Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, на който Община Велико Търново да възложи изпълнението на строително-монтажните работи по доизграждане и подобряване на водопреносната мрежа за питейни води и канализационните съоръжения за отводняване на територията на три подобекта, което ще допринесе  за постигане на изискванията на българското и европейското законодателство. Трите подобекта са предмет на самостоятелни обособени позиции в настоящата поръчка, и по тях може да се участва без ограничение. Три подобекта са, както следва:

Подобект 1: „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново“;

Подобект 2: „Cтроителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул."Теодосий Търновски", ул."Димитър Найденов" и ул."Сливница"- гр. Велико Търново”;

Подобект 3: „Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново“.

Extended TitleСтроителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти, по обособени позиции
Changes
Section:
II.2.14)
Previous text:
New text:

Във връзка с постъпило запитване относно приложен файл "Настилки-ул. Опълченска (14213462)"за Обект: Строителство и реконструкция на канализационен колектор ,напорен тръбопровод по ул. "Опълченска", гр. Велико Търново, КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА №12, "Разваляне и възстановяване на настилка" по обособена позиция №1 е публикуван нов файл.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2022-06-20
New text:
2022-07-07
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2022-06-21
New text:
2022-07-11
Section:
VI.3)
Previous text:

Могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или ЮЛ, включително техни обединения,както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата,като възложителят няма да прилага възможността по чл.55,ал. 4 от ЗОП.Освен на основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;2. участник,който е представил оферта,която не отговаря на: а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на околната среда,социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,социално и трудово право,които са изброени в приложение №10 на ЗОП;3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3–5 от ЗОП;4.участници,които са свързани лица.Участик,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,начин и срок и валидност; лице, което е нарушило забраната по чл. 101,ал.9 или ал.10 от ЗОП;участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; съгласно чл. 35а, ал.3 от ППЗОП участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т.5 от ЗОП; в случаите на чл. 56, ал.2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.5. Участници при които е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изискванията на чл.67,ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно.

За поръчката не е осигурено финансиране, за което е предвидена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор.

Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по него следва да започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. Уведомяването за финансиране може да бъде направено или едновременно и за трите обособени позиции или само за някоя/някои от тях.

В случай, че в срок до 3 месеца от сключване на договора по настоящата обществена поръчка не бъде осигурено финансиране, всяка една от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, съгласно чл. 114 от ЗОП като никоя от страните не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

New text:

Могат да подават оферти всички български или чуждестранни физически или ЮЛ, включително техни обединения,както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява дейностите предмет на поръчката, съгласно законодателството на държавата, в която то е установено. Клон на чуждестранно лице може да е самостоятелен участник в процедура за възлагане на обществена поръчка, ако може самостоятелно да подава оферти и да сключва договори съгласно законодателството на държавата, в която е установен. Възложителят отстранява от процедурата участник, за когото са налице основанията по чл. 54,ал.1 и чл.55,ал.1,т.1 от ЗОП,възникнали преди или по време на процедурата,като възложителят няма да прилага възможността по чл.55,ал. 4 от ЗОП.Освен на основанията по чл. 54,ал.1 от ЗОП и чл. 55,ал.1,т.1 от ЗОП възложителят отстранява от процедурата:1.участник, който не отговаря на поставените критерии за подбор или не изпълни друго условие,посочено в обявлението за общ. поръчка или в документацията;2. участник,който е представил оферта,която не отговаря на: а)предварително обявените условия за изпълнение на поръчката;б)правила и изисквания,свързани с опазване на околната среда,социалното и трудовото право,приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично,социално и трудово право,които са изброени в приложение №10 на ЗОП;3.участник, който не е представил в срок обосновката по чл.72,ал.1 от ЗОП или чиято оферта не е приета съгласно чл.72,ал.3–5 от ЗОП;4.участници,които са свързани лица.Участик,подал оферта,която не отговаря на условията за представяне, включително за форма,начин и срок и валидност; лице, което е нарушило забраната по чл. 101,ал.9 или ал.10 от ЗОП;участник, който не е декриптирал офертата си, в т.ч. съдържащото се в нея ценово предложение, в срока по чл. 9л, ал. 4 от ППЗОП, се отстранява от участие на основание чл. 107, т. 5 от ЗОП; съгласно чл. 35а, ал.3 от ППЗОП участник, който не удължи или не потвърди срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие на основание чл. 107, т.5 от ЗОП; в случаите на чл. 56, ал.2 от ЗОП при разглеждане предприетите от участника мерки за доказване на надеждност се прецени, че предприетите мерки не са достатъчни, за да се гарантира надеждността на участника.5. Участници при които е налице обстоятелство по чл. 3, т. 8 от ЗИФОДРЮПДРКТЛТДС, освен ако не са приложими изключенията по чл.4 от същия закон. Няма право да участва или да представлява физическо или юридическо лице в процедурата, лице за което са налице обстоятелствата по чл. 69 от ЗПКОНПИ.При подаване на офертата за участие участникът декларира липсата на основанията за отстраняване и съответствие с критериите за подбор чрез представяне на eЕЕДОП (съгл. изискванията на чл.67,ал. 1 от ЗОП). В случай, че участникът е посочил, че ще използва подизпълнители,за всяко от тези лица се представя отделен eЕЕДОП, съдържащ информацията по чл.67, ал.1 от ЗОП.

Участниците могат да подадат оферта за една или повече обособени позиции.

Съгласно чл. 47, ал. 4 от ППЗОП когато поръчката е разделена на обособени позиции, участникът представя документите по чл. 39, ал. 2 и 3 за всяка обособена позиция поотделно.

За поръчката не е осигурено финансиране, за което е предвидена клауза за отложено изпълнение в проекта на договор.

Договорът за изпълнение влиза в сила след подписването му, като във връзка с чл. 114 от ЗОП, изпълнението на дейностите по него следва да започне след осигурено финансиране, за което обстоятелство Изпълнителят ще бъде писмено уведомен. Уведомяването за финансиране може да бъде направено или едновременно и за трите обособени позиции или само за някоя/някои от тях.

В случай, че в срок до 3 месеца от сключване на договора по настоящата обществена поръчка не бъде осигурено финансиране, всяка една от страните може да поиска прекратяване на договора без предизвестие, съгласно чл. 114 от ЗОП като никоя от страните не дължи обезщетение за вреди или пропуснати ползи.

Промени в р. II.2.14) Допълн. информация.

Deadline Date2022-07-07
Publication Date2022-06-03
CountryBulgaria
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
OrganisationОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Attention OfНадя Петрова
Addressпл. "Майка България" № 2
TownVeliko Tarnovo
Postal Code5000
Phone+359 62619228
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-20

Construction work

Целта на настоящата обществена поръчка е да бъде избран Изпълнител, на който Община Велико Търново да възложи изпълнението на строително-монтажните работи по доизграждане и подобряване на водопреносната мрежа за питейни води и канализационните съоръжения за отводняване на територията на три подобекта, което ще допринесе  за постигане на изискванията на българското и европейското законодателство. Трите подобекта са предмет на самостоятелни обособени позиции в настоящата поръчка, и по тях може да се участва без ограничение. Три подобекта са, както следва:

Подобект 1: „Строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод по ул. Опълченска, гр. Велико Търново“;

Подобект 2: „Cтроителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул."Теодосий Търновски", ул."Димитър Найденов" и ул."Сливница"- гр. Велико Търново”;

Подобект 3: „Строителство и реконструкция на уличен водопровод по ул. „Ксилифорска“, гр. Велико Търново“.

Extended TitleСтроителство и реконструкция на ВиК инфраструктура в гр. Велико Търново по подобекти, по обособени позиции
Extended Description

Подобект 1 включва: Смесена канализация по ул. „Опълченска“, дъждопреливник, канална помпена станция и напорен тръбопровод в обхвата на работния проект. Трасето на новопроектираният смесен колектор ще преминава по ул. „Опълченска“, и ще приключва до новопроектиран дъждопреливник в уширението на съществуващ паркинг. След дъждопреливника разредените водни количества ще се заустват в река „Янтра“ посредством новопроектиран отливен колектор с диаметри DN800, DN 600, DN 630 (ПП и ПЕВП тръби) и обща дължина 294м. Трасето му от 178м. и тръби - ПЕВП DN 630 е извън обхвата на работния проект и преминава през силно пресечена местност със стръмни наклони. Q сухо след дъждопреливника ще се отвежда към новопроектирана канална помпена станция, след което посредством нов напорен тръбопровод –ПЕВП DN125 и дължина 558м, ще се отвежда към съществуваща ревизионна шахта на съществуващ колектор Б.тр. ф500 по улица ул. „Митрополит Панарет Рашев”. Предвижда се реконструкцията на съществуващите сградни канализационни отклонения с цел елиминиране на инфилтрация / ексфилтрация през старите такива и подобрение на експлоатационното им състояние. Предвижда се подмяна на всички съществуващи сградни канализационни отклонения в границите на общинската публична територия – до парцелна граница с частните поземлени имоти. Oбщата дължина на новопроектираният колектор по улица „Опълченска“ е 493м и ще се изпълни с тръби РР DN 315, DN 400, DN 500, DN 600, DN 800. За сградните канализационни отклонения са заложени тръби полипропиленови с диаметър минимум 160 мм и според съществуващите отклонения. Тръбите за дъждовни оттоци да са също полипропиленови с диаметър 200мм.

Deadline Date2022-06-20
Publication Date2022-05-20
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value1984088.33
OrganisationОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Attention OfНадя Петрова
Addressпл. "Майка България" № 2
TownVeliko Tarnovo
Postal Code5000
Phone+359 62619228
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 27, 2022
Обществената поръчка предвижда реконструкция, рехабилитация и доизграждане на вътрешната водопроводна мрежа на с. Калугерово, община Лесичово".Обхватът на работа включва осигуряване на необходимите персонал, строителна механизация, оборудване, материали, инструменти и консумативи,...
View more
Deadline: Aug 1, 2022
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи, с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката на общински пътища, с оглед осигуряване условия за...
View more
Deadline: Jul 28, 2022
Предметът на обществената поръчка включва изпълнение на строителни и монтажни работи, с цел подобряване и възстановяване на транспортно експлоатационните качества на настилката на общински пътища, с оглед осигуряване условия за...
View more