ДСП - Доставка на медицински изделия за неврохирургия съгасно първоначално планиран спектър /част от документацията за участие/ Първоначално планиранираният спектър може да бъде частично изменен, както и да се добавят нови изделия в хода на динамичната система. Одобрените кандидати могат да подадат оферта за една или повече единици, както и могат да не подадат оферта. 

ДСП функционира на два етапа: Първи етап - събиране на заявления за участие и Втори етап - събиране на оферти по конкретни покани. Покана за конкретна поръчка няма да бъде обявявана преди да бъдат разгледани всички заявления. Офертите ще бъдат класирани от програма, която ще е достъпна и безплатна за всички кандидати.

В рамките на три години възложителят може да отправя покани до допуснатите кандидати за събиране на оферти за доставка на медицински изделия включени в първоначално планираният спектър или извън него. Слючените договори ще са със срок на действие: две години.

Extended TitleДСП Доставка на медицински изделия за неврохирургия за УМБАЛ „Св. Иван Рилски“ ЕАД
Extended Description

ДСП - Доставка на медицински изделия за неврохирургия съгасно първоначално планиран спектър /част от документацията за участие/ с посочено естество на медицинските изделия, прогнозна стойност, както и посочено прогнозно количество. Първоначално планиранираният спектър може да бъде частично изменен, както и да се добавят нови лабораторни консумативи, реактиви, лабораторна стъклария в хода на динамичната система. Количествата са ориентировъчни. Възложителят не e длъжен да изкупи посочените в спектъра количества. Одобрените кандидати могат да подадат оферта за една или повече единици, както и могат да не подадат оферта.

ДСП функционира на два етапа:

Първи етап – първоначално събиране на заявления за участие. Краен срок за подаване на първоначални заявления - 15.02.2024 г.

Разглеждането на първоначалните заявления за участие ще се извърши в срок до 15 работни дни от крайният срок за подаване на първоначални заявления.

Втори етап - събиране на оферти по конкретни покани.

Покана за конкретна поръчка няма да бъде обявявана преди да бъдат разгледани всички първоначални заявления, подадени в посоченият по-горе срок.

При конкретни поръчки по покани офертите ще бъдат класирани от програма, която ще е достъпна и безплатна за всички кандидати. Осигурен е неограничен, пълен и пряк достъп до документацията за обществената поръчка през целия срок на действие на ДСП.

По всяко време заинтересовани лица могат да подават заявления за допускане/включване в ДСП. Възложителят ще разглежда новопостъпилите предложения два пъти в месеца или на две седмици веднъж. Възложителят ще издава решение за допускане на кандидатите в ДСП.

ДСП ще функционира в рамките на три години, а именно в рамките на три години възложителят може да отправя покани до допуснатите кандидати за събиране на оферти за доставка на медицински изделия включени в първоначално планираният спектър или извън него. Слючените договори ще са със срок на действие: две години.

Deadline Date2027-01-15
Publication Date2024-01-19
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeRestricted procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value100000000
OrganisationУНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ "СВ. ИВАН РИЛСКИ" ЕАД
Attention OfВесела Динева
Addressбул. Акад. Иван Гешов № 15
TownSofia
Postal Code1431
Phone+359 29520879
Fax+359 29520879
Class Code33140000
Class DescriptionMedical consumables
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Предмет на квалификационната система за подбор на стопански субекти е доставка чрез покупка на гумено-транспортна лента В2200 St3150 с полиамиден брекер и комплект стиковъчни материали за нея.Количество: ГТЛ...
View more
Предмет на обществената поръчка е поддръжка на програмни продукти предлагани от Open text (Micro Focus).
View more
Предмет на обществената поръчка е доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване, по обособени позиции. Обособените позиции, са както следва:Обособена позиция № 1: "Доставка и гаранционна поддръжка на компютърно оборудване";Обособена...
View more