Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2018-02-21
New text:
2018-11-30
Section:
IV.2.7
Previous text:
2018-02-21
New text:
2018-11-30
Deadline Date2018-11-30
Publication Date2018-02-17
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45331100
Class DescriptionCentral-heating installation work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2018-01-13

Construction work

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź, w ramach projektu pn. „Racjonalizacja zużycia energii - termomodernizacja obiektów edukacyjnych Łodzi. Etap I” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, (Oś Priorytetowa IV: Gospodarka niskoemisyjna - Działanie IV.2 Termomodernizacja budynków, Poddziałanie IV.2.1 Termomodernizacja budynków-ZIT).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do SIWZ.

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

Extended TitleTermomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź
Extended Description

Wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku: Szkoły Podstawowej nr 33 i Przedszkola Miejskiego nr 206 przy ul. Lermontowa 7, 92-512 Łódź.

Ogólny zakres robót budowlanych obejmuje:

1) Docieplenie ścian zewnętrznych – 1 m,

2) Docieplenie ścian piwnic do ławy fundamentowej,

3) Docieplenie stropodachu wentylowanego,

4) Docieplenie stropodachu styropapą,

5) Wymiana stolarki okiennej,

6) Wymiana drzwi zewnętrznych,

7) Wymiana instalacji c.o.

a) piony instalacji c.o. należy prowadzić w bruzdach, alternatywnie dopuszcza się wykonanie obudowy z płyt karton-gips. zewnętrzne połączenia k-g płyt (naroże) należy zabezpieczyć narożnikiem aluminiowym perforowanym zatopionym w gipsie a następnie obudowę wyszpachlować i pomalować,

b) znajdujące się na Sali gimnastycznej obudowy grzejników do ponownego montażu,

c) obudowy grzejników należy zdemontować i ponownie zamontować, alternatywnie dopuszcza się montaż nowej obudowy z płyt MDF (w miejscu uszkodzonej obudowy),

8) Wymiana instalacji odgromowej,

9) Roboty towarzyszące termomodernizacji:

a) wymiana obróbek blacharskich: opierzeń, orynnowania, rur spustowych, parapetów zewnętrznych (boki parapetów wykończyć zaślepką),

b) wymiana kratek wentylacyjnych,

c) wymiana lamp zewnętrznych,

d) montaż nowej opaski wokół budynku,

e) uzupełnienie ubytków cegieł i fragmentów muru,

f) wymiana istniejących krat okiennych na otwierane wg obowiązujących przepisów i norm,

g) odtworzenie i naprawa schodów,

h) naprawa, czyszczenie oraz montaż nowych balustrad, wysokość 1.1m z profili zamkniętych ze stali nierdzewnej,

i) montaż daszków systemowych,

j) przełożenie nawierzchni z kostki brukowej na tarasach z wykonaniem utwardzenia podłoża,

k) montaż włazów dachowych systemowych, wywietrzaków wraz z podstawą,

l) oczyszczenie i utylizacja zanieczyszczeń ze stropodachu wentylowanego.

Deadline Date2018-02-21
Publication Date2018-01-13
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź - Urząd Miasta Łodzi
Attention OfProwadzący postępowanie: Wydział Zamówień Publicznych w Departamencie Obsługi i Administracji Urzędu Miasta Łodzi, ul. ks. Ignacego Skorupki 21, 90-532 Łódź, Barbara Rudzka, Magdalena Michalska
Addressul. Piotrkowska 104
TownŁódź
Postal Code90-926
Phone+48 426384888
Fax+48 426384877
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 2, 2018
Przedmiotem zamówienia jest remont instalacji elektrycznej w zapleczu warsztatowo-magazynowym zapory Zbiornika Besko
View more
Deadline: Nov 6, 2018
„Rozbiórka i budowa stadionu miejskiego im. Kazimierza Górskiego w Płocku przy ul. Łukasiewicza 34 wraz z przebudową infrastruktury towarzyszącej” w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja stadionu im. Kazimierza Górskiego przy...
View more
Deadline: Nov 2, 2018
Przedmiotem zamówienia jest udrożnienie cieków w zlewni rzeki Stobnica, w podziale na 4 części.
View more