Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

Extended TitleDostawa energii elektrycznej dla budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej dla budynków Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie.

Kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 09300000-2 Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa, 09310000-5 Elektryczność.

Zamawiający informuje, że zamówienie obejmuje dostawę energii elektrycznej w grupie taryfowej C11 – 600,00 kWh, w grupie taryfowej C21 – 927 300,00 kWh. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 5 do SWZ.

Zamawiający jednocześnie informuje, że obecnie obowiązują następujące oddzielne umowy:

1) Umowy o świadczenie usług dystrybucji zawarte na czas nieoznaczony z Tauron Dystrybucja S.A., ul. Podgórska 25A, 31-035 Kraków, przy czym Zamawiający informuje, że nie są to umowy kompleksowe i nie przewiduje zawarcia nowych umów o świadczenie usług dystrybucyjnych.

2) Umowa sprzedaży energii elektrycznej zawarta z RENPRO Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Małopolska 43, na czas określony, obowiązująca do dnia 28.03.2023 r.

Zamawiający nie korzysta z ofert promocyjnych lub lojalnościowych.

Wykonawca zobowiązany będzie przeprowadzić w imieniu Zamawiającego, na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa, procedurę zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, w terminie umożliwiającym rozpoczęcie sprzedaży energii z dniem 29.03.2023 r. Zamawiający udzieli pełnomocnictwa z uwzględnieniem zapisów IRiESD OSD, przy czym zakres pełnomocnictwa będzie odpowiadał zakresowi przedmiotu zamówienia.

Dane i dokumenty niezbędne do przeprowadzenia procedury zmiany sprzedawcy Zamawiający przekaże Wykonawcy najpóźniej w dniu zawarcia umowy o zamówienie publiczne objęte przedmiotowym postępowaniem (także w wersji elektronicznej).

Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres obowiązywania umowy dotyczącej przedmiotowego zamówienia, podpisaną generalną umowę dystrybucji, zawartą pomiędzy Wykonawcą a Operatorem Sieci Dystrybucyjnej właściwym dla obiektów objętych zamówieniem.

Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia funkcji podmiotu odpowiedzialnego za bilansowanie handlowe dla energii elektrycznej sprzedawanej w ramach niniejszej umowy.

Zamawiający oświadcza, iż posiada tytuł prawny do obiektów objętych niniejszym zamówieniem.

Zamawiający gwarantuje realizację przedmiotu umowy na poziomie nie mniejszym niż 70% wartości umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości wystawiania faktur szacunkowych.

Zamawiający nie przewiduje zwiększenia punktów poboru energii elektrycznej ani zmiany taryfy danego punktu.

Zamawiający całość energii elektrycznej będzie zużywał wyłącznie na potrzeby własne.

Publication Date2023-02-27
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value733041.00
OrganisationUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
Attention OfUniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ul. Waszyngtona 4/8, Częstochowa
Addressul. Waszyngtona 4/8
TownCzęstochowa
Postal Code42-200
Phone+48 343784201
Fax+48 343784211
Class Code09300000
Class DescriptionElectricity, heating, solar and nuclear energy
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 30, 2023
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na utrzymaniu czystości, porządku, w obrębie pasów drogowych dróg publicznych i wewnętrznych, opróżnianie koszy ulicznych, 2 szt. pojemników o pojemności 1 100 litrów w...
View more
Deadline: Apr 6, 2023
Modernizacja instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów biodegradowalnych zbieranych selektywnie – kompostownia. Część I – Dostawa ładowarki kołowej z łyżką wysokiego wysypu; Część II – Dostawa ładowarki chwytakowej; Część III –...
View more
Deadline: Apr 4, 2023
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest usługa edukacyjna polegająca na przeprowadzeniu szkolenia w oparciu o programy profilaktyczne „Przyjazne środowisko: dziecko-rodzina-szkoła-instytucje”. Zamówienie realizowane w ramach projektu „PrzyStań DiM" współfinansowanego przez Unię Europejską ze...
View more