Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1 A București prin P.O.R. 2014-2020

Amplasament imobil: Piața Revoluției, nr. 1A, sector 1, București;

Destinația imobilului: Clădire administrativă M.A.I., instituție din sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională;

Sursa de finanțare: Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv clădirile publice și din fonduri publice.

În măsura în care solicitările de clarificări sau informațiile suplimentare au fost adresate în termenul prevăzut în anunțul de participare, respectiv cel mai târziu cu 18 zile înainte de data-limită de depunere a ofertelor, autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și complet tuturor solicitărilor de clarificări sau de informații suplimentare cel târziu in a 11-a zi înainte de termenul-limită pentru depunerea ofertelor stabilit în anunțul de participare.

Extended TitleReluare - Realizarea obiectivului de investiții „REABILITARE ȘI MODERNIZARE IMOBIL DIN PIAȚA REVOLUȚIEI NR. 1 A BUCUREȘTI - PRIN P.O.R. 2014-2020”
Extended Description

Reluare - Reabilitare și modernizare imobil din Piața Revoluției nr. 1 A, București, conform Anexei nr. 1 la Documentația de atribuire - Devizul General și a cerințelor Caietului de sarcini

Publication Date2022-08-12
CountryRomania
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMINISTERUL AFACERILOR INTERNE
Attention OfAdrian Stoica - Directia Achizitii Publice-Strada Domnița Anastasia nr.2-4, sector 5, Bucuresti
AddressPiata Revolutiei nr.1A, sector 1
TownBucurești
Postal Code010086
Phone+40 213037080/30210
Fax+40 213132761
Class Code45453000
Class DescriptionOverhaul and refurbishment work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Achizitie servicii elaborare proiect tehnic, asistenta tehnica din partea proiectantului si executia lucrarilor de constructii privind obiectivul de investitii „INFIINTARE RETEA INTELIGENTA DE DISTRIBUTIE GAZE NATURALE IN COMUNA CASTELU SI...
View more
Deadline: Sep 26, 2022
Proiectarea și execuția de lucrări de consolidare, reabilitare și ramenajare imobil existent în vederea schimbării destinației din locuință în Centrul de Cercetari Fundamentale al Universității de Medicină și Farmacie...
View more
Deadline: Sep 14, 2022
Obiectul contractului:execuția tuturor lucrărilor identificate în documentatia tehnico-economica pusa la dispozitie și include:i. achiziționarea tuturor materialelor și produselor necesare, a tuturor utilajelor, mijloacelor și echipamentelor (inclusiv orice utilaj de ridicare sau...
View more