Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1946/2021 z dnia 13.12.2021 r., z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w przedmiotowym PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla całości zamierzenia objętego pozwoleniem na budowę z podziałem na Etap 1 i Etap 2 realizacji inwestycji oraz wybudowanie nowego budynku w zakresie Etapu 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

Extended TitleBudowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:

Data: 30/06/2022

Czas lokalny: 09:00

New text:

Data: 07/07/2022

Czas lokalny: 09:00

Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2022

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 03/11/2022

Section:
IV.2.7
Previous text:

Data: 30/06/2022

Czas lokalny: 10:00

New text:

Data: 07/07/2022

Czas lokalny: 10:00

Deadline Date2022-07-07
Publication Date2022-06-28
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Attention OfMonika Mińska
AddressJuraszów 7/19
TownPoznań
Postal Code60-479
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-06-14

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1946/2021 z dnia 13.12.2021 r., z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w przedmiotowym PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla całości zamierzenia objętego pozwoleniem na budowę z podziałem na Etap 1 i Etap 2 realizacji inwestycji oraz wybudowanie nowego budynku w zakresie Etapu 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

Extended TitleBudowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj
Changes
Section:
IV.2.6
Previous text:

Oferta musi zachować ważność do: 12/10/2022

New text:

Oferta musi zachować ważność do: 27/10/2022

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-06-15
New text:
2022-06-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2022-06-15
New text:
2022-06-30
Deadline Date2022-06-30
Publication Date2022-06-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Attention OfMonika Mińska
AddressJuraszów 7/19
TownPoznań
Postal Code60-479
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest Budowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych dla rozbudowy Wielkopolskiego Centrum Specjalistycznego położonego przy ul. Juraszów 7/19 w Poznaniu na podstawie projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją o pozwoleniu na budowę nr 1946/2021 z dnia 13.12.2021 r., z uwzględnieniem wymaganych przez Zamawiającego zmian funkcjonalnych opisanych w przedmiotowym PFU.

Przedmiot zamówienia obejmuje przygotowanie dokumentacji wykonawczej dla całości zamierzenia objętego pozwoleniem na budowę z podziałem na Etap 1 i Etap 2 realizacji inwestycji oraz wybudowanie nowego budynku w zakresie Etapu 1.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera także załącznik nr 6 do SWZ – wzór umowy.

Extended TitleBudowa Centrum Medycyny Ratunkowej Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu wraz z zapleczem specjalistyczno-technicznym systemem zaprojektuj i wybuduj
Extended Description

W zakres zamówienia wchodzi wykonanie wszystkich niezbędnych prac do prawidłowego funkcjonowania rozbudowywanego szpitala, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Należy wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe, uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego konieczne opinie i warunki techniczne, wszelkie uzgodnienia, pozwolenia, zezwolenia, decyzje i zgody niezbędne dla wykonania Przedmiotu umowy zgodnie z Wymaganiami Zamawiającego, wykonać roboty budowlane i uzyskać w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzje o pozwoleniu na użytkowanie dla Etapu 1 inwestycji.

W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w zakresie oraz w sposób opisany w PFU, w szczególności:

a) wykonania projektu koncepcyjnego zawierającego opracowanie projektu technologicznego z uwzględnieniem / wprowadzeniem nowych rozwiązań funkcjonalnych zgodnie z wymaganiami PFU;

b) sporządzenia (w razie konieczności) zamiennego projektu budowlanego wraz z uzyskaniem zamiennej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz uzyskanie (w razie konieczności) urzędowych zgód realizacyjnych w formie decyzji, postanowień i opinii;

c) wykonania dokumentacji wykonawczej, w tym Projektu Wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót oraz Przedmiarów robót, w oparciu o przekazany przez Zamawiającego projekt budowlany z uwzględnieniem nowych rozwiązań funkcjonalnych opisanych w PFU, w podziale na dwa etapy realizacji inwestycji, zgodnie z wytycznymi zawartymi w PFU;

d) wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej, w zakresie Etapu 1 realizacji inwestycji;

e) zapewnienia pełnienia nadzoru autorskiego przez projektanta na etapie realizacji robót budowlanych Etapu 1;

f) przeprowadzenia szkoleń personelu Zamawiającego w zakresie instalacji, urządzeń i programów do obsługi budynku objętego Etapem 1 realizacji inwestycji;

g) uzyskania ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie, dla Etapu 1 realizacji inwestycji;

h) wykonania wszelkich innych czynności niezbędnych do wykonania Przedmiotu zamówienia, w tym wykonanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w rozumieniu art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki:

- PFU- opis przedmiotu zamówienia

- Projekt Budowlany

- Projekt Techniczny

- Pozwolenie na budowę

- Decyzja o ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego

Deadline Date2022-06-15
Publication Date2022-05-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationSZPITAL WOJEWÓDZKI W POZNANIU
Attention OfMonika Mińska
AddressJuraszów 7/19
TownPoznań
Postal Code60-479
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 11, 2022
1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana nawierzchni i remont na wybranych drogach powiatowych i gminnych w Siemianowicach Śląskich. 2. Przedmiot zamówienia został podzielony na trzy (3) części.
View more
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie...
View more
Przedmiotem zamówienia jest dostawa odrzwi obudowy chodnikowej typoszeregów ŁPSC, ŁPS/C - w ilości szacunkowej 16249,6 Mg, zgodnie z zapisami SIWZ.Poszczególne ilości wyrobów dla poszczególnych Zadań określone powyżej mają charakter wyłącznie...
View more