Amgros er et interessentskab med de 5 regioner som interessenter og gennemfører løbende en række udbud af lægemidler med henblik på at forsyne interessenternes sygehusapoteker med lægemidler.

Extended TitleAmgros udbud af lægemidler baseret på plasma
Extended Description

Amgros forbereder et kommende udbud om indkøb af lægemidler indenfor ATC-koderne B05AA01 Human Albumin, J06BA01 Subkutant Immunglobulin og J06BA02 Intravenøst Immunglobulin. Aftalen forventes også at inkludere aftagning af plasma fra de danske blodcentre. På det foreliggende grundlag forventes aftalen at træde i kraft 1.7.2025, men tidsplanen for udbudsprocessen og kontraktstart vurderes løbende.

Amgros vil i forbindelse med forberedelse af udbuddet afholde en markedsdialog med relevante leverandører. Markedsdialogen forventes at blive afholdt i løbet af februar 2024.

Nærmere oplysninger om markedsdialogen offentliggøres på Amgros´ Leverandør- og udbudsportal (link: https://levportal.amgros.dk). Der vil endvidere løbende på Amgros' Leverandør- og udbudsportal blive offentliggjort meddelelser om udbuddet og processen. Relevante leverandører opfordres til at holde sig til løbende orienteret på Amgros' Leverandør- og Udbudsportal.

Det bemærkes, at denne forhåndsmeddelelse er en orientering om det kommende udbud og markedsdialogen, og forhåndsmeddelelsen indeholder alene overordnede foreløbige tilkendegivelser om udbuddet, herunder at udbuddet på nuværende tidspunkt ikke forventes opdelt i delaftaler. De endelige vilkår for udbuddet vil fremgå af udbudsmaterialet, der forventes offentliggjort medio 2024.

Publication Date2024-01-10
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAmgros I/S
Attention OfUlrik Wøldike
AddressDampfærgevej 22
TownCopenhagen
Postal Code2100
Phone+45 88713000
Fax+45 88713008
Class Code33600000
Class DescriptionPharmaceutical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Mariagerfjord Kommune anmoder markedet om informationer, omkring mulige systemer til Mobile Device Management.
View more
Udbud af rammeaftale om indsamling, transport og håndtering af affald. Aftalen dækker universitetets tre drifts- og serviceområder, som er Frederiksberg +, Nørre og Søndre City
View more
Aalborg Kommune, Senior og Omsorg, udbyder opgaven for levering af mad i kommunen til hjemmeboende ældre, kommunens plejehjem samt til en række botilbud på det sociale område. I den forbindelse...
View more