Vállalkozási szerződések támogatásból megvalósuló projekt keretében a Csepeli Szabadkikötő Petróleum medencéjének és bejárati csatornájának kotrását (1. rész), az alapinfrastrukturális hálózatának komplex fejlesztését (vasút, út, vízoldal, közmű) (2. rész), valamint a Csepeli Szabadkikötő 210028/1 hrsz-on elvégzendő burkolat-felújítást (3. rész) célzó kiviteli tervezési és kivitelezési feladatok ellátására.

Extended TitleCsepeli Szabadkikötő fejlesztése
Extended Description

Vállalkozási szerződés keretében a Csepeli Szabadkikötő Petróleum medencéjének és bejárati csatornájának kotrását célzó kivitelezési feladatok elvégzése képezi a nyertes ajánlattevő feladatát.

A Petróleum medence kotrási mennyisége a kikötőtérben és bejárati csatornában:

A vonatkozó tervben és hatósági engedélyben meghatározott szontig, cca. V= 12800 m3

A megadott kotrási mennyiség tömör mennyiségként értelmezendő, melynek lazulásával mindenképp számolni kell. A lazulás mértéke az alkalmazott kotrási technológiától függ.

A fenti leírásban szereplő mennyiség közelítő jellegű, kizárólag a feladat nagyságrendjének bemutatása érdekében került megadásra!

A kotrási feladaton kívül nyertes ajánlattevő főbb kivitelezői feladatai:

— előkészítő munkák elvégzése (vízimunka végzési engedély beszerzése; hajósoknak szóló hirdetmény elkészítése, kiadása; lőszermentesítés; stb.)

— ellenőrző vizsgálatok elvégzése

— hulladék átmeneti deponálása és elszállítása

— befejező munkák elvégzése (depónia elbontása, magányos géphajó levonulása a munkaterületről)

A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a projekt-specifikus minőségbiztosítási terv elkészítése, továbbá a tárgyi közbeszerzési eljárás keretében megvalósuló munkák befejezése alkalmával a műszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatása és sikeres lezárása.

A nyertes ajánlattevő köteles a beruházásra vonatkozó, az annak használatba vételéhez szükséges dokumentációkat teljeskörűen összeállítani. Valamennyi, a szabályos üzemeltetéshez szükséges engedélyt a nyertes ajánlattevő kéri meg ajánlatkérő javára.

Ajánlatkérő tájékoztatja továbbá az ajánlattevőket, hogy a jelen rész tárgyát képező építési beruházás oszthatatlan szolgáltatásnak minősül.

Az Ajánlattevők feladata az ajánlat elkészítése során ellenőrizni a közbeszerzési dokumentumokban rendelkezésre bocsátott tervek, adatok, számítások és egyéb műszaki dokumentumok tartalmának helyességét, melyek vonatkozásában Ajánlatkérő biztosítja a kivitelezéssel érintett területeken a helyszíni bejárást, és azon túl feltárások, illetve geodéziai, vagy talajmechanikai vizsgálatok Ajánlattevők általi elvégzésének lehetőségét, Ajánlattevők költségére, Ajánlatkérővel történt előzetes egyeztetés alapján.

Az ajánlat összeállításakor Ajánlattevő különösen köteles a komplett tenderdokumentációban és annak a közbeszerzési eljárás során történt esetleges kiegészítéseiben foglaltak mellett figyelembe venni valamennyi vonatkozó törvényi és egyéb szabályozási előírást, hatósági észrevételt, rendelkezést, illetve a közműszolgáltatók elvi engedélyeiben rögzítetteket, továbbá, a Kerületi Szabályozási Tervben és a Duna-menti Építési Szabályzatban foglaltakat.

A tender dokumentációban megadottak szerint, amennyiben bármely munkarészre nem áll rendelkezésre információ, úgy annak vizsgálata és a szükséges feladatok, munkák teljeskörű elvégzése a Vállalkozó feladata, melynek költségeit a szerződéses ár tartalmazza. Amennyiben az ajánlat elkészítése során az érdeklődő gazdasági szereplő kiegészítő tájékoztatás kérdés keretében nem tesz észrevételt (jelez hibát) a dokumentációban rendelkezésre bocsátott bármely adattal illetőleg tartalommal kapcsolatban, akkor később nem hivatkozhat Ajánlattevő (nyertes Ajánlattevő) azzal kapcsolatban, így az adatokban, számításokban, illetve a műszaki dokumentációban lévő nem egyértelmű kijelentésekre, esetleges ellentmondásokra, amely alapján többletköltség igényét érvényesítené.

A munkálatok után a munkaterületet és a környezetét egyaránt rendezetten kell hátrahagyni. A kotort anyag megfelelő lerakóhelyre történő elszállításáról a kivitelezőnek kell gondoskodnia. „A környezet védelmének általános szabályairól” szóló 1995. évi LIII. törvényben, valamint „A hulladékról” szóló 2012. évi CLXXXV. törvényben foglaltakat maradéktalanul be kell tartani. A tervezett kotrási munka és az ahhoz kapcsolódó - a nyertes Ajánlattevő által elvégzendő - bármely feladat, munka, illetve tevékenység nem járhat a környezet -a talaj, a talajvíz szennyeződés

Deadline Date2021-08-02
Publication Date2021-06-22
CountryHungary
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMahart-Szabadkikötő Zrt.
Attention OfSztilkovics Szávó
AddressWeiss Manfréd út 5–7.
TownBudapest
Postal Code1211
Phone+36 12783550
Fax+36 12783505
Class Code45241000
Class DescriptionHarbour construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 25, 2021
Balásházy János és Szent Mihály utcák útépítése
View more
Deadline: Aug 27, 2021
A HUSKROUA/1701/LIP/006 azonosító számú projekt keretében a Beregszászi Járásban, Jánosi településen megvalósításra kerülő hulladéklerakó kialakításához kapcsolódó kivitelezési munkák elvégzése.
View more
Deadline: Aug 23, 2021
Ajánlatkérő jelen eljárás keretében a már meglévő infrastruktúra kapacitását tovább szeretné emelni 10074,26 m2 hasznos alapterületű, új komplex logisztikai csarnoképület létesítésével, melynek összes területéből mindösszesen 8534,77 m2 hűtött...
View more