Municipiul Botoșani este beneficiarul contractului de finanțare nr. 821/13.01.2022, încheiat cu Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Infrastructură Mare - Ministerul Investițiilor și proiectelor europene, pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a” cod MySMIS 2014+ 144392, derulat prin Programul Operațional Infrastructură Mare - 2014-2020, Axa prioritară 7. Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate, Obiectivul Specific 7.1 Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate, Componenta 1 - Creșterea eficienței energetice în sistemele centralizate de transport și distribuție a energiei termice în orașele selectate și în alte orașe – proiecte noi, cod apel: POIM/785/7/1.

Obiectul achiziției cuprinde:

- Întocmirea și predarea documentațiilor pentru obținerea avizelor stabilite prin Certificatul de Urbanism nr.1011/23.12.2019;

- Întocmirea și predarea proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor în vederea obținerii autorizației de construire; a proiectului tehnic și a detaliilor de execuție; actualizarea devizului general urmare a realizării proiectului tehnic dar și pe parcursul executării contractului.

- Execuție lucrări;

- Asistență tehnică din partea proiectantului pe toata durata execuției lucrărilor, inclusiv participarea la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție şi ori de câte ori se impune.

Numarul de zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor: 20.

În masura în care solicitarile de clarificari sau informatii suplimentare au fost adresate autoritatii contractante în termenul de la punctul I.3, termenul limita în care autoritatea contractanta va raspunde în mod clar si complet tuturor solicitarilor de clarificare/informatiilor suplimentare este a 11- a zi inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.

Extended TitleReabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Botoșani pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice - Etapa a II-a (proiectare si executie)
Extended Description

În responsabilitatea Executantului se vor regăsi următoarele activităţi:

a. Avize şi autorizaţii.

Obţinerea tuturor avizelor şi autorizaţiilor necesare de la toate autorităţile naţionale a căror legislaţie impune acest lucru şi pentru toate fazele de derulare a contractului. La baza obținerii avizelor și acordurilor solicitate va sta Certificatul de Urbanism obținut la faza de Studiu de fezabilitate.

b. Proiectare.

- documentație pentru obținerea avizelor solicitate în certificatul de urbanism (certificatul de urbanism a fost obținut la faza SF);

- proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.);

- Proiectul Tehnic şi Detaliile de Execuţie;

- Documentație pentru obținerea autorizației de funcționare ISCIR (care conține și documentația tehnică de montare întocmită de montator) pentru conductele termice care intră sub incidența ISCIR (unde este cazul).

 documentaţie AS-BUILT;

 expertize tehnice pentru trecerea prin pereții blocurilor și pentru reabilitarea punctelor termice.

c. Asistenţa tehnică din partea Proiectantului

 participarea la fazele de control prevăzute în Planul de control al calităţii lucrărilor;

 emiterea de soluţii tehnice, precizări sau clarificări legate de aplicarea Proiectului Tehnic în concordanţă cu situaţia din teren;

 urmărirea pe şantier a lucrărilor de execuţie;

 emiterea de dispoziţii de şantier;

 verificări şi controale curente care se execută cu ocazia deplasării pe şantier;

 elaborarea planurilor modificatoare datorate situaţiei din teren;

 deplasarea pe şantier ori de câte ori se solicită justificat acest lucru;

 întocmirea Referatului de prezentare al proiectantului cu privire la modul în care a fost executată lucrarea, la recepţia la terminarea lucrărilor, conform HG 51/05.02.1996 privind aprobarea Regulamentului de recepție a lucrărilor de montaj utilaje, echipamente, instalații tehnologice și a punerii în funcțiune a capacităților de producție;

 orice altă activitate care este prevăzută în legislaţia în vigoare referitoare la asistenţa tehnică din partea proiectantului şi nu a fost precizată în documentaţie.

d. Execuţia lucrărilor și furnizare de echipamente, utilaje;;

e. Teste şi probe pentru punere în funcţiune;

f. Programul de Instruire (training) a personalul operatorului;

g. cartea tehnică a construcțiilor realizate și cartea tehnică a instalației, utilajului sau echipamentului tehnologic;;

h. manuale de exploatare și mentenanță;

i. plan de management al Mediului;

j. planul de securitate şi sănătate pe şantier;

k. Remedieri pe perioada de garanție/perioada de notificare a defectelor;

Scopul acestor lucrări nu este limitat la activităţile precizate mai sus ci va include şi orice alte activităţi necesare pentru realizarea lucrărilor descrise în prezentele cerințe.

In cadrul proiectului „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Botoșani pentru perioada 2009-2028”- Etapa a II-a este prevăzută realizarea următoarelor lucrări:

1. Reabilitarea reţelelor termice secundare din 5 ansambluri de locuinţe: Textil, 2 Zib (Electro), 3 Zib (Iups), Condacia și Armonia;

2. Extindere rețea termică primară prin branșarea la SACET a noi consumatori;

3. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua primară;

4. Reabilitarea/modernizarea sistemului de pompare a agentului termic din rețeaua secundară de încălzire: 4.1. Dotare pompe de circulaţie încălzire existente cu convertizoare statice de frecvenţă pentru 6 PT (PT Victoria 1, PT Griviţa 2, PT Griviţa 5, PT Griviţa 6, PT Bucovina, PT Pacea 2), respectiv 4.2. Achiziţionare, montare pompe noi de încălzire cu convertizoare de frecvenţă pentru 6 PT (PT Teilor 2, PT Cornişa, PT Rotunda, PT Marchian 2, PT Armonia, PT Rândunica);

5. Achiziționare și Implementarea unui Sistem de achiziție și transmitere date, supraveghere și acționare la distanță a SACET;

6. Echilibrarea hidraulică a condominiilor la nivel de branşament din 20 ansambluri de locuinţe alimentate din reţeaua de distribuţie - regulatoare de presiune + robinete de reglare.

Publication Date2022-06-27
CountryRomania
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMUNICIPIUL BOTOSANI
Attention OfDANIELA ANITEI
AddressStrada: Piata Revolutiei, nr. 1
TownBotoșani
Postal Code710236
Phone+40 231502200/309
Fax+40 0231515142/+40 0231531595
Class Code45232140
Class DescriptionDistrict-heating mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 2, 2022
Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1 A București prin P.O.R. 2014-2020Amplasament imobil: Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, București;Destinația imobilului: Clădire administrativă M.A.I., instituție din sistemul de...
View more
Deadline: Aug 2, 2022
Servicii de proiectare cu execuția lucrărilor, respectiv: proiect tehnic (P.T.), proiect tehnic pentru autorizația de construire (P.A.C.) proiect de organizarea execuției lucrărilor (P.O.E.), documentație pentru detaliile de execuție (D.D.E.)...
View more
Deadline: Aug 2, 2022
RENOVAREA INTEGRATA (consolidare seismica si renovare energetica moderata) si RENOVARE ENERGETICĂ MODERATĂ SAU APROFUNDATĂ A CLĂDIRILOR REZIDENȚIALE MULTIFAMILIALE - blocuri de locuinte din Sectorul 3VALOAREA TOTALA A ACORDULUI CADRU ...
View more