Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym, półautomatycznych wycinarek oraz koncentratora próżniowego. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera tabela asortymentowo-cenowa zał. nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia (opz) stanowiący zał. nr 3 do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 do SWZ. Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia: do 27 grudnia 2023 r. od daty zawarcia umowy. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych(dalej RODO) wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula info. z art.13 RODO zawarta w SWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych w podziale na 3 części.

Extended Title„Dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym, półautomatycznych wycinarek oraz koncentratora próżniowego”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa zestawu spektrometru mas wraz z chromatografem cieczowym. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawiera tabela asortymentowo-cenowa zał. nr 2 do SWZ, opis przedmiotu zamówienia (opz) stanowiący zał. nr 3 do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 do SWZ.

1.Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania:

1)Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, ulotka, karta danych technicznych wystawiona przez producenta wyrobu itp.), potwierdzające wymagania zawarte w zał. nr 3 do SWZ – z wyłączeniem warunków „warunki gwarancji i serwisu, pozostałe wymagania” (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

2)Aktualne dokumenty i oświadczenia potwierdzające dopuszczenie do obrotu i do używania jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 07 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. 2022 poz. 974), tj.

a)deklaracja/certyfikat zgodności (wystawiona(y) przez producenta lub upoważnionego/ autoryzowanego przedstawiciela) potwierdzająca(y), iż wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi;

b)oświadczenie Wykonawcy, potwierdzające, że oferowany asortyment jest dopuszczony do obrotu i użytkowania jako wyrób medyczny na terenie Polski;

c)dokument poświadczający przeprowadzenie procedury oceny zgodności z jednostką notyfikowaną (certyfikat jednostki notyfikowanej) – jeżeli dotyczy

lub:

Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny.

2.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Przedmiot zamówienia wykonywany jest w ramach polityki zdrowotnej pn. Rządowy Program badań przesiewowych noworodków w Polsce na lata 2019-2026 – Umowa nr 8/2/2023/106/277.

Publication Date2024-01-12
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1323653.49
OrganisationInstytut Matki i Dziecka
Attention OfMagdalena Truchel
Addressul. Kasprzaka 17A
TownWarsaw
Postal Code01-211
Phone+48 223277245
Class Code33100000
Class DescriptionMedical equipments
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SWZ)
View more
Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie...
View more
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SIWZ)
View more