Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego, w tym:

— pozycja 1 – dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ,

— pozycja 2 – dostawa rezonansu magnetycznego (RM) – którego opis zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

Extended TitleDobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-10-22
New text:
2020-10-29
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-12-20
New text:
2020-12-27
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-10-22
New text:
2020-10-29
Deadline Date2020-10-29
Publication Date2020-10-16
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojskowy Instytut Medyczny
Attention OfEwa Garlewska
Addressul. Szaserów 128
TownWarsaw
Postal Code04-141
Phone+48 261818559
Class Code45314320
Class DescriptionInstallation of computer cabling
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-25

Building construction work

Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego, w tym: pozycja 1 – dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ; pozycja 2 – dostawa rezonansu magnetycznego (RM) – którego opis zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

Extended TitleDobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego
Changes
Section:
II.2.4
Previous text:

Dotyczy pozycji nr 1 przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Brak elementów w kosztorysie ofertowym – szczegółowym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano-wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie szpitala. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części szpitala. W przypadku wystąpienia realizacji robót w pomieszczeniach znajdujących się poza obszarem budowy, Wykonawca, przy współudziale inspektora nadzoru, zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem termin wykonania robót w tych pomieszczeniach.

Dotyczy pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia: ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń Rezonansu Magnetycznego, którego opis zawiera załącznik nr 12 wraz z systemami sterującymi i oprogramowaniem, na co składają się czynności główne: dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z warunkami technicznymi, instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie, szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących: Załącznik nr 7 do SIWZ – pozycja 1, Załącznik nr 7A do SIWZ – pozycja 2.

New text:

Dotyczy pozycji nr 1 przedmiotu zamówienia: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – zał. nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – zał. nr 10 do SIWZ. Dla ułatwienia wyliczenia wartości ryczałtowej oferty, Zamawiający przekazuje kosztorysy przedmiarowe-szczegółowe stanowiące zał nr 11. Załączone kosztorysy przedmiarowe – szczegółowe należy traktować jako materiał pomocniczy. Wykonawca ma prawo dopisywać pozycje, zmieniać obmiary oraz podstawy wyceny. Zgodnie z wzorem umowy(stanowiącym zał nr 7 do SIWZ) Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art.632 kodeksu cywilnego, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi zał nr 9 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi zał nr 10 do SIWZ. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Brak elementów w kosztorysie ofertowym – szczegółowym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi(zał nr 9 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót(zał nr10 do SIWZ).W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano-wykonawczych (zał. nr 9 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (zał. nr 10 do SIWZ). Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie szpitala. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części szpitala. W przypadku wystąpienia realizacji robót w pomieszczeniach znajdujących się poza obszarem budowy, Wykonawca, przy współudziale inspektora nadzoru, zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem termin wykonania robót w tych pomieszczeniach.

Dotyczy pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia: ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń rezonansu magnetycznego, którego opis zawiera załącznik nr 12 wraz z systemami sterującymi i oprogramowaniem, na co składają się czynności główne:dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia,wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu,zgodnie z warunkami technicznymi, instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie, szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących: załącznik nr 7 do SIWZ – pozycja 1, załącznik nr 7a do SIWZ – pozycja 2.

Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-09-25
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojskowy Instytut Medyczny
Attention OfEwa Garlewska
Addressul. Szaserów 128
TownWarsaw
Postal Code04-141
Phone+48 261818559
Class Code45314320
Class DescriptionInstallation of computer cabling
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-09-18

Building construction work

Dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego, w tym: pozycja 1 – dobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ; pozycja 2 – dostawa rezonansu magnetycznego (RM) – którego opis zawiera załącznik nr 12 do SIWZ.

Extended TitleDobudowa budynku Pracowni Rezonansu Magnetycznego wraz z dostawą aparatu rezonansu magnetycznego
Extended Description

Dotyczy pozycji nr 1 przedmiotu zamówienia: szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają projekty budowlano-wykonawcze – załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – załącznik nr 10 do SIWZ. Zgodnie z wzorem umowy (stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ) Zamawiający przewidział za wykonanie przedmiotu zamówienia wynagrodzenie ryczałtowe, w rozumieniu art. 632 kodeksu cywilnego, które obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym ryzyko Wykonawcy z tytułu oszacowania wszelkich kosztów związanych z wykonaniem umowy. Niedoszacowanie, pominięcie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamówienia nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi stanowiącymi załącznik nr 9 do SIWZ, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót stanowiącymi załącznik nr 10 do SIWZ. Wykonawca, w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorysy ofertowe – szczegółowe odpowiadające swoim zakresem dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót. Brak elementów w kosztorysie ofertowym – szczegółowym nie zwalnia Wykonawcy od wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z projektami budowlano-wykonawczymi (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). W przypadku, gdy opis przedmiotu zamówienia odnosi się do norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania wynikające ze wskazanych przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia norm, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia. Wszystkie materiały i urządzenia, które będą użyte do realizacji przedmiotu zamówienia będą odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonym w ustawie Prawo budowlane oraz będą odpowiadać wymaganiom, określonym w projektach budowlano-wykonawczych (załącznik nr 9 do SIWZ), specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (załącznik nr 10 do SIWZ). Materiały i urządzenia użyte do wykonania przedmiotu zamówienia muszą być fabrycznie nowe. Roboty będą prowadzone przy czynnym obiekcie szpitala. W czasie prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany zapewnić bezkolizyjne funkcjonowanie pozostałej części szpitala. W przypadku wystąpienia realizacji robót w pomieszczeniach znajdujących się poza obszarem budowy, Wykonawca, przy współudziale inspektora nadzoru, zobowiązany jest uzgodnić z użytkownikiem termin wykonania robót w tych pomieszczeniach.

Dotyczy pozycji nr 2 przedmiotu zamówienia: ponadto przedmiot zamówienia obejmuje zakup, dostarczenie, montaż, instalację i uruchomienie wymagającego wbudowania i stałych połączeń Rezonansu Magnetycznego, którego opis zawiera załącznik nr 12 wraz z systemami sterującymi i oprogramowaniem, na co składają się czynności główne: dostarczenie i montaż sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonanie połączeń sprzętu będącego przedmiotem zamówienia do wszystkich niezbędnych mediów potrzebnych dla prawidłowej pracy sprzętu, zgodnie z warunkami technicznymi, instalacja i uruchomienie, kalibracja lub strojenie, szkolenie osób wskazanych przez Zamawiającego na potrzeby obsługi sprzętu będącego przedmiotem zamówienia, wykonywanie usług serwisu gwarancyjnego. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania zamówienia na zasadach i warunkach określonych we wzorach umów stanowiących: Załącznik nr 7 do SIWZ – pozycja 1, Załącznik nr 7A do SIWZ – pozycja 2.

Deadline Date2020-10-22
Publication Date2020-09-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationWojskowy Instytut Medyczny
Attention OfEwa Garlewska
Addressul. Szaserów 128
TownWarsaw
Postal Code04-141
Phone+48 261818559
Class Code45210000
Class DescriptionBuilding construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 25, 2020
Przedmiotem zamówienia są prace termomodernizacyjne i instalacyjne w budynkach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 i ul. Mieszka I 4B, z podziałem na 2 części.Na przedmiot zamówienia...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Odpowiedź:Wykonanie dokumentacji projektowej oraz robót budowlanych w ramach projektu Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – faza IIA:— część 1 – „Uszczelnienie istniejącej sieci kanalizacyjnej w gminie Lipowa – kontrakt 20g”,— część...
View more
Deadline: Nov 25, 2020
Zadanie 1Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur stalowych preizolowanych wraz z przyłączami os. Armii Krajowej 95-102 w PoznaniuZadanie 2: Zadanie składa się z dwóch części:2a.Budowa osiedlowej sieci cieplnej z rur...
View more