Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy ulicy Smętnej 12 w Krakowie w ramach realizacji zadania polegającego na utworzeniu Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.

Extended TitleWykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy ul. Smętnej 12 w Krakowie w ramach utworzeniu Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w formule „zaprojektuj i wybuduj” przy ulicy Smętnej 12 w Krakowie w ramach realizacji zadania polegającego na utworzeniu Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES

Przedmiotowe zamówienie jest jednym z elementów zamierzenia inwestycyjnego/budowlanego polegajacego na utworzeniu Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego CEPHARES.

W ramach przedmiotowego zamówienia planowana jest przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku B Instytut Farmakologii PAN w Krakowie, w którym usytuowane będzie Centrum Rozwoju Nowych Farmakoterapii Zaburzeń Ośrodkowego Układu Nerwowego pn. „Cephares”, a także ograniczona przebudowa przylegających budynków A i C – w zakresie niezbędnym dla tego zakresu inwestycji, którym objęty będzie budynek B.

Wykonawca w ramach realizacji zamówienia będzie obowiązany do utrzymywania drożności komunikacyjnej ścieżek, dróg oraz ciągów komunikacyjnych, a także zabezpieczenia miejsc wykonywania robót.

Roboty budowlane będą wykonywane w obiekcie czynnym.

Wykonywane roboty budowlane przez Wykonawcę nie mogą utrudniać komunikacji pomiędzy budynkami Instytutu, w tym głównie pomiędzy Budynkiem Głównym “A”, a Zwierzętarnią (budynek “C”).

Jeśli wykonywane roboty z przyczyn technicznych czy też technologicznych będą wymuszały utrudnienie komunikacji, o której mowa wyżej, Wykonawca w porozumieniu i za zgodą Zamawiającego może wprowadzić (czasowo) alternatywny, odpowiadający obecnemu, inny ciąg komunikacyjny.

W przypadku prac, które będą wymuszały utrudnienia w komunikacji pomiędzy budynkami, będą generowały nadmierny hałas, np. wyburzenia, przebicia ścian itp. Wykonawca zobowiązany jest przekazać taką informację Zamawiającemu (o planowanych tego typu pracach), z wyprzedzeniem min. 14 dni.

Przedmiotowe zamówienie obejmuje w szczególności:

Wykonanie opracowania dokumentacji projektowej w zakresie zgodnym z wymaganiami określonymi w Programie funkcjonalno-użytkowym wraz ze wszystkimi opracowaniami projektowymi i uzgodnieniami koniecznymi do wykonania tej dokumentacji,

w tym:

uzyskanie wymaganych prawem decyzji administracyjnych, opinii, uzgodnień i pozwoleń niezbędnych do wykonania robót budowlanych objętych niniejszym zamówieniem,

sprawowanie nadzoru autorskiego w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji wykonawczej,

wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej,

uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego, wykonanie dokumentacji projektowej powykonawczej, a także przekazania Zamawiającemu przedmiotu umowy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 do SWZ, zawierającym Program Funkcjonalno-Użytkowy oraz załączniki stanowiace jego integralna część.

Zamawiający informuje, iż dysponuje prawomocną decyzją lokalizacyjną - Decyzja o ustaleniu warunków zabudowy nr AU-2/6730.2/1598/2017 z dnia 31.10.2017 r.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający zaznacza, iż wyłoniony Wykonawca zobowiązany będzie do posiadania ubezpieczenia w okresie realizacji zamówienia zgodnie z zapisami zawartymi w projektowanych postanowieniach umowy stanowiących załącznik nr 2 do SWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca udzielił min. 36 miesięcy gwarancji jakości na wykonane roboty budowlane i wykorzystane materiały, przy czym na wmontowane urządzenia (sprzęt) Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na okres min. 24 miesięcy.

Publication Date2022-03-11
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value19284000.00
OrganisationInstytut Farmakologii im. Jerzego Maja Polskiej Akademii Nauk
Attention OfEwelina Mazur-Gądek
Addressul. Smętna 12
TownKrakow
Postal Code31-343
Phone+48 12623340
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2022
Przedmiotem zamówienia jest „Odtworzenie kompleksu polderów zalewowych w leśnictwie Krzywina cz. II „Odbudowa stawu w oddziale 22 t wraz z systemem zasilającym”Zakres prac obejmuje kompleksowe wykonanie zamówienia: „Odtworzenie kompleksu polderów...
View more
Deadline: Jun 3, 2022
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy Pzp, polegających na zaprojektowaniu oraz wykonaniu (budowie) instalacji OZE na budynkach mieszkańców w Gminie Bobrowniki w ramach programu „Budowa instalacji OZE...
View more
Deadline: Jun 30, 2022
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające na budowie obiektów małej retencji wraz z infrastrukturą towarzyszącą w leśnictwach Piłka, Smogulec i Jaktorówko. Przedmiot i zakres prac do wykonania zamówienia został szczegółowo...
View more