1. Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk w zakresie części 2 – wydzielonej części stacji DC oraz stacji AC.

2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy .

Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia Wykonawcy prac w postaci prawa:

Opcji 1, tj. dostawy Części Zamiennych, których lista stanowi Załącznik nr 6 do Załącznika 1 - PFU, w zakresie tych części, które zostaną wskazane w zawiadomieniu Zamawiającego wybranych z listy;

Opcji 2;.tj. zaprojektowanie i budowa połączenia siatki uziemiającej Stacji SDC ze Stacją SLK

Szacunkowa wartość zamówienia: 41 971 000,00 zł., w tym:

- zamówienie podstawowe: 35 048 000,00 zł.

- prawo opcji 1 : 6 870 000,00 zł

- prawo opcji 2 : 53 000,00 zł

Extended TitleModernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk w zakresie części 2 – wydzielonej części stacji DC oraz stacji AC
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest modernizacja stacji przekształtnikowej 400 kV AC / 450 kV DC Słupsk w zakresie części 2 – wydzielonej części stacji DC oraz stacji AC.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Części II SWZ Program Funkcjonalno – Użytkowy .

2.Każdorazowo, we wszystkich przypadkach, w których Zamawiający opisując przedmiot zamówienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, jeżeli pozwolą one uzyskać cechy lub parametry nie gorsze niż przywołane. Powyższe oznacza, że wykonawca może zastosować rozwiązania opisane przez Zamawiającego „lub równoważne”.

Zgodnie z art. 101 ust. 5 ustawy, Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, pod warunkiem że Wykonawca udowodni w ofercie, w szczególności za pomocą przedmiotowych środków dowodowych, o których mowa w art. 104-107 ustawy, że proponowane rozwiązania w równoważnym stopniu spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

3. Zamawiający planuje ubiegać się o wsparcie ze środków Unii Europejskiej.

Deadline Date2022-09-22
Publication Date2022-05-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value41971000.00
OrganisationPolskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Attention OfTomasz Bujalski
Addressul. Warszawska 165
TownKonstancin-Jeziorna
Postal Code05-520
Phone+48 223213101
Fax+48 224681977
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 12, 2022
Remont pustostanów – Etap VIII
View more
Deadline: Sep 9, 2022
1. Pełna nazwa zamówienia (w związku z niewystarczającą ilością miejsca w sekcji II.1.1. nie było możliwe wskazanie tam pełnej nazwy zamówienia): Budowa zintegrowanej sieci tras rowerowych w Województwie Małopolskim: układ...
View more
Deadline: Sep 30, 2022
1.Przedmiotem zamówienia jest wykonania zadania pn.: „Budowa Szkoły Podstawowej przy ul. Strzałowej 15 w Toruniu”.2. Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujący zakres prac: 1) roboty ogólnobudowlane, konstrukcyjne i...
View more