Časť A Štúdia a návrh riešení investičného zámeru Rekonštrukcia Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova (Pavilón Úradu vlády)

Časť B Štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik

Extended TitleŠtúdie a návrhy riešení investičných zámerov Úradu vlády
Extended Description

Štúdia a návrh riešení investičného zámeru Rekonštrukcia Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova (Pavilón Úradu vlády):

Výsledkom verejného obstarávania bude štúdia s variantnými návrhmi technicko-technologického a architektonického riešenia objektu Prístavby úradu vlády, tzv. nová budova na základe zmluva o dielo, ktorej predmetom plnenia bude:

1. Hmotovo priestorová štúdia v mierke 1:200

2. Analýza súčasného stavu a kompletné zameranie objektu (2D)

3. Energetické hodnotenie budovy (aktualizácia energetického hodnotenia z roku 2019)

4. Návrhy rekonštrukcie fasády (použitie progresívnych materiálov a technológií)

5. Návrhy rekonštrukcia vykurovacieho systému (použitie progresívnych materiálov a technológií)

6. Návrhy rekonštrukcia rozvodu vzduchotechniky

7. Prepočet základných údajov pre uplatnenie mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

8. Kalkulácia nákladov na dodržanie štandardov (A0, A1) pre jednotlivé variantné riešenia

8. Návrh všeobecných a osobitných podmienok nevyhnutných pri realizácii diela (Žltý FIDIC)

9. Spracovanie investorského zámeru v rozsahu podľa Sadzobníka UNIKA príloha č. 2

Štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru rekonštrukcie účelového zariadenia Hotel Bôrik:

Výsledkom verejného obstarávania bude štúdia uskutočniteľnosti investičného zámeru, ktorá bude predstavovať metodický dokument a projektovú dokumentáciu v procese prípravy projektu s cieľom posúdenia uskutočniteľnosti a identifikácie optimálnych variantov realizácie projektu rekonštrukcie účelového zariadenia Hotela Bôrik s cieľom zvýšenia prevádzkovej bezpečnosti objektu ako aj navýšenie jeho energetickej efektívnosti. Držanie pokynov uvedených v tomto dokumente účastníkom v jeho návrhu nie je povinné. Ak v návrhu účastníka dôjde k výraznému odkloneniu od týchto pokynov, vyhlasovateľ žiada uviesť grafické alebo textové zdôvodnenie navrhovaného postupu, ktorý musí poskytovať výrazne vhodnejšie riešenie. Navrhované riešenia posúdi porota pri hodnotení návrhov.

Publication Date2023-10-10
CountrySlovak Republic
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeServices
Award CriteriaNot applicable
OrganisationÚrad vlády Slovenskej republiky
Attention OfIng. Renáta Hajko Remeňová
AddressNámestie slobody 1
TownBratislava
Postal Code81370
Phone+421 220925765
Fax+421 0000000
Class Code71241000
Class DescriptionFeasibility study, advisory service, analysis
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Oznámenie o konaní prípravných trhových konzultácií k pripravovanému verejnému obstarávaniu pre predmet zákazky s názvom " Dodávka tepla a teplej úžitkovej vody".Predmetom zákazky bude nájom tepelno - energetických zariadení v...
View more
Vykonávanie pravidelnej mestskej autobusovej a trolejovej dopravy vo verejnom záujme na autobusových a trolejbusových linkách v meste Žilina.
View more
Predmetom obstarávania je dodanie trvanlivých potravín, kompótov a im podobných výrobkov. Presné množstvá sú uvedené v súťažných podkladoch
View more