Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym i technologicznym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz budowy nowego magazynu żywności po rozbiórce budynków nr 184 i nr 139 oraz zbiorników podziemnego i naziemnego w granicach terenu zamkniętego, na działce nr 2/5 AM 15 będącej własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu.

Extended TitleBudowa nowego budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych dotyczących budowy nowego budynku na potrzeby stołówki wraz z zapleczem technicznym i technologicznym, zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą techniczną oraz budowy nowego magazynu żywności po rozbiórce budynków nr 184 i nr 139 oraz zbiorników podziemnego i naziemnego w granicach terenu zamkniętego, na działce nr 2/5 AM 15 będącej własnością Akademii Wojsk Lądowych przy ul. Czajkowskiego 109 we Wrocławiu. Działka posiada status terenu zamkniętego decyzją Ministra Obrony Narodowej nr 148/MON z dnia 20.7.2017 r.

Zamówienie obejmuje następujące prace:

1) rozbiórka istniejących obiektów;

2) budowa obiektu na podstawie przekazanej dokumentacji projektowej;

3) pełna obsługa geodezyjna i geologiczna (geotechniczna) wykonania robót, udokumentowana wpisami do dziennika budowy oraz stosownymi szkicami powykonawczymi;

4) prowadzenia na bieżąco dziennika budowy oraz opracowanie planu BIOZ oraz innych dokumentów wymaganych odrębnymi przepisami;

5) zagospodarowanie i zabezpieczenie placu budowy na potrzeby realizacji inwestycji;

6) po zakończeniu robót opracowanie w trzech egzemplarzach i przekazanie Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną, protokołami pomiarów i prób poszczególnych instalacji oraz świadectwem energetycznym obiektu i mapą powykonawczą;

7) dostawa wyposażenia z technologicznym włącznie i umeblowania zgodnie z przedmiotową dokumentacją;

8) opracowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego oraz wynikające z niej oznakowanie i wyposażenie obiektu w elementy zabezpieczające;

9) przygotowanie obiektu i skompletowanie dokumentacji powykonawczej celem dokonania odbioru obiektu i dopuszczenie go do użytkowania przez Wojskową Inspekcję Sanitarną, Delegaturę Wojskowej Ochrony PPOŻ, Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Obowiązkowe uczestniczenie w czynnościach odbiorowych oraz uzyskanie ww. decyzji;

10) uzyskanie w imieniu Zamawiającego prawomocnego pozwolenia na użytkowanie obiektu;

11) Wykonawca powinien przewidzieć przeprowadzenie wizji lokalnej w miejscu realizacji robót celem uzyskania wszelkich danych niezbędnych do przygotowania oferty oraz oszacowania kosztów i ryzyka realizacji zamierzenia budowlanego.

Zakres zamówienia określa opis przedmiotu zamówienia wraz z dokumentacją techniczną (dokumentacja projektowa, STWIORB, decyzja pozwolenia na budowę, inne dokumenty), stanowiące załączniki do niniejszej SIWZ, będące jej integralną częścią.

Zamawiający rezygnuje z etapowania przedmiotu zamówienia w trakcie jego realizacji.

Publication Date2019-09-20
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
Attention OfAkademia Wojsk Lądowych imienia generała Tadeusza Kościuszki
AddressCzajkowskiego 109
TownWrocław
Postal Code51-147
Phone+48 261658555
Fax+48 261658425
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zadania jest remont ulicy Kościuszki w Lidzbarku Warmińskim. W ramach remontu zostanie wykonana nowa nawierzchnia z betonu asfaltowego, nowa nawierzchnia chodników z kostki betonowej oraz wymiana oświetlenia ulicznego.
View more
Deadline: Oct 28, 2019
Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz budowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Stalowej Woli.
View more
Deadline: Oct 22, 2019
Ogólny zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wyniesienie granic na gruncie zgodnie z projektami podziałów nieruchomości, budowę ul. Pożarnej i Tuwima wraz z parkingiem w Żukowie, budowę systemu ścieżek rowerowych / ciągów...
View more