Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy rowu melioracji szczegółowych w zakresie:

1. renaturalizacji rowu na długości całkowitej 4 642 mb poprzez:

— wykoszenie rowu,

— usuniecie powalonych drzew,

— usunięcie zatorów lokalnych ziemnych i namulisk,

— obcięcie sztychówką obrywów / zwisów skarpowych lokalnie z odłożeniem urobku na skarpę,

— lokalne odmulenie dna warstwa od 5 do 25 cm z zabudową namułu w ubytki skarpowe;

2. wykonanie 30 sztuk progów drewnianych z wypadem z fosztów dębowych i narzutu kamiennego w celu stabilizacji dna oraz zatrzymania wody w korycie rowu;

3. wykonanie 3 sztuk gurtów drewnianych zlicowanych z niweletą dna i narzutem kamiennym w celu s...

Extended Title„Przebudowa – renaturalizacja rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km”
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac budowlanych związanych z przebudową – renaturalizacją rowu Potempa–Świniowice na długości ok. 4 km w ramach programu małej retencji nizinnej na lata 2016–2022.

Realizacja przedmiotowego zadania obejmuje w szczególności:

Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wszelkich prac budowlanych związanych z wykonaniem przebudowy rowu melioracji szczegółowych w zakresie:

1. renaturalizacji rowu na długości całkowitej 4 642 mb poprzez wykonanie:

— wykoszenie rowu,

— usuniecie powalonych drzew,

— usunięcie zatorów lokalnych ziemnych i namulisk,

— obcięcie sztychówką obrywów/ zwisów skarpowych lokalnie z odłożeniem urobku na skarpę,

— lokalne odmulenie dna warstwa od 5 do 25 cm z zabudową namułu w ubytki skarpowe,

2. wykonanie 30 sztuk progów drewnianych z wypadem z fosztów dębowych i narzutu kamiennego w celu stabilizacji dna oraz zatrzymania wody w korycie rowu;

3. wykonanie 3 sztuk gurtów drewnianych zlicowanych z niweletą dna i narzutem kamiennym w celu stabilizacji dna i i wykluczenia erozji dennej;

4. wykonanie przebudowy 3 sztuk istniejących przepustów z uwagi na ich zły stan techniczny.

Parametry istniejącego rowu na całej długości są zróżnicowane:

głębokość rowu od h= 0,5 m do h= 1,4 m:

— nachylenie skarp od n= 1:0,75 do n= 1:1, nieregularnie,

— szerokość w dnie od b= 0,5 mm do b= 1,4 m,

— kory.

Wszystkie prace mają na celu zapewnienie równomiernego zasilania rowu w wody opadowe zlewniowe w celu wykluczenia odcinków zróżnicowanych:

— zalanych/zatopionych z wtórnym zabagnieniem w związku z zatorami,

— suchych (stepowiejących) zasilanych w wodę tylko przy podwyższonych stanach lub stanach powodziowych.

— Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi dokumentacja techniczna stanowiąca zał. nr 4 do niniejszego SIWZ.

Z uwagi na charakter robót polegający na renaturalizacji rowu czyli nadanie mu charakteru i wyglądu naturalnego cieku meandrującego pomiędzy istniejącym drzewostanem nie przewiduje się wycinki drzew wzdłuż rowu, a zatem projektowane prace polegające na odmuleniu i skarpowaniu należy wykonywać ręcznie.

− odtworzenia ewentualnych szkód w infrastrukturze drogowej i zieleni,

− wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z inwentaryzacją geodezyjną,

− przygotowanie instrukcji eksploatacji – użytkowania, konserwacji i utrzymania obiektu,

− udzielenia gwarancji na wykonane roboty zgodnie ze złożoną ofertą.

Deadline Date2019-11-26
Publication Date2019-10-18
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value570723.98
OrganisationPGL LP, Nadleśnictwo Brynek
Attention OfJanusz Wojciechowski
Addressul. Grabowa 3
TownBrynek
Postal Code42690
Phone+48 322857463
Fax+48 322857463
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Dec 16, 2019
Przedmiotem zamówienia jest robota budowlana obejmująca realizację zadania pn:. „Rozbudowa centrum przesiadkowego wraz z budową infrastruktury rowerowej w mieście Tarnowskie Góry” w systemie „zaprojektuj i wybuduj”. Zamówienie zostało podzielone na...
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, polegających na przebudowie budynku po byłej Aptece szpitalnej na budynek dydaktyczny Centrum Symulacji Medycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul....
View more
Deadline: Dec 18, 2019
Budowa sieci ciepłowniczej i przyłączy sieci ciepłowniczych w ramach likwidacji węzła grupowego al. Zjednoczenia 21/23 Kasprowicza 53 (nr rej. 19)W ramach zadania: Budowa 3,53 km i modernizacja 4,46 km sieci...
View more