1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa asortymentu do zabiegów witrektomii stosowanych w leczeniu pacjentów Oddziału Okulistycznego Szpitala, a także najem aparatu do witrektomii (najem dotyczy Części 1 przedmiotu zamówienia). Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w Załączniku nr 2A do SWZ, który stanowi jej integralną część.

2. Warunki dotyczące wykonywania zamówienia określone zostały również w projekcie umowy w Rozdziale XX SWZ

3. Przedmiot zamówienia jest podzielony na części. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Łączna liczba Części w niniejszym postępowaniu: 4.

Extended TitleDOSTAWY ASORTYMENTU DO WITRKETOMII ORAZ NAJEM APARATU
Extended Description

Przedmiotem zamówienia są produkty do witrektomii wraz z najmem urządzenia

Zamawiający wymaga, aby oferowane wyroby medyczne mające stanowić przedmiot dostaw:

a) były dopuszczone do obrotu na terenie RP zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych,

b) odpowiadały opisowi przedmiotu zamówienia znajdującemu się w Załączniku 2A do SWZ.

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia wymagania jakościowe odnoszące się do co najmniej głównych elementów składających się na przedmiot zamówienia – w związku z tym faktem korzysta z możliwości wskazanej w art. 246 ust. 2 uPzp.

Publication Date2023-07-05
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value964787.20
OrganisationWojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy
Attention OfDorota Kunigielis
Address59-220 Legnica, ul.Iwaszkiewicza 5
TownLegnica
Postal Code59-220
Phone+48 767211125
Fax+48 767211110
Class Code33196000
Class DescriptionMedical aids
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych obejmujących budowę zachodniej obwodnicy Zielonek – w podziale na następujące zadania:1. Zadanie nr 1 – odcinek od ul Pachońskiego (km...
View more
Deadline: Oct 11, 2023
1.1 Przedmiotem zamówienia jest:1.1.1 Przedmiotem zamówienia są doładowania platformy usług hostowanych Microsoft Azure wraz z usługą Wsparcia Technicznego Wykonawcy oraz Wsparcia Inżynierskiego Producenta przez okres 36 miesięcy, w ramach zamówienia podstawowego,1.1.2 oraz doładowania...
View more
Deadline: Oct 26, 2023
Świadczenie usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na obszarze Gminy Czyżew.
View more