Предмет и обем на обществената поръчка:

1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ДП РВД с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, описани в Приложение № 1 от Техническите спецификации към обществената поръчка;

2. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ДП РВД по стандартизиран товаров профил и заплащане на услугите за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителна мрежа и отговорност за балансиране (съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 вр. с ал. 1 от ПТЕЕ) за обектите с инсталирани електромери без почасово отчитане на електрическа енергия, описани в Приложение № 2 от Техническите спецификации към обществената поръчка.

Extended Title„Доставка на електроенергия”
Extended Description

Предмет и обем на обществената поръчка:

1. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ДП РВД с инсталирани електромери за почасово отчитане на електрическа енергия, описани в Приложение № 1 от Техническите спецификации към обществената поръчка;

2. Доставка на нетна активна електрическа енергия за обекти на ДП РВД по стандартизиран товаров профил и заплащане на услугите за достъп до и пренос през електропреносната и електроразпределителна мрежа и отговорност за балансиране (съгласно чл. 20, ал. 2, т. 2 вр. с ал. 1 от ПТЕЕ) за обектите с инсталирани електромери без почасово отчитане на електрическа енергия, описани в Приложение № 2 от Техническите спецификации към обществената поръчка.

3. Прогнозното количество електроенергия, предмет на доставката, за период от 12 месеца е 14 600 МWh и е разпределено по обекти както следва:

3.1. За обектите описани в Приложение № 1 прогнозното количество на доставка е 14 300 МWh нетна активна електрическа енергия.

3.2. За обектите описани в Приложение № 2 прогнозното количество на доставка е 300 МWh нетна активна електрическа енергия.

Забележки:

• По време на изпълнение на поръчката Възложителят може да прави промени в Приложение № 1 и Приложение № 2, като добавя нови и/или изключва част от посочените обекти, като за добавените обекти, Възложителят следва да заплаща доставената електроенергия по вече договорената с изпълнителя цена.

• В прогнозната стойност е включена стойността на доставката, акциза и такса „Задължения към обществото”, както и мрежовите услуги за обектите със стандартизиран товаров профил;

• Посоченото прогнозно количество електрическа енергия е индикативно, поради което при изпълнение на обществената поръчка, Възложителят ще заплаща на участника избран за изпълнител само реално потребеното количество електроенергия за съответния период.

• За повече яснота са добавени Приложение № 3 - представляващо справка за товаровия профил на всеки един от обектите с почасово отчитане и Приложение № 4 - справка за месечната консумация на обектите със стандартизиран товаров профил.

Publication Date2022-03-11
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value8.31
OrganisationДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ "РЪКОВОДСТВО НА ВЪЗДУШНОТО ДВИЖЕНИЕ" ТПП
Attention OfПавлина Бобева Стайкова
Addressбул. Брюксел №1
TownSofia
Postal Code1540
Phone+359 29371717
Class Code09310000
Class DescriptionElectricity
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 22, 2022
Съоръжението представлява открита писта с дължина 300 м с 4 коридора и прав участък с дължина 100 м с 5 коридора. Вътре в пистата са разположени сектори за дълъг скок...
View more
Deadline: Jun 23, 2022
В обхвата на поръчката се включва изготвяне на технически проект, изпълнение на строитело-монтажни работи и упражняване на авторски надзор по време на изпълнение на строителството на следните обекти:-  Участък от общински...
View more
Deadline: Jun 29, 2022
Изпълнение на СМР за изграждане на геотермална термопомпена инсталация в детска ясла №3, гр. Бургас и облагородяване на терен, в съответствие с одобрен инвестиционен проект, неразделна част от документацията за...
View more