1) Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού, και των Καθέτων Αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

α) του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο τού λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.·

β) του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29 - συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

γ) του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25 - συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της —χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης— την αρχική σύμβαση, με ενεργοποίηση τού δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης, που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου, και των κάθετων αξόνων του —ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων— σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία οδός Α.Ε.), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος παράτασης τής διάρκειας της σύμβασης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29.5.2017) του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά - Σερρών, και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον Κάθετο Άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο Κ.τ.Ε. να μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά / μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Extended TitleΕγνατία Οδός: Λειτουργία, συντήρηση του αυτοκινητοδρόμου στον δυτικό τομέα, στους κάθετους άξονες Α29 και Α25, και κατασκευή σταθμών διοδίων (2018 - 2020).
Extended Description

1) Βασικό σχέδιο του έργου είναι:

— η κατασκευή μετωπικού σταθμού διοδίων στη θέση «Στρυμονικό», όπως αποτυπώνεται στην Κ.Υ.Α. 6686/14.11.2014,

— η συντήρηση και λειτουργία και συντήρηση του Δυτικού Τομέα της Εγνατίας Οδού, και των Καθέτων Αξόνων Α29 και Α25 αυτής. Συγκεκριμένα:

α) του τμήματος της Εγνατίας Οδού (αυτοκινητόδρομος Α2) από την έξοδο τού λιμένα Ηγουμενίτσας (ΧΘ: 0) μέχρι τον ανισόπεδο κόμβο (Α/Κ) 17 Κλειδίου (ΧΘ: 289), μήκους περίπου 289 χλμ.·

β) του κάθετου άξονα «Α/Κ Δυτ. Σιάτιστας - Κορομηλιά - Μεθοριακός Σταθμός Κρυσταλλοπηγής» (αυτοκινητόδρομος Α29 - συνολικού μήκους περίπου 69,2 χλμ.) της Εγνατίας Οδού·

γ) του κάθετου άξονα «Α/Κ Λαγκαδά - Μεθοριακός Σταθμός Προμαχώνα» (αυτοκινητόδρομος Α25 - συνολικού μήκους περίπου 95,5 χλμ.) της Εγνατίας Οδού.

Οι εργασίες που προβλέπονται, είναι:

α) εργασίες τεχνικής αστυνόμευσης οδού και επιθεώρησης Η/Μ και σηράγγων

β) λεπτομερείς επιθεωρήσεις των στοιχείων της οδού

γ) συντήρηση και αποκατάσταση βλαβών του αυτοκινητοδρόμου από χρήση

δ) λειτουργία οδού και σηράγγων

ε) κατασκευή νέων σταθμών διοδίων

στ) αντιμετώπιση των προβλημάτων του χειμώνα (αποχιονισμός, παγετός)

ζ) εργασίες βελτίωσης - αποκατάστασης της οδού και του εξοπλισμού της (λόγω φθορών, αλλαγής προδιαγραφών κ.λπ.)

η) εργασίες βελτίωσης της λειτουργίας της οδού (κατασκευή αποθηκών άλατος, διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου των εγκαταστάσεων συντήρησης και λειτουργίας της οδού κ.λπ.)

θ) διάθεση προσωπικού για τη στελέχωση ομάδων τεχνικής υποστήριξης της Ε.Ο.Α.Ε.

ι) μελέτες για την κατασκευή των σταθμών διοδίων που αποτελούν αντικείμενο του δικαιώματος προαίρεσης.

2) Δικαιώματα προαίρεσης:

Η αναθέτουσα αρχή δύναται σύμφωνα με την παρ. 1α του άρθρου 132 του Ν.4412/2016, να τροποποιήσει με μονομερή δήλωσή της —χωρίς νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης— την αρχική σύμβαση, με ενεργοποίηση τού δικαιώματος προαίρεσης για τις κατωτέρω αναφερόμενες εργασίες, σύμφωνα με το βασικό σχέδιο των εργασιών, που θα αποτελέσουν αντικείμενο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες εργασίες:

α) τη χρονική επέκταση κατά έξι (6) μήνες της αρχικής σύμβασης, που αφορά στη συντήρηση και λειτουργία όλων των έργων πολιτικού μηχανικού και Η/Μ εγκαταστάσεων του αυτοκινητοδρόμου, και των κάθετων αξόνων του —ανοικτής οδοποιίας και σηράγγων— σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή προϋπολογισμού ως έγγιστα 11 000 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (8 870 967,74 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος μονομερούς παράτασης εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία οδός Α.Ε.), θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της αρχικής σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο ανάδοχος μετά την άσκηση του δικαιώματος παράτασης τής διάρκειας της σύμβασης, θα συνεχίσει να παρέχει τις υπηρεσίες συντήρησης, κατά τους όρους της σύμβασης και για το κατά παράταση χρονικό διάστημα ισχύος της·

β) την κατασκευή σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. αριθμ. ΔΝΣγ/ΦΝ 393 (ΦΕΚ 1867 Β/29.5.2017) του μετωπικού σταθμού διοδίων Σιάτιστας, καθώς και των πλευρικών Σ.Δ. Παναγιάς, Ανατ. Σιάτιστας, Καλαμιάς, Κλειδίου, Μαλγάρων, Αξιού (ημικόμβος Χαλάστρας) και Λαγκαδά - Σερρών, και του πλευρικού Σ.Δ. Πολυκάστρου στον Κάθετο Άξονα Χαλάστρας - Ευζώνων (Α1), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην τεχνική περιγραφή.

Ο προϋπολογισμός των εργασιών κατασκευής των ως άνω σταθμών διοδίων ανέρχεται ως έγγιστα, στο ύψος των 17 850 000,00 EUR (με ΦΠΑ) (14 395 161,29 EUR χωρίς ΦΠΑ).

Η ενεργοποίηση του δικαιώματος της αναθέτουσας αρχής (Εγνατία Οδός Α.Ε.) με μονομερή της απόφαση, θα γίνει εντός του χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης και τουλάχιστον τρεις (3) μήνες πριν από την ολοκλήρωση αυτής.

Ο Κ.τ.Ε. να μπορεί να ενεργοποιήσει το δικαίωμα προαίρεσης, για κάποιους μόνο εκ των σταθμών διοδίων (για την περίπτωση που δεν ωριμάζουν αδειοδοτικά / μελετητικά όλοι με τον ίδιο ρυθμό).

Modifications

Η τροποποιητική σύμβαση περιλαμβάνει αποκλειστικά το αντικείμενο των παρακάτω πέντε (5) νέων εργασιών, οι οποίες προέκυψαν και κρίθηκαν απαραίτητες, για την άμεση αποκατάσταση επισφαλών λειτουργιών των συστημάτων, οι οποίες συνοπτικά περιλαμβάνουν:

— αντικατάσταση λογισμικού και ενοποίηση CCTV Α/Κ Ηγουμενίτσας - Α/Κ Αράχθου,

— αντικατάσταση θυρών ερμαρίων ανάγκης σήραγγας (Ε.Α.Σ.) τύπου Ι,

— αντικατάσταση συστήματος μεγαφωνικής σήραγγας Τ8 Δεματίου,

— εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού σε συνδετήρια στοά σήραγγας,

— αναβάθμιση συστημάτων SCADA / TMS Α/Κ Αράχθου - Α/Κ Παναγιάς.

Οι εργασίες της 1ης τροποποιητικής σύμβασης αφορούν σε εργασίες διορθωτικής συντήρησης, αποσκοπούν στην αποκατάσταση τής λειτουργίας ενός συστήματος κατόπιν βλάβης και πραγματοποιούνται μετά από απρόσμενη αστοχία του εξοπλισμού, και δεν προβλέπονταν με τον τρόπο που απαιτείται να εκτελεστούν, στον αρχικό προϋπολογισμό του έργου. Πρέπει να εκτελεστούν το συντομότερο, για την ασφάλεια της οδού και των χρηστών της, και για την ολοκλήρωση αδειοδότησης των σηράγγων από τη Διοικητική Αρχή Σηράγγων (Δ.Α.Σ.). Οι τροποποιήσεις δεν μεταβάλλουν τη συνολική φύση τής αρχικής σύμβασης συντήρησης, διότι αποσκοπούν στο να διατηρήσουν / επαναφέρουν τα στοιχεία του αυτοκινητοδρόμου σε μια κατάσταση τέτοια, που να εκπληρώνουν τις απαιτούμενες συνθήκες εξασφάλισης της ομαλής και ασφαλούς λειτουργίας του. Οι εργασίες αυτές δεν μπορούν να διαχωριστούν από την κύρια σύμβαση, χωρίς να δημιουργήσουν μείζονα προβλήματα στην αναθέτουσα αρχή.

Deadline DateNone Provided
Publication Date2020-06-05
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationΕγνατία Οδός Α.Ε.
Attention Ofκ. Μεντίζη, Διεύθυνση Συμβάσεων
Address6ο χλμ. Θεσσαλονίκης - Θέρμης, Τ.Θ. 60030
TownThermi
Postal Code570 01
Phone+30 2310470200
Fax+30 2310475936
Class Code45233110
Class DescriptionMotorway construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 23, 2020
Κατασκευή αρδευτικού δικτύου (με μέθοδο της στάγδην), σε τμήματα τού αγροκτήματος της Νέας Μεσημβρίας του Δήμου Χαλκηδόνος. Εξαιτίας μεγάλης υψομετρικής διαφοράς της περιοχής, είναι απαραίτητος ο διαχωρισμός του δικτύου σε...
View more
Deadline: Aug 26, 2020
Οι εργασίες αφορούν στην επισκευή, στη συντήρηση και την αποκατάσταση των φθορών οδοστρώματος, της οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσής τους, την επισκευή των Η/Μ εγκαταστάσεων, καθώς και τον καθαρισμό πρασίνου του...
View more
Deadline: Aug 27, 2020
Στο πλαίσιο τού εν λόγω έργου, πρόκειται να κατασκευαστεί γέφυρα στον κάτω ρουν του ποταμού Στρυμόνα, η οποία αποτελείται από επτά (7) ανοίγματα των 35,50 μ. περίπου, με συνολικό μήκος...
View more