Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi” oraz rozliczeniu ww. inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym. Szczegółowy opis zawiera załącznik nr 8 do SWZ – Opis Przedmiotu Zamówienia oraz załącznik nr 9 do SWZ – Projekt Umowy.

Extended TitlePełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji przebudowy, nadbudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi” oraz rozliczeniu ww. inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Zakres zamówienia obejmuje trzy etapy:

Etap I – Kompleksowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad: realizacją Inwestycji, w części dotyczącej zamówienia podstawowego realizowanego przez Wykonawcę robót (określonego w OPZ) oraz nad nadzorem autorskim,

Etap II – Kompleksowe sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją Inwestycji, w części dotyczącej poszczególnych zadań w ramach prawa opcji (określonych w § 6 ust. 3 pkt 2) projektu umowy), realizowanych przez Wykonawcę robót budowlanych (po złożeniu oświadczenia woli przez Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji w zakresie danego zadania).

Etap III – Rozliczenie Inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym. Ten etap uznaje się za zakończony wraz z podpisaniem ostatecznego protokołu odbioru przedmiotu umowy, co jest jednoznaczne z wykonaniem przedmiotu umowy i uznaniem przez Zamawiającego za należycie wykonany.

Zakres zamówienia będzie realizowany z podziałem na:

1) zamówienie podstawowe (Etap I i III), tj. nadzór inwestorski nad inwestycją (realizowaną przez Wykonawcę robót budowlanych), której przedmiotem jest:

a) przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku mieszkalnego wielorodzinnego na mieszkalno-usługowo-biurowy oraz hostel (w części niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego),

b) wzmocnienie konstrukcji istniejących fundamentów budynków położonych przy Ogrodowej 24 w Łodzi na działkach 2/3, 1/11 i 29/6 w obrębie S-1,

c) budowa budynku techniczno-gospodarczego wraz z trafostacją oraz instalacjami wewnętrznymi,

d) rozbiórka dwóch budynków gospodarczych,

e) w ramach prac na terenie podwórka: przebudowa utwardzeń, nowe nasadzenia (z wyłączeniem realizacji zielonych ścian), budowa małej architektury,

f) przebudowa oraz budowa zewnętrznych instalacji kanalizacji, prądu, wody i C.O., niezbędnych do funkcjonowania obiektów, zgodnie z jego przeznaczeniem,

g) dostawy niezbędnych urządzeń wraz z ich instalacją i uruchomieniem (w części niezbędnej do uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego),

h) zawiadomienie organów nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie dla całej inwestycji,

oraz rozliczenie Inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym (wraz ze zrealizowanym prawem opcji).

2) prawo opcji (Etap II), w ramach którego przewidziano nadzór inwestorski nad wykończeniem ww. budynku oraz realizacją zielonych ścian, w podziale na zadania:

a) nadzór nad wykończeniem części mieszkalnej budynku mieszkalno-usługowo-biurowego,

b) nadzór nad wykończeniem części hostelowej budynku mieszkalno-usługowo-biurowego,

c) nadzór nad wykończeniem części biurowej budynku mieszkalno-usługowo-biurowego,

d) nadzór nad wykończeniem lokali użytkowych i gastronomicznych budynku mieszkalno-usługowo-biurowego,

e) nadzór nad wykończeniem części wspólnych budynku mieszkalno-usługowo-biurowego,

f) nadzór nad realizacją zielonych ścian w ramach zagospodarowania terenu.

3. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu ustawy z dnia 26.06.1974r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2022r. poz. 1510 z późn. zm.), osób wykonujących następujące rodzaje czynności związane z realizacją zamówienia:

- rozliczanie inwestycji.

Powyższy wymóg dotyczy również Podwykonawców i dalszych Podwykonawców, którzy będą realizowali Przedmiot Umowy.

Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ oraz zapisami projektu umowy zawartymi w Załączniku nr 9 do SWZ

Deadline Date2023-03-27
Publication Date2023-02-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationŁódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Attention OfJoanna Staśkiewicz
Addressul. Wólczańska 17
TownŁódź
Postal Code90-731
Phone+48 426649100
Fax+48 426649102
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2023-02-07

Construction supervision services

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi” oraz rozliczeniu ww. inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Extended TitlePełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji przebudowy, nadbudowy i remontu konserwatorskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu obowiązków Inwestora Zastępczego w zakresie nadzoru nad realizacją inwestycji pn. „Przebudowa, nadbudowa i remont konserwatorski wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynków położonych przy ul. Ogrodowej 24 w Łodzi” oraz rozliczeniu ww. inwestycji w zakresie rzeczowym i finansowym.

Publication Date2023-02-07
CountryPoland
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot specified
OrganisationŁódzka Spółka Infrastrukturalna sp. z o.o.
Attention OfJoanna Staśkiewicz
Addressul. Wólczańska 17
TownŁódź
Postal Code90-731
Phone+48 426649100
Fax+48 426649102
Class Code71520000
Class DescriptionConstruction supervision services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 4, 2023
Dostawa produktów leczniczych w ramach programów lekowych - 4 pozycje asortymentowe
View more
Deadline: Apr 24, 2023
Przedmiotem zamówienia jest zakup produktów leczniczych z programów lekowych oraz pozostałych leków, szczegółowo opisanych w formularzu asortymentowo-cenowym (zał. nr 1 do SWZ).Przedmiot zamówienia został podzielony na 13 części.Szczegółowy opis,...
View more
Deadline: Mar 30, 2023
Budowa łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką, os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu.
View more