Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu – etap III
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-04-24
New text:
2020-07-15
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-06-22
New text:
2020-09-12
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-04-24
New text:
2020-07-15
Deadline Date2020-07-15
Publication Date2020-04-15
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Attention OfMarta Zimnicka
Addressul. Traugutta 30/30A
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483654652
Fax+48 483654651
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-03-10

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu – etap III
Changes
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-03-17
New text:
2020-04-24
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-05-15
New text:
2020-06-22
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-03-17
New text:
2020-04-24
Deadline Date2020-04-24
Publication Date2020-03-10
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Attention OfMarta Zimnicka
Addressul. Traugutta 30/30A
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483654652
Fax+48 483654651
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2020-01-22

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu – etap III
Changes
Section:
II.2.7
Previous text:
2023-09-30
New text:
2024-07-01
Section:
IV.2.2
Previous text:
2020-01-30
New text:
2020-03-17
Section:
IV.2.6
Previous text:
2020-03-29
New text:
2020-05-15
Section:
IV.2.7
Previous text:
2020-01-30
New text:
2020-03-17
Deadline Date2020-03-17
Publication Date2020-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Attention OfMarta Zimnicka
Addressul. Traugutta 30/30A
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483654652
Fax+48 483654651
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-11

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu – etap III
Changes
Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-12-17
New text:
2020-01-30
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-02-14
New text:
2020-03-29
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-12-17
New text:
2020-01-30
Deadline Date2020-01-30
Publication Date2019-12-11
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Attention OfMarta Zimnicka
Addressul. Traugutta 30/30A
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483654652
Fax+48 483654651
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-11-13

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu – etap III
Changes
Section:
III.1.3)
Previous text:

1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej 3 zadania (odrębne umowy) polegające na budowie lub przebudowie dróg publicznych klasy min. Z - każde zadanie o wartości nie mniejszej niż 15.000.000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów złotych), z czego co najmniej jedno obejmujące budowę mostu oraz wiaduktu.

UWAGA!

1. W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego robót. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy PZP.

2. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków w walutach

Innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.

New text:

1. Wykonawca winien wykazać, że wykonał (zakończył) nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie) co najmniej:

— 3 zadania (odrębne umowy) polegające na budowie lub przebudowie dróg publicznych klasy min. Z — każde zadanie o wartości nie mniejszej niż 15 000 000,00 PLN brutto (słownie: piętnaście milionów złotych),

— 2 roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu inżynierskiego typu most lub wiadukt o wartości nie mniejszej niż 5 000 000,00 PLN brutto (słownie: pięć milionów złotych) każdy obiekt.

Uwaga!

1) W przypadku posługiwania się doświadczeniem realizowanym w ramach konsorcjum (podmiotów ubiegających się wspólnie o zamówienie) doświadczenie konsorcjanta to wyłącznie zakres faktycznie zrealizowanych przez niego robót. Jeżeli pojedynczy członek konsorcjum chciałby powołać się na doświadczenie całego konsorcjum to powinien skorzystać ze wsparcia pozostałych jego członków w trybie art. 22a ustawy Pzp.

2) Obiekty inżynierskie mogą być zrealizowane w ramach zadań określonych w pkt 1. tiret pierwszy lub mogą być wykonane w ramach innych zamówień.

3) Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego zostaną przeliczone wg średniego kursu NBP na dzień publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku, gdy w dniu publikacji ogłoszenia NBP nie opublikował średnich kursów walut zostanie przyjęty pierwszy opublikowany po tej dacie kurs NBP.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2019-11-18
New text:
2019-12-17
Section:
IV.2.6)
Previous text:
2020-01-16
New text:
2020-02-14
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2019-11-18
New text:
2019-12-17
Deadline Date2019-12-17
Publication Date2019-11-13
CountryPoland
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Attention OfMarta Zimnicka
Addressul. Traugutta 30/30A
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483654652
Fax+48 483654651
Class Code45230000
Class DescriptionConstruction work for pipelines, communication and power lines, for highways, roads, airfields and railways; flatwork
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-10-15

Road construction works

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu - etap III.

Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Extended TitleZaprojektowanie i budowa trasy N-S w Radomiu – etap III
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest:

Zaprojektowanie i budowa trasy N-S na odcinku od ul. Żeromskiego do ul. Energetyków w Radomiu – etap III.

Zamówienie obejmuje zaprojektowanie i budowę nowej drogi klasy Z (droga zbiorcza) o długości około 3420 m łączącej wybudowany odcinek Trasy N-S – etap I z ulicą Energetyków wraz z ciągiem pieszo – rowerowym, ciągami pieszo – jezdnymi, oświetleniem, sygnalizacją świetlną, kanalizacją deszczową oraz skrzyżowaniami z ulicami: Żeromskiego, Kolberga, Szklaną, Olsztyńską, Struga, Gołębiowską, Zbrowskiego, Energetyków.

Celem przedsięwzięcia jest utworzenie odpowiedniego połączenia komunikacyjnego pomiędzy północną częścią Miasta Radomia, a obszarem śródmieścia z pominięciem obszarów zabudowy mieszkaniowej (Osiedle Nad Potokiem, Gołębiów I oraz II).

Wykonawca działając w imieniu Zamawiającego uzyska wszelkie uzgodnienia, pozwolenia oraz decyzje administracyjne (w tym decyzję środowiskową) niezbędne do wykonania zamówienia

Szczegółowe określenie przedmiotu zamówienia zawiera Program funkcjonalno-użytkowy, stanowiący załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dostępny na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.mzdik.pl

Deadline Date2019-11-18
Publication Date2019-10-15
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiejski Zarząd Dróg i Komunikacji
Attention OfMarta Zimnicka
Addressul. Traugutta 30/30A
TownRadom
Postal Code26-600
Phone+48 483654652
Fax+48 483654651
Class Code45233120
Class DescriptionRoad construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jul 7, 2020
Zamówienie obejmuje przebudowę obiektów małej retencji górskiej dla zadania realizowanego w ramach współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 – projektu: „Kompleksowy projekt...
View more
Deadline: Jul 10, 2020
Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz wykonanie robót budowlanych budowy i rozbudowy DW 614. Zakres dokumentacji technicznej obejmuje opracowanie dokumentacji geodezyjnej, projektowej, uzyskanie wymaganych prawem decyzji oraz zezwoleń. Zakres...
View more
Deadline: Jul 9, 2020
Pełna nazwa zamówienia, która ze względu na ograniczoną ilość znaków nie zmieściła się w sekcji II.1.1) ogłoszenia: Budowa trasy rowerowej wzdłuż przekopu Wisły od Świbna do granicy miasta Gdańska (biegnącej...
View more