przedmiot zamówienia wynosi 36 miesięcy.

Rozliczenie z Wykonawcą nastąpi w formie wynagrodzenia ryczałtowego.

Więcej informacji znajduje się w wydruku zapytania ofertowego nr 9/NFOŚIGW/2021 dostępnym na stronie internetowej Zamawiającego

Publication Date2022-01-03
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationEKO-MYŚL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Attention OfKrzysztof Grzywiński
AddressDalsze 36
TownDalsze
Postal Code74-300
Phone+48 721886889
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest: Budowa Systemu Kogeneracyjnego w ramach restrukturyzacji systemu ciepłowniczego w Piotrkowie Trybunalskim : Przedmiotem etapu 1 (koszt kwalifikowany)jest wykonanie w formule „zaprojektuj i wybuduj” budowy układu kogeneracyjnego na...
View more
Przedmiotem zamówienia będą roboty budowlane polegające na rozbudowie i przebudowie DK94 w Sosnowcu etap II
View more
Deadline: Feb 24, 2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych objętych Decyzją nr 22/2019 z dnia 20.12.2019 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej w części: „Rozbudowa drogi krajowej DK79 na odcinku od estakady...
View more