Iets ten zuiden van Oudega (Smallingerland) is de provincie voornemens het meer van Oudega te ontwikkelen. De ontwikkelen voorziet voornamelijk in de aanleg van ca. 45 ha. water en aanverwante elementen, zoals recreatief fietspad en eilandenstructuur. De werkzaamheden hebben betrekking op zowel realisatie als verwerken van vrijkomende grondstromen.

Extended TitleMarktconsultatie 'Aanleg meer van Oudega'
Extended Description

Ontgraven (- 800.000 m3):

• Teelaarde: 50ha x 0,30m = 150.000 m3

• Veen: 440.000 m3

• Zand: 210.000 m3 (tot aan -2,52 NAP)

Aanvullen (+ 173.000 m3):

• Noordelijke deel westelijke kering: 5,00 m3/m1 x 875 m1 = 5000 m3

• Ecologische vooroevers: 21.500 m2 x (verschil tussen -2,52 NAP en -0,51 NAP (gem van 0,00 NAP en -1,02 NAP))

= 21.500 m2 x 2,02 m1 = ca 43.000 m3

• Eilanden: 41.500 m2 x (verschil tussen -2,52 NAP en +0,50 NAP) = 41.500 m2 x 3.02 m1 = ca 125.000 m3

Onder dit project vallen de volgende werkzaamheden:

• Opruimen vervallen delen van de keringen (Gealanswei) en de Geasten

• Grondwerk

o Aanleggen van het meer

o Verwerken van vrijkomende grondstromen

• Maken keringen (behoudens de kering ten zuiden van de Geasten) en kleine (binnendijkse)

waterhuishoudkundige maatregelen

• Opbouw eilanden

• Inrichting van het gebied (steigers, beplanting, trailerhelling, beschoeiingenz.)

• Fietswandelpad naar “de punt” realiseren

• Eventuele voorziening voor overslag t.b.v. transport over het water

• p.m. golfbreker bij bestaande Marrekrite eiland

• Natuurvriendelijke oevers en groenzones

Publication Date2022-07-04
CountryThe Netherlands
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationProvincie Fryslân
Attention OfHendrik Vries
AddressTweebaksmarkt 52
TownLeeuwarden
Postal Code8911KZ
Phone+31 582925945
Class Code45112200
Class DescriptionSoil-stripping work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 7, 2022
Baggeren InsteekhavenDeze aanbesteding heeft tot doel één aannemer(scombinatie) te contracteren die de Insteekhaven zo spoedig als mogelijk baggert volgens het ontgravingsmodel tot een diepte van NAP -9,2 NAP, het slib...
View more
Deadline: Sep 28, 2022
Met deze Europese aanbesteding en de daaruit voortvloeiende Raamovereenkomst beoogt het Commissariaat voor de Media de volgende doelstelling te bereiken: het inkopen van alle IT Hardware bij één leverancier onder...
View more
Deadline: Oct 3, 2022
Ster is op zoek naar een 3rd-party Solver (standaardpakket), die twee optimalisatie taken (vastgelegd in twee verschillende generieke ‘Python modellen’) kan uitvoeren, als onderdeel van het dagelijkse bedrijfsproces. Het betreft...
View more