Predmetom zákazky je obstaranie Hlavného ustavovacieho prípravku pre ustavenie a výrobu karosérie nízkopodlažného midibusu s pohonom aj na elektrickú energiu zváranej v ochrannej atmosfére CO2. Na základe poskytnutej výkresovej dokumentácie výrobku - karosérie dodávateľ (ktorá je súčasťou súťažných podkladov) zabezpečí dodávku hlavného ustavovacieho prípravku s návodom na obsluhu, presné ustavenie polohy dielcov a možnosti zvárania. Prípravok bude slúžiť pre ustavenie ľavej aj pravej postranice, podlahy, zadného čela a strechy karosérie. Zákazka nie je rozdelená na časti.

Požiadavka na dodanie Hlavného ustavovacieho prípravku s neumožnením rozdelenia zákazky na parciálne časti vychádza zo samotného zadania a požiadavky na dodanie 1 ks kompaktného hlavného ustavovacieho prípravku.

Pri rozdelení zákazky na časti by sa znemožnil ucelený prístup na kreovanie inovatívnej technológie a komplexného využitia potenciálu hlavného ustavovacieho prípravku, čím by došlo k strate podstaty projektu. Navyše nie je možné dodať jeden kompaktný celok viacerými dodávateľmi.

Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Osoba podľa § 8 ods. 1 zákona odporúča obhliadku výrobných priestorov a nahliadnutie do súvisiacej detailnej technickej dokumentácie výrobku karosérie, prípadne jej poskytnutie. Podrobnosti týkajúce sa obhliadky miesta a nahliadnutia do detailnej technickej dokumentácie, resp. jej poskytnutia sú uvedené v súťažných podkladoch.

Extended TitleZvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti inováciou výroby
Extended Description

Hlavný ustavovací prípravok - 1 kus.

Vrátane dodania návodu na obsluhu s popisom pre nastavovanie a používanie prípravku a zaškolenia obsluhy.

Publication Date2020-09-15
CountrySlovak Republic
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value347550.00
OrganisationRošero - Manufacturing s.r.o.
Attention OfViera Sotníková
AddressSadová 14/A
TownSpišská Nová Ves
Postal Code052 01
Phone+421 53902724307
Class Code42990000
Class DescriptionMiscellaneous special-purpose machinery
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela Rekonštrukcia odvodňovacích kanálov, v správe Hydromeliorácií, š.p. podľa Zmluvných podmienok pre technologické zariadenia a projektovanie-realizáciu, pre elektrotechnické a strojno-technologické diela a pre stavebné diela a...
View more
Predmetom zákazky sú reagenčné súpravy:1. Reagenčná diagnostická súprava IRT - súprava pre novorodenecký skríning cystickej fibrózy (Predpokladané množstvo 60 súprav)2. Reagenčná diagnostická súprava TSH tyreotropný hormón - reagenčná súprava pre...
View more
Deadline: Oct 26, 2020
Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie Rezacie centrumPodrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v bode 4. časti B. súťažných podkladov
View more