Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.

2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t. jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 859).

Extended TitleHurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Changes
Section:
III.1.1
Previous text:

(...)

1.6.Aktualne na dzień składania ofert oświadczenia, stanowiącego wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu.Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie JEDZ (Załącznik Nr 3 do SIWZ)

(...)

New text:

(...)

1.6. Aktualne na dzień składania ofert oświadczenie, stanowiące wstępne potwierdzenie, że spełnia warunki udziału w postępowaniu i nie podlega wykluczeniu. Wykonawca składa powyższe oświadczenie w formie dokumentu JEDZ. Wzór dokumentu zawarty jest w Załączniku nr 3 do SIWZ.

(...)

Section:
III.1.2
Previous text:

(...)

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7.250.000,00 zł (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt).

(...)

New text:

(...)

1. Zamawiający wymaga, aby Wykonawcy wykazali posiadanie środków finansowych lub zdolności kredytowej w wysokości co najmniej 7 250 000,00 PLN (słownie: siedem milionów dwieście pięćdziesiąt tysięcy).

(...)

Deadline Date2021-03-19
Publication Date2021-01-05
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Attention OfRenata Kraus
Addressul. Długa 50
TownBielsko-Biała
Postal Code43-309
Phone+48 338143511
Fax+48 338145188
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-12-24

Diesel oil

Przedmiotem zamówienia są hurtowe dostawy oleju napędowego w okresie: letnim, przejściowym i zimowym, przeznaczonego do napędu silników o zapłonie samoczynnym, stosowanych w autobusach komunikacji miejskiej Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o. 2. Wykonawca zobowiązany jest dostarczać olej napędowy zgodnie z ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (t.jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 859).

Extended TitleHurtowe dostawy oleju napędowego dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Extended Description

1. Zamawiający przewiduje, że w ciągu trwania całej umowy (od 1 lipca 2021 r. do 30 czerwca 2023 r.) zakupi ok. 7.200 m3 oleju napędowego (jednorazowo ok. 32 m3, miesięcznie ok. 300 m3).

2. Olej napędowy będący przedmiotem dostawy winien spełniać wymogi:

2.1. normy PN-EN 590+A1:2017-06 Paliwa do pojazdów samochodowych - Oleje napędowe – Wymagania i metody badań lub równoważnej.

2.2. określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 9 października 2015 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. 2015 r. poz. 1680 z późn. zm.), przy czym wymagania zawarte w Rozporządzeniu są nadrzędne w stosunku do normy PN-EN 590+A1:2017-06. Oferowany olej musi być zgodny na dzień składania ofert z aktualnie obowiązującymi przepisami. W przypadku zmiany przepisów przywołanych powyżej lub ich zastąpienia innymi przepisami dostarczany olej napędowy każdorazowo musi spełniać wymagania wynikające z przepisów obowiązujących na dzień dostawy.

3. Zamawiający wymaga, aby olej napędowy był dostarczany przez Wykonawcę własnymi lub wynajętymi autocysternami na jego koszt i ryzyko do stacji paliw Zamawiającego w Bielsku-Białej, ul. Długa 50 - w dni robocze od poniedziałku do piątku w godz. od 7.00 do 13.00.

4. Zamawiający przyjmuje olej napędowy według legalizowanego systemu kontrolno-pomiarowego Petro Vent będącego na jego wyposażeniu.

5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Deadline Date2021-03-19
Publication Date2020-12-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej Sp. z o.o.
Attention OfRenata Kraus
Addressul. Długa 50
TownBielsko-Biała
Postal Code43-309
Phone+48 338143511
Fax+48 338145188
Class Code09134100
Class DescriptionDiesel oil
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 10, 2021
Roboty budowlane dla inwestycji pn.: „Poprawa dostępności komunikacyjnej Uniwersytetu Jana Kochanowskiego poprzez rozbudowę ul. Domaszowskiej i ul. Żniwnej w Kielcach wraz z rozbudową skrzyżowania al. Tysiąclecia P.P. z al. Solidarności”.Przedmiotowa...
View more
Deadline: Feb 9, 2021
Niniejsze zadanie składa się z:— części I i— części II.Zadanie jest realizowane na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie...
View more
Deadline: Jan 21, 2021
„Przebudowa ul. Moniuszki w Łodzi na odcinku od ul. Piotrkowskiej do ul. Sienkiewicza”.
View more