De Rondweg-oost vormt een knelpunt voor de doorstroming op de N233. Dit heeft negatieve gevolgen voor de bereikbaarheid en de leefbaarheid in de regio als ook voor de verkeersveiligheid op de N233.Tevens wordt met de verbreding een nieuwe aansluiting op de in ontwikkeling zijnde woonwijk Groenpoort mogelijk gemaakt. Onderdeel van het project is het realiseren van energieopwekkende maatregelen waaronder zonnepanelen op grondwallen, zonnecollectoren in geluidsschermen en warmteopwekking middels warmtecollectoren in asfalt.

De provincie Utrecht is voornemens in 2022 twee aanbestedingen te starten. Eén niet-openbare Europese aanbesteding met als doel het contracteren van een aannemer die de reconstructie van de N233 uitvoert. En één openbare Europese aanbesteding met als doel het contracteren van een aannemer die warmteopwekking in asfalt kan ontwerpen en realiseren. Er dient nog een bestuurlijk besluit genomen te worden over het opnemen van de energieopwekkende maatregelen.

Extended TitleMarktconsultatie - Marktconsultatie reconstructie N233Rondweg-oost Veenendaal: Verhardingen, kunstwerken, warmteopwekking, elektriciteitsopwekking
Extended Description

Nog niet bekend

Publication Date2022-05-18
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Utrecht
Attention OfTeus van Steenis
AddressArchimedeslaan 6
TownUtrecht
Postal Code3584 BA
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

De provincie Utrecht is voornemens in 2022 een Europese aanbesteding te starten met als doel het contracteren van een aannemer die het vervangen van oeverconstructies en mogelijk duurzame natuurvriendelijke oevers...
View more
RWS beoogt met deze marktconsultatie:- Informatie te geven over het voornemen van RWS ten aanzien van deze aanbesteding;- Marktpartijen de mogelijkheid te geven om suggesties te geven voor het traject...
View more
Deadline: Jul 25, 2022
De provincie Zuid-Holland is voornemens een opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van planmatig onderhoud aan de Hartelcorridor. De provincie Zuid-Holland wil in een bouwteamverband een samenwerkingsverband aangaan met een...
View more