Przedmiotem zamówienia jest wykonanie a częściowo również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych realizacją Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej

w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Extended TitleWybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.
Changes
Section:
I.1
Previous text:

Grzegorz Król

New text:

Cezary Mitrus

Section:
III.1.3
Previous text:

b) obejmować opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego i dokumentacji powykonawczej dla robót wymienionych w pkt a);

New text:

b) obejmować opracowanie dokumentacji projektowej, w tym projektu budowlanego, projektu wykonawczego dla robót wymienionych w pkt a);

Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-05-31
New text:
2023-12-01
Section:
IV.2.3
Previous text:
2023-06-21
New text:
2024-02-22
Deadline Date2023-12-01
Publication Date2023-05-03
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCargotor Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Król
Addressul. Lubelska 13
TownWarsaw
Postal Code03-802
Phone+48 222905565
Fax+48 222905565
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-01-25

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie a częściowo również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych realizacją Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej

w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Extended TitleWybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2023-02-01
New text:
2023-05-31
Section:
IV.2.3
Previous text:
2023-02-22
New text:
2023-06-21
Deadline Date2023-05-31
Publication Date2023-01-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCargotor Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Król
Addressul. Lubelska 13
TownWarsaw
Postal Code03-802
Phone+48 222905565
Fax+48 222905565
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-10-14

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie a częściowo również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych realizacją Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej

w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Extended TitleWybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-10-31
New text:
2023-02-01
Section:
IV.2.3
Previous text:
2022-11-21
New text:
2023-02-22
Deadline Date2023-02-01
Publication Date2022-10-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCargotor Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Król
Addressul. Lubelska 13
TownWarsaw
Postal Code03-802
Phone+48 222905565
Fax+48 222905565
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-09-05

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie a częściowo również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych realizacją Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej

w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Extended TitleWybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.
Changes
Section:
III.1.2
Previous text:

c) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 150 mln PLN (słownie: sto pięćdziesiąt milionów PLN 00/100).

New text:

c) Wykonawca musi wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną co najmniej 40 mln PLN (słownie: czterdzieści milionów PLN 00/100).

Section:
III.1.3
Previous text:

d) przejść proces dopuszczenia podsystemów „Infrastruktura”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Energia” zgodnie z aktualnymi w czasie realizacji Inwestycji Referencyjnej przepisami prawa europejskiego oraz ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym;

New text:

d) przejść proces dopuszczenia podsystemów „Infrastruktura”, „Sterowanie – urządzenia przytorowe” oraz „Energia” zgodnie z aktualnymi w czasie realizacji Inwestycji Referencyjnej przepisami prawa europejskiego oraz ustawy z dnia 28.03.2003r. o transporcie kolejowym lub odpowiednich regulacji krajowych obowiązujących w danym państwie UE;

Section:
III.1.3
Previous text:

3) potencjału kadrowego:

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zatrudniał na umowę o pracę średnio rocznie co najmniej 800 osób.

New text:

3) potencjału kadrowego:

Wykonawca musi wykazać, że w ciągu w ostatnich 3 latach, a w przypadku, gdy okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zatrudniał na umowę o pracę średnio rocznie co najmniej 600 osób.

Section:
VI.3
Previous text:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz jedna z okoliczności wymienionych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 lub 10 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

New text:

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawcę, w stosunku do którego zachodzi którakolwiek z okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 1 ustawy Pzp oraz jedna z okoliczności wymienionych w art. 109 ust. 1 pkt 1, 4, 5, 7, 8 lub 10 ustawy Pzp. Dodatkowo Zamawiający wykluczy Wykonawcę zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego.

Zamawiający zastrzega możliwość unieważnienia postępowania lub zawarcia umowy pod warunkiem, jeżeli środki publiczne, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie nie zostaną mu przyznane oraz w przypadku braku zgody Zgromadzenia Wspólników.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-09-30
New text:
2022-10-31
Section:
IV.2.3
Previous text:
2022-10-21
New text:
2022-11-21
Deadline Date2022-10-31
Publication Date2022-09-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCargotor Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Król
Addressul. Lubelska 13
TownWarsaw
Postal Code03-802
Phone+48 222905565
Fax+48 222905565
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-08-02

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie a częściowo również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych realizacją Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej

w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Extended TitleWybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.
Changes
Section:
II.2.9
Previous text:

Na końcu pkt 1):

Jeżeli inwestycja podlegała prawu polskiemu przyznane punkty zostaną przemnożone przez 2. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 80 punktów.

Na końcu pkt 2):

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 20 punktów.

Po pierwszym zdaniu w pkt 3):

W pierwszej kolejności zostanie obliczony wskaźnik procentowego przyspieszenia/opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie, łącznie z ewentualnymi zmianami tej umowy.

Na końcu pkt 4):

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 5 punktów.

New text:

Na końcu pkt 1):

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 40 punktów.

Na końcu pkt 2):

Liczba punktów przyznanych w oparciu o powyższe zasady zostanie przemnożona przez 0,5. W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 10 punktów.

Po pierwszym zdaniu w pkt 3):

W pierwszej kolejności zostanie obliczony wskaźnik procentowego przyspieszenia/opóźnienia w stosunku do terminu określonego w umowie, łącznie z ewentualnymi zmianami tej umowy.

Obliczenie wskaźnika nastąpi w oparciu o wzór: liczba miesięcy przyspieszenia lub opóźnienia / liczba miesięcy realizacji określona w umowie x 100%

Na końcu pkt 4):

W ramach tego kryterium Wykonawca może otrzymać max. 3 punkty.

Section:
III.1.2
Previous text:

a) Wykonawca musi wykazać, że w ostatnim roku obrotowym, za które zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe osiągnął przychód ze sprzedaży w zakresie budownictwa kolejowego w wysokości, co najmniej 1 mld PLN (słownie: jeden miliard PLN 00/100),

New text:

a) Wykonawca musi wykazać, że w ostatnim roku obrotowym, za które zostało zatwierdzone sprawozdanie finansowe osiągnął przychód ze sprzedaży w zakresie budownictwa w wysokości, co najmniej 1 mld PLN (słownie: jeden miliard PLN 00/100), w tym nie mniej niż 700 mln PLN (słownie: siedemset milionów PLN 00/100) w zakresie budownictwa kolejowego,

Section:
III.1.3
Previous text:

f) mieć łączną wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót co najmniej 1 000 000 000,00 PLN brutto (słownie: jeden miliard PLN 00/100);

New text:

f) mieć łączną wartość zakończonych lub odebranych świadectwem przejęcia (protokołem odbioru końcowego) robót co najmniej 800 000 000,00 PLN brutto (słownie: osiemset milionów PLN 00/100);

Section:
IV.2.2
Previous text:
2022-08-01
New text:
2022-09-30
Section:
IV.2.3
Previous text:
2022-08-22
New text:
2022-10-21
Deadline Date2022-09-30
Publication Date2022-08-02
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCargotor Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Król
Addressul. Lubelska 13
TownWarsaw
Postal Code03-802
Phone+48 222905565
Fax+48 222905565
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2022-07-06

Works for complete or part construction and civil engineering work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie a częściowo również zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych związanych realizacją Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej

w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.

Extended TitleWybór wykonawcy Projektu pn. Modernizacja infrastruktury kolejowej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze na granicy UE z Białorusią.
Extended Description

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa, rozbudowa i budowa infrastruktury kolejowej i towarzyszącej w Rejonie Przeładunkowym Małaszewicze położonym w powiecie bialskim, na terenie gmin Terespol, Piszczac i Zalesie. Rejon Przeładunkowy Małaszewicze to obszar infrastruktury kolejowej zlokalizowany w obrębie przejścia granicznego Terespol – Brześć, zarządzany przez Inwestora – CARGOTOR sp. z o.o., obejmujący swoim zasięgiem stacje kolejowe Kobylany, Małaszewicze, Bór, Chotyłów oraz przyległe tory dojazdowe do punktów ekspedycyjnych (terminali towarowych) będących w zarządzie innych spółek kolejowych. Układ torów kolejowych na terenie Rejonu Przeładunkowego Małaszewicze jest skomunikowany z siecią kolejową kraju przez linię kolejową nr 2 Warszawa Zachodnia – Terespol, zarządzaną przez PKP Polskie Linie Kolejowe SA.

Inwestycja, poza robotami torowymi, obejmuje również całą infrastrukturę towarzyszącą w zakresie branż:

• drogowej wraz z odwodnieniem,

• architektonicznej i konstrukcyjnej,

• mostowej,

• sterowania ruchem kolejowym,

• sanitarnej,

• teletechnicznej,

• trakcyjnej,

• elektroenergetycznej,

• środowiskowej.

Deadline Date2022-08-01
Publication Date2022-07-06
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeCompetitive dialogue
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationCargotor Sp. z o.o.
Attention OfGrzegorz Król
Addressul. Lubelska 13
TownWarsaw
Postal Code03-802
Phone+48 222905565
Fax+48 222905565
Class Code45200000
Class DescriptionWorks for complete or part construction and civil engineering work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 23, 2023
1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do zabiegów witrektomii stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Okulistycznego Szpitala, a także najem aparatu do witrektomii (najem dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia). Przedmiot...
View more
Deadline: Jul 12, 2023
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa leków przez okres 12 miesięcy
View more
Deadline: Jul 6, 2023
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, oprogramowanie, wdrożeniu oraz utrzymaniu systemu wraz ze świadczeniem usług gwarancji i dostarczeniem licencji.Etapy wykonywania:Etap I:przygotowanie Harmonogramu realizacji Projektu i przeprowadzenie Analizy Przedwdrożeniowej wraz z dostarczeniem dokumentacji...
View more