Udbud af indkøb/bestilling og levering af spunsjern for kaj- og kanalvægge til Enghave Brygge. Anslået mængde af leverancen er forventeligt ca. 740 lbm spunsvæg i længder varierende fra 6,6 m til 12,0 m. Anslået samlet vægt af spunsleverance er ca. 740 ton. Det forudsættes, at der anvendes stål S355 GP iht. DS/EN 10248-1.

Spunsjern skal overholde krav angivet i DS/EN 10263 samt tolerancer iht. DS/EN 10248-2 Spunsjern leveres som nye, ubeskadigede jern med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007. Spunsjernene leveres ubehandlede fra værk. De leverede spunsjern skal være fri for overfladefejl, indre fejl og formfejl af hensyn til stålets styrke, anvendelse og udseende.

Der henvises til kravspecifikationen, som indeholder krav til spunsjernet.

Extended TitleUdbud af spunsjern til Enghave Brygge
Extended Description

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet vedrører indkøb af spunsjern, som angivet ovenfor i pkt. II.1.4.

Ordregiver vil udelukke tilbudsgiver fra at deltage i udbuddet, hvis denne er omfattet af følgende udelukkelsesgrunde:

• en eller flere af de obligatoriske udelukkelsesgrunde i udbudslovens §§ 135-136, og/eller

• en eller flere af de frivillige udelukkelsesgrunde i udbudslovens § 137, stk. 1, nr. 2 og 7.

Som dokumentation for, at tilbudsgiver ikke er omfattet af de nævnte udelukkelsesgrunde, vil By & Havn indhente følgende dokumentation:

Virksomheder, der er etableret i Danmark, kan anvende en serviceattest fra Erhvervsstyrelsen som dokumentation for, at de ikke er omfattet af udelukkelsesgrundene. Det gælder også, hvis virksomheden har udenlandske ledelsesmedlemmer.

Virksomheder, der ikke er etableret i Danmark, kan fremlægge følgende dokumentation for, at virksomheden ikke er omfattet af en eller flere udelukkelsesgrunde (i prioriteret rækkefølge):

• Uddrag fra relevante registre eller tilsvarende dokumenter udstedt af en kompetent retslig eller administrativ myndighed samt certifikater udstedt af de kompetente myndigheder

• Erklæringer under ed

• Erklæringer på tro og love, der er afgivet for en kompetent retslig eller administrativ myndighed, for en notar eller for en kompetent faglig organisation i det land, hvor virksomheden er etableret.

Dokumentationen må ikke være udstedt tidligere end 6 måneder før tilbudsfristen.

Består tilbudsgiver af en sammenslutning af virksomheder, jf. afsnit 7.2.1 i udbudsbetingelserne, skal dokumentation i forhold til udelukkelsesgrunde fremlægges for hver af virksomhederne i sammenslutningen.

I forbindelse med dette udbud gælder EU-forordning 576/2022, art. 1, nr. 23), der bl.a. ændrer EU-forordning 833/2014 med indsættelse af stk. 5 k om forbuddet mod at tildele offentlige kontrakter, der er omfattet af udbudsdirektiverne, til bl.a. russiske statsborgere eller fysiske eller juridiske personer, enheder eller organer, der er etableret i Rusland m.v. Der henvises til EU-forordning 576/2022 for bestemmelsens nærmere ordlyd og omfang. Ordregiver er berettiget til at kræve dokumentation for ansøgeres og tilbudsgiveres og eventuelle underleverandørers etableringssted, ejerforhold og andre oplysninger af relevans for overholdelsen af forbuddet på ethvert tidspunkt i udbudsprocessen. Det vil medføre udelukkelse fra udbudsproceduren, hvis en tilbudsgiver er omfattet af forbuddet. Ifm. tilbudsafgivelsen skal tilbudsgiverne udfylde og underskrive en egen-erklæring vedr. russisk ejerskab (bilag IV til udbudsbetingelserne), som skal vedlægges tilbuddet.

Deadline Date2022-07-14
Publication Date2022-07-04
CountryDenmark
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value6500000.00
OrganisationUdviklingsselskabet By & Havn I/S
Attention OfSebastian Schjelde Nørrevang
AddressNordre Toldbod 7
TownCopenhagen
Postal Code1259
Class Code44212400
Class DescriptionPiling
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-05-27

Piling

Udbud af indkøb/bestilling og levering af spunsjern for kaj- og kanalvægge til Enghave Brygge. Anslået mængde af leverancen er forventeligt 560 lbm spunsvæg i længder varierende fra 5,2 m til 10,7 m. Anslået samlet vægt af spunsleverance er ca. 450 ton. Det forudsættes, at der anvendes S355 stål. Spunsjern leveres som nye, ubeskadigede jern med kun uvæsentlige rustangreb, dvs. maksimalt rustgrad B iht. ISO 8501-1:2007. Spunsjernene leveres ubehandlede fra værk. De leverede spunsjern skal være fri for overfladefejl, indre fejl og formfejl af hensyn til stålets styrke, anvendelse og udseende. Der kan forekomme ændringer til spunsjernet i udbudsmaterialet.

Extended TitleUdbud af spunsjern til Enghave Brygge
Extended Description

Udbuddet gennemføres som et offentligt udbud efter udbudslovens afsnit II. Udbuddet vedrører indkøb af spunsjern, som angivet ovenfor i pkt. II.1.4.

Publication Date2022-05-27
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot specified
Value6500000.00
OrganisationUdviklingsselskabet By & Havn I/S
Attention OfSebastian Schjelde Nørrevang
AddressNordre Toldbod 7
TownCopenhagen
Postal Code1259
Class Code44212400
Class DescriptionPiling
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 8, 2022
Udbuddet vedrører opførelse af Brillesøen dagsinstitution i Albertslund Kommune
View more
Byggesagen omhandler ombygning og renovering af Afd. Solbakken II, Kløvervej 1-23 og 2-24, Astersvej 30-36 samt Primulavej 4-18, 4600 Køge. Bebyggelsen består af i alt 220 almene familieboliger. Byggesagen omhandler...
View more
Deadline: Aug 30, 2022
Markedshøringen har til formål at indbyde til dialog med markedet vedrørende fællesudbud på Blodtypeserologi til Regionerne. Regionerne ønsker markedets input ift. kravspecifikation, Kontrakt samt Udbudsmateriale. Senest svar dato er...
View more