Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Twierdza–Warzyce na odcinku od km ok. 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica–Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”.

Extended TitleOpracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Twierdza–Warzyce na odcinku od km ok. 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów”
Changes
Section:
III.2.2
Previous text:

Termin wykonania zamówienia: Wykonanie całości zamówienia – 30.06.2021r., w tym:

A. Wykonanie i przedłożenie uzgodnionej/zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych – 31.12.2020r.

B. Uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wykonanie i przedłożenie uzgodnionej/zatwierdzonej innej dokumentacji zgodnie z Tabelą Opracowań Projektowych – 30.06.2021r.

New text:

Termin wykonania całości zamówienia:

wykonanie całości zamówienia – 30.6.2021 r., w tym:

A. wykonanie i przedłożenie uzgodnionej/zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji zgodnie z tabelą opracowań projektowych – 14.12.2020 r.;

B. uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz wykonanie i przedłożenie uzgodnionej/zatwierdzonej innej dokumentacji zgodnie z tabelą opracowań projektowych – 30.6.2021 r.

Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-02-26
New text:
2020-02-28
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-02-26
New text:
2020-02-28
Deadline Date2020-02-28
Publication Date2020-02-14
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfMariusz Górak
Addressul. T. Boya-Żeleńskiego 19a
TownRzeszów
Postal Code35-105
Phone+48 178609490
Fax+48 178609480
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-21

Project and design preparation, estimation of costs

Przedmiotem zamówienia jest:

Opracowanie dokumentacji projektowej i innej, uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej z rygorem natychmiastowej wykonalności oraz pełnienie nadzoru autorskiego dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica – Strzyżów – Twierdza – Warzyce na odcinku od km ok. 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej, budowli i urządzeń budowlanych” w ramach zadania pn.: „Rozbudowa i budowa DW nr 988 na odcinku Babica – Zaborów wraz z budową obwodnicy Czudca”

Extended TitleOpracowanie dokumentacji projektowej i innej dla zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 988 Babica–Strzyżów–Twierdza–Warzyce na odcinku od km ok. 5+529 do km ok. 8+634 w m. Czudec i Zaborów”
Extended Description

I. Przedmiot i zakres opracowania oraz wymagania w odniesieniu do realizacji zamówienia zostały zawarte w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia – Rozdział III SIWZ.

Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji i rękojmi za wady na wykonany przedmiot zamówienia na okres min. 36 miesięcy.

II. W przypadku wystąpienia konieczności, Wykonawca zapewni:

a) autorów projektów poszczególnych branż:

Posiadających właściwe uprawnienia pozwalające na opracowanie dokumentacji projektowej danej branży,

b) sprawdzających projekty branżowe:

Posiadających właściwe uprawnienia pozwalające na sprawdzenie dokumentacji projektowej danej branży,

c) geodetę:

Posiadający uprawnienia w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych oraz rozgraniczenia i podziału nieruchomości (gruntów) oraz sporządzania dokumentacji

Do celów prawnych.

d) jednostkę/osobę dokonującą badań geotechnicznych, geologicznych, konstrukcji jezdni i obiektów,

e) jednostkę/osobę opracowującą operaty wodnoprawne, raporty oddziaływania na środowisko (w tym inwentaryzacje przyrodnicze).

III. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia określone w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, za wyjątkiem osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie oraz osób wykonujących czynności związane z wykonywaniem prac geodezyjnych, opracowań z zakresu ochrony środowiska, prac związanych z przygotowywaniem materiałów do decyzji administracyjnych oraz prac pomiarowych w zakresie sieci i urządzeń teletechnicznych, energetycznych, gazowniczych, wodociągowych i oświetlenia.

Deadline Date2020-02-26
Publication Date2020-01-21
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationPodkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfMariusz Górak
Addressul. T. Boya Żeleńskiego 19a
TownRzeszów
Postal Code35-105
Phone+48 178609490
Fax+48 178609480
Class Code71242000
Class DescriptionProject and design preparation, estimation of costs
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 31, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót w ramach Kontraktu 3D.2/1 Budowa prawego wału rzeki Biała w m. Tarnów – związanych bezpośrednio z budową odcinka prawostronnego obwałowania rzeki Biała w Tarnowie o...
View more
Deadline: Apr 6, 2020
Termomodernizacja ścian zewnętrznych – elewacji, izolacja termiczna stropu nad ostatnią kondygnacją użytkową budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Mikołowie, os. Mickiewicza 13.
View more
Deadline: Mar 27, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności:— zaprojektowanie drogi krajowej 44 klasy GP Obwodnica Oświęcimia, która przebiegać będzie po nowym śladzie, km 0+669,70 – km 9+714,42 (dowiązanie się do istniejącej DK44). Lokalizacja:...
View more