Într-un contract mixt, urmând scopul și obiectul proiectului, se va realiza atât proiectarea tehnică, detalii de execuție, asistența tehnică din partea proiectantului cât și execuția de lucrări de construcții privind realizarea investiției ”ÎNFIINTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDETUL COVASNA”

Realizarea sistemului de distribuție de GN inteligent în localitatea prin:

- conectarea la sistem național de transport GN (Transgaz)

- realizarea racordului la sistem național de transport GN

- construirea SRMP-lui necesare

- construirea sistemului de distribuție GN

- realizarea branșamentelor cu contorizare inteligentă

- realizarea obiectivelor necesare pentru monitorizarea sistemului

- traversări de ape, drumuri, CF dacă este cazul

- remedierea defectelor cauzate în utilității deja existente în (apă, canalizare, telefonie, date, LEA, LES)

- aducerea la stare inițială a drumurilor afectate (utilizând un sistem rutier identic, menținând cota zero existent), inclusiv șanțuri, borduri, poduri, podețe, trotuare afectate

- design automatizării sistemului SCADA, inclusiv pentru dispecerat, intervenție, detecție și transmiterea datelor de consum către consumatori finali prin aplicația pe smart phone și calculator, sistemul să fie funcțional și coduri de sursa, licențe, brevete sunt predate către beneficiar, update-urile sunt realizate în mod gratuit

- document tehnic descriptiv, detaliat pentru procedura de concesionare a sistemului de distribuție

- Perioada de garanție acordată execuției de lucrări: minim 60 luni din data recepției la terminare

În cazul în care executantul depășește termenul de execuție asumat prin contractul de execuție, iar beneficiarul va fi obligat de către finanțator pentru suportarea financiară a restului de executat, executantul va finaliza lucrările pe cheltuiala proprie.

Să fie alocată suma necesară pentru:

- refacere de drumuri, inclusiv transport și depozitare pământ rezultat din săpături, refacere sistemului rutier conform situației existente pe teren,

- în urma depunerii conductei de gaze, refacerea se va realiza cu materiale corespunzătoare și compactate conform normativelor în vigoare, iar verificarea și reabilitarea suprafețelor afectate / refăcute (carosabil asfaltat, șanțuri betonate, trotuare) în timpul garanției, va intra în obligația exclusivă a executantului și pe cheltuiala acestuia în maxim 30 de zile de la constatare. Constatarea se poate face atât de către executant, cât și de către beneficiar,

- devieri de rețele, refacere, remediere rețelelor edilitare afectate intră în responsabilitatea executantului și pe cheltuiala lui.

Asigurarea acces autospecialelor de pompieri inclusiv în drumuri cu sens unic și/sau drum înfundată.

Termene

- obținerea avizelor și autorizaților de funcționare: 29.09.2023

- proces verbal la terminarea lucrării: 15.09.2023

- finalizarea lucrării: 01.09.2023

- obținerea avizelor și acordurilor necesare pentru eliberarea autorizației de construire, DTAC și anexe: 14.10.2022

- predarea documentației tehnice pentru verificare: 30 de zile calendaristice din data semnării contractului

- depunerea ofertelor: 60 zile

- TERMENE PENTRU SOLICITĂRI DE CLARIFICARE ÎNANTEA TERMENULUI DE DEPUNERE: Operatorii economici vor putea solicita clarificări privind documentația de atribuire până la termenul de 16 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor astfel încât răspunsul autorității contractante să fie transmis cu cel puțin 10 zile înainte (in a 11 zi) de data limita de depunere a ofertelor Termenul de răspuns al autorității contractante la solicitările de clarificări: 7 zile calendaristice.

Extended TitleProiectare și execuția de lucrări pentru proiect ” ÎNFIINTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDETUL COVASNA”
Extended Description

Prin contract se urmărește achiziționarea atât serviciile de proiectare, cât și execuția de lucrări pentru proiectul ”ÎNFIINTAREA REȚELEI INTELIGENTE DE DISTRIBUȚIE DE GAZE NATURALE, BRANȘAMENTE ȘI ALIMENTARE CU GAZE NATURALE, COMUNA OZUN, JUDETUL COVASNA”

Indicatori din analiza financiară și economice trebuie să fie actualizate prin grija proiectantului pentru reflectarea situației după elaborarea PTh. A se vede ACB.

Lungimea rețelelor inteligente de transport si distribuție a gazelor naturale: 53.839 m

Număr de branșamente:1.846 buc

Procentul de branșare a locuințelor:99.91%

SRMP:1 buc

sistem SCADA cu detecție, monitorizare, interfața pentru dispecerat și intervenție:1 buc

software și automatizare:1 buc

aplicație pentru consumători finali:1 buc

Durabilitatea:

- Conductele min. 18 ani

- Utilaje, echipamente min. 10 ani

Cantitățile sunt detaliate în Caietul de sarcini şi Studiul de fezabilitate anexat documentației de atribuire

VALOAREA TOTALĂ ESTIMATĂ: 26.939.957,15 RON fără TVA, defalcat:

Servicii de proiectare: 745.860,00 din care:

Proiect tehnic și detalii de execuție: 410.000,00

Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii avizelor/ acordurilor/: 150.000,00

Asistență tehnică din partea proiectantului: 185.860,00 din care:

- pe perioada de execuție a lucrărilor: 92.930,00

- pentru participarea proiectantului la fazele incluse în programul de control al lucrărilor de execuție, avizat de Inspectoratul de Stat în Construcții: 92.930,00

Execuția de lucrări: 26.194,097,15 din care:

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului de investiții: 6.433.758,36

Construcții si instalații: 17.202.561,29

Montaj utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj: 126.035,81

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale care necesita montaj: 1.260.358,14

Probe tehnologice si teste: 933.760,00

Organizare de șantier: 237.623,55.

Deadline Date2022-08-29
Publication Date2022-07-01
CountryRomania
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value26939957.15
OrganisationComuna Ozun
Attention OfEmilia KAKAS
AddressStrada: Gabor Aron, nr. 75
TownOzun
Postal Code527130
Phone+40 267331002
Fax+40 267331003
Class Code45231221
Class DescriptionGas supply mains construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 22, 2022
Proiectare, executie lucrari si asistenta tehnica din partea proiectantului pentru obiectivul de investitii „Ambulatoriu de specialitate si spitalizare de zi la Spitalul Judetean de Urgenta ,Mavromati Botosani' ...
View more
Deadline: Sep 5, 2022
Traseul varintei ocolitoare se desprinde din DN 5 din sensul giratoriu al obiectivului “Drum de legatura DN 5 km 60+500 - Soseaua de centura - Pod Prieteniei km 61+400” continua...
View more
Deadline: Aug 30, 2022
Prin acest contract se vor achiziționa lucrări - (execuție lucrări), a căror valoare estimată este 36.277.437,83 lei fără T.V.A., defalcată astfel:- 35.413.184,88 lei ( execuție lucrări)- 864.252,95 lei (...
View more