Το έργο αφορά στην ανάπλαση της περιοχής που περικλείεται από τις οδούς Αθηνάς, Σοφοκλέους, Αιόλου, Γεωργίου Σταύρου, Σταδίου, Χρ. Λαδά, Ανθίμου Γαζή, Κολοκοτρώνη, Βουλής, Καρ. Σερβίας, Περικλέους, Αθηναΐδος και Αγίας Ειρήνης στην 1η Δημοτική Κοινότητα του Δήμου Αθηναίων συνολικής επιφάνειας περίπου 195 στρεμμάτων και επικεντρώνεται σε επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας στους πεζόδρομους και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, μικροκατασκευές απο οπλισμένο σκυρόδεμα κ.α.

Extended Title“ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ”
Extended Description

Η συνολική επιφάνεια της παρέμβασης είναι περίπου 195 στρέμματα και επικεντρώνεται στην ανακατασκευή – συντήρηση πεζοδρομίων, στις επισκευές και τοπικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας σε πεζόδρομους, στην ανακατασκευή και επανασχεδιασμό πεζόδρομου καθώς και στη δημιουργία νέων πεζόδρομων. Επιπλέον προβλέπεται και ο εκσυγχρονισμός του πεπαλαιωμένου παντορροϊκού δικτύου αποχέτευσης σε διαχωριστικό (ομβρίων και λυμάτων). Ενδεικτικά οι εργασίες που θα εκτελεστούν είναι: εκσκαφές, αποξήλωση των υφιστάμενων πλακοστρώσεων, υποβάσεων, μπετοστρώσεων, κρασπέδων, κλπ, κατασκευή βάσης 15 εκ. από σκυρόδεμα C16/20, με ταυτόχρονη τοποθέτηση όπου κρίνεται αναγκαίο πάσης φύσεως σωληνώσεων, αποστραγγιστικών καναλιών κλπ, επίστρωση με διάφορα κάθε φορά υλικά, διαμόρφωση όδευσης τυφλών και ραμπών για ΑΜΕΑ, τοποθέτηση νέων χυτών δαπέδων σκυροδέματος με εμφανείς ψηφίδες, μαρμάρινα στοιχεία διαφόρων διαστάσεων. Επίσης θα γίνει ανακατασκευή ρείθρων, αντικατάσταση φθαρμένων φρεατίων ή εσχάρων, με ταυτόχρονη υψομετρική προσαρμογή τους, επιφανειακός διαχωρισμός των ομβρίων υδάτων με κατασκευή ξεχωριστού δικτύου σε μικρό βάθος, εγκατάσταση υποδομής για την διέλευση καλωδίων ηλεκτροφωτισμού, ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες, εργασίες πρασίνου, διάφορες μικροκατασκευές από οπλισμένο σκυρόδεμα C16/20 κ.ά. Όσον αφορά τα σημεία όπου θα υπάρξει φθορά στο οδόστρωμα λόγω των επικείμενων εργασιών, οι εργασίες που θα γίνουν για την ανακατασκευή περιλαμβάνουν διάστρωση υλικού 3Α ελαχίστου πάχους 0,10m, επάλειψη της στρώσης υποδοχής με ασφαλτική προεπάλειψη, ασφαλτική στρώση βάσης πάχους 5cm, ισχυρή συγκολλητική επάλειψη με κατιονικό γαλάκτωμα, και επίστρωση αντιολισθηρού ασφαλτοτάπητα πάχους 4 cm.

Ο Ανάδοχος, λόγω των αυξημένων απαιτήσεων ως προς τις τεχνικές επεμβάσεις στα διάφορα διάσπαρτα σημεία υποχρεούται να διαθέτει τον απαιτούμενο αριθμό πλήρως επανδρωμένων συνεργείων από εργατοτεχνικό και λοιπό προσωπικό και τα μηχανήματα – μηχανικό εξοπλισμό και εργαλεία για να μπορεί να εκτελεί ταυτόχρονα σε διάφορα σημεία, κάθε χρονική στιγμή το αντικείμενο της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι λόγω της φύσης του έργου, θα λάβει υπόψη του και θα προβλέψει τη δυνατότητα εργασίας σε δεύτερη ή Τρίτη βάρδια και τη δυνατότητα εργασίας σε ημέρες αργίας και εορτών. Οποιαδήποτε επιβάρυνση από την υπερωριακή ή νυκτερινή εργασία και τις κάθε είδους άδειες θα βαρύνει τον Ανάδοχο χωρίς καμιά απαίτηση οποιασδήποτε αποζημίωσης.

Επίσης τα ίδια συνεργεία πλήρως επανδρωμένα είναι υποχρεωμένος να τα χρησιμοποιεί περισσότερες από μία βάρδιες, εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο, για να επεμβαίνουν σε οποιοδήποτε σημείο, για αντιμετώπιση επειγουσών και επικινδύνων καταστάσεων, ανεξαρτήτως του μεγέθους επέμβασης, αλλά και για ειδικούς λόγους άμεσης επέμβασης εκτέλεσης κάποιας εργασίας.

Όλες οι εργασίες θα είναι σύμφωνες ως προς τα υλικά, τον τρόπο κατασκευής, τον έλεγχο ποιότητας και την επιμέτρηση με τα οριζόμενα στα Τεύχη Δημοπράτησης, τις εγκεκριμένες προδιαγραφές, τις εγκεκριμένες μελέτες και τις οδηγίες της επίβλεψης

Ο προϋπολογισμός δημοπράτησης ανέρχεται στο ποσό των 8.960.000,00€ και αναλύεται σε:

Δαπάνη Εργασιών: 5.214.718,85 € (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ: 3.683.101,65€, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ:367.442,02€, Η-Μ ΕΡΓΑΣΙΕΣ:687.683,68€,

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ - ΟΜΒΡΙΩΝ:476.491,50€)

Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.) (18%): 938.649,39 €

Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.):553.803,14 €,.

Δαπάνη Απολογιστικών 190.000,00€ και Γ.Ε.+Ο.Ε. Απολογιστικών 34.200,00€.

Δαπάνη Απολογιστικών ΑΕΚΚ 210.000,00€ (δεν προβλέπεται Γ.Ε.+Ο.Ε.)

Ρήτρα πρόσθετης καταβολής:15.000,00€

Πρόβλεψη για Αναθεωρήσεις:69.435,07€

ΣΥΝΟΛΟ: 7.225.806,45€

ΦΠΑ 24%: 1.734.193,55€

Deadline Date2022-07-04
Publication Date2022-05-25
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaLowest price
Value7225806.45
OrganisationΔΗΜΟΣ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
Attention OfΣΟΦΙΑ ΝΙΚΑ, ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΡΑΛΗ
AddressΑΘΗΝΑΣ 16
TownAthens
Postal Code10551
Phone+30 2103214883/+30 2103721562
Class Code45233253
Class DescriptionSurface work for footpaths
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 26, 2022
Το Συμβατικό Αντικείμενο του Αναδόχου αφορά στην αξιοποίηση του Ακινήτου με την υλοποίηση επένδυσης, μέσω συμφωνίας αντιπαροχής με την Αναθέτουσα αρχή, για την ανέγερση και κατασκευή νεόδμητου κτιρίου/κτιρίων επ’ αυτού,...
View more
Όπως στο ΙΙ.2.4
View more
Deadline: Jul 29, 2022
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 200K.W ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΕΡΓΟΥ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ...
View more