1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie”.

2. Przedmiot zamówienia, w tym w szczególności opis robót oraz stawiane im wymagania, opisuje dokumentacja projektowa, stanowiąca załącznik nr 5 do SIWZ składająca się z:

1) projektów wykonawczych obejmujących zagospodarowanie terenu: drogi, chodniki, instalacje zewnętrzne i przyłącza wodno-kanalizacyjne do budynku przy ul. Odrowąża – zwanego dalej ,,budynkiem”, ukształtowanie terenu,

2) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiOR).

Extended Title,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie” w ramach inwestycji pn. ,,Budowa budynku komunalnego przy ul. Odrowąża z pomieszczeniami dla przedszkola i poradni psychologiczno-pedagogicznej” w Warszawie
Extended Description

1. Przedmiotem zamówienia jest: ,,Budowa dróg wewnętrznych i chodników wraz z oświetleniem i przyłączami wodno-kanalizacyjnymi do budynku komunalnego przy ul. Odrowąża w Warszawie”.

2. W zakres przedmiotu umowy wchodzą roboty zewnętrzne, tj. wykonanie:

1) dróg wewnętrznych (w tym pożarowych, miejsc postojowych) ze stałą organizacją ruchu i regulacją wysokościową istniejących studzienek rewizyjnych;

2) wjazdów do garaży, chodników wewnętrznych, w tym dojść do budynku w połączeniu z istniejącym chodnikiem przebiegającym wzdłuż ulicy Odrowąża;

3) zjazdów z drogi gminnej ulicy Pożarowej (sięgacz) na drogę wewnętrzną;

4) zewnętrznych instalacji sanitarnych:

a) przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku,

b) przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku oraz zbiornika retencyjnego ZR2 prefabrykowanego o wym. 6,00 m x 4,5 m i wys. 1,12 m; pojemność 30 m3,

c) przyłącza kanalizacji ogólnospławnej z włączeniem do sieci zlokalizowanej po drugiej stronie ulicy Odrowąża przebiegające pod jezdniami i torami tramwajowymi,

d) przyłącza wodociągowego z włączeniem do sieci wodociągowej w pasie drogowym ulicy Odrowąża;

5) wycinki drzew i krzewów kolidujących z robotami, oczyszczenie obecnie 20-to letniego usychającego zagajnika świerkowego (ok. 30 szt. świerków o obwodzie pnia ok. 50 cm na wys. 1,30 m) oraz uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego decyzji administracyjnej na usuniecie tych drzew i krzewów (wniosek o pozwolenie na usuniecie zostanie przygotowany przez Wykonawcę i przedłożony do podpisu Zamawiającemu);

6) ukształtowania terenu wraz z dowiezieniem niedoborów ziemi; Wykonawca sam określa odległość i ilość dowozu ziemi wraz z robotami przygotowawczymi (likwidacja kolizji, wywózka odpadów z utylizacją) i regulacją wysokościową istniejących studzienek rewizyjnych;

7) oświetlenia zewnętrznego terenu;

8) zabezpieczenia kabli Innogy Stoen Operator Sp. z o.o. wraz z aktualizacją uzgodnienia.

3. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w sposób określony w art. 22 par. 1 ustawy z dnia 26.6.1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2019 r. poz. 1040), o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane poniżej czynności w trakcie realizacji zamówienia:

1) roboty ziemne,

2) roboty drogowe, brukarskie,

3) roboty ciesielskie, betoniarsko-zbrojarskie,

4) roboty murarskie,

5) roboty sanitarne,

6) roboty elektryczne.

4. Zamawiający wszystkie kwestie związane z dokumentowaniem zatrudnienia, o którym mowa powyżej, uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełnienia przez Wykonawcę ww. wymogu oraz sankcje z tytułu nie spełnienia tych wymagań, określono we wzorze umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy, polegającego na powtórzeniu podobnych robót budowlanych w zakresie wykonania robót ziemnych, drogowych, brukarskich, ciesielskich, betoniarsko-zbrojeniowych, sanitarnych, elektrycznych.

6. Wartość zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług, w stosunku do wartości zamówienia podstawowego określono na 30 %. Zamówienie zostanie udzielone pod warunkiem, że Zamawiający będzie posiadał środki finansowe w ramach przedsięwzięcia opisanego w postanowieniach SIWZ oraz w § 1 ust. 1 i 2 wzoru umowy. Zamówienie zostanie udzielone na warunkach umowy podstawowej.

Deadline Date2020-04-01
Publication Date2020-02-26
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1963253.46
OrganisationUrząd Dzielnicy Targówek
Attention OfEdyta Ciach
Addressul. Kondratowicza 20
TownWarsaw
Postal Code00-983
Phone+48 224438696
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: May 7, 2020
Termomodernizacja budynku mieszkalnego w Mikołowie przy ul. Konstytucji 3 Maja nr 6.Wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentację projektową i zgłoszenie robót z 8.5.2019 (nr sprawy AB.6743.205.2019.AW).Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia...
View more
Deadline: Apr 30, 2020
Pełna nazwa zamówienia: "Rewitalizacja obszarowa centrum Łodzi – projekt 5 – przebudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania obiektów przy ul. Piotrkowskiej 115 w Łodzi, wraz z rozbiórkami oraz zagospodarowaniem...
View more
Deadline: Apr 29, 2020
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie projektów budowlanych, wykonawczych, oraz branżowych, uzyskanie niezbędnych warunków, decyzji, uzgodnień oraz pozwoleń, umożliwiających realizację zadania i wykonanie robót.— część 1 – Opracowanie dokumentacji oraz przebudowa ulicy...
View more