Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, όπως και λιπαντικών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, καθώς και αφενός του Ν.Π.Δ.Δ Δ. Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και αφετέρου των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου, δαπάνης 1 485 495,20 EUR, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, διάρκειας δύο (2) ετών, με δικαίωμα προαίρεσης 50 % για το έτος 2022, ως προς τα υγρά καύσιμα.

Η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης κρίνεται απαραίτητη, λόγω των διαδικασιών του διεθνούς, ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αξιολόγηση, προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών) και την απρόβλεπτη διακύμανση στις τιμές των καυσίμων, που στο παρελθόν αποδείχθηκε ότι είτε καθυστερούν τη σύναψη σύμβασης είτε εξαντλούν το ποσό, με κίνδυνο την έλλειψη καυσίμων στον ευαίσθητο τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων και της θέρμανσης των σχολικών κτιρίων.

Extended TitleΔιακήρυξη διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Changes
Section:
II.2.14)
Previous text:
New text:

Το ανωτέρω ποσοστό για τα καύσιμα (ήτοι ομάδες Α, Β, Γ, Δ και Ε) μπορεί να είναι και αρνητικό, χωρίς να υπερβαίνει το 5 %, σύμφωνα με το άρθρο 63 Ν. 4257/14.

Section:
IV.2.2)
Previous text:
2020-01-09
New text:
2020-01-24
Section:
IV.2.7)
Previous text:
2020-01-15
New text:
2020-01-30
Deadline Date2020-01-24
Publication Date2019-12-23
CountryGreece
Procurement StatusAmended
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
OrganisationΔήμος Παπάγου - Χολαργού
Attention OfΜ. Παναγιωτίδου, Κ. Κωνστάντιος
AddressΠερικλέους 55
TownPapagoy
Postal Code115 61
Phone+30 2132002842
Fax+30 2106513840
Class Code24950000
Class DescriptionSpecialised chemical products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Version of 2019-12-06

Diesel fuel

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων και συγκεκριμένα, πετρελαίου κίνησης, αμόλυβδης βενζίνης, πετρελαίου θέρμανσης, όπως και λιπαντικών και λοιπών υλικών, για τις ανάγκες του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, καθώς και αφενός του Ν.Π.Δ.Δ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. και αφετέρου των Σχολικών Επιτροπών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου, δαπάνης 1 485 495,20 EUR, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %, διάρκειας δύο (2) ετών με δικαίωμα προαίρεσης 50 % για το έτος 2022 ως προς τα υγρά καύσιμα.

Η χρήση του δικαιώματος προαίρεσης κρίνεται απαραίτητη, λόγω των διαδικασιών του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού (αξιολόγηση, προσκόμιση και έλεγχος δικαιολογητικών) και την απρόβλεπτη διακύμανση στις τιμές των καυσίμων, που στο παρελθόν αποδείχθηκε ότι είτε καθυστερούν τη σύναψη σύμβασης είτε εξαντλούν το ποσό, με κίνδυνο την έλλειψη καυσίμων στον ευαίσθητο τομέα της αποκομιδής απορριμμάτων και της θέρμανσης των σχολικών κτιρίων.

Extended TitleΔιακήρυξη διεθνούς, ανοικτού διαγωνισμού, για την προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών.
Extended Description

Για όλους τους φορείς, οι συμβάσεις / αναθέσεις που θα προκύψουν από τον διαγωνισμό θα έχουν ως ημερομηνία έναρξης μεταγενέστερη ημερομηνία τυχόν συμβάσεων ομοειδών, που βρίσκονται σε ισχύ.

Η εκτιμώμενη αξία της ομάδας Α ανέρχεται στο ποσό του 1 261 080,00 EUR, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % και συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ και συμπ. προαίρεσης: 1 017 000,00 EUR, ΦΠΑ: 244 080,00 EUR). Στο ως άνω αναφερόμενο ποσό συμπεριλαμβάνεται το δικαίωμα προαίρεσης, το οποίο ανέρχεται σε ποσοστό 50 % για το έτος 2022, ως προς τα υγρά καύσιμα. Το δικαίωμα προαίρεσης αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της αναθέτουσας αρχής, ασκείται με μονομερή δήλωσή της και δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον/-ους ανάδοχο/-ους της αρχικής σύμβασης.

Η αναθέτουσα αρχή δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των καυσίμων, που αναγράφονται στον προϋπολογισμό, εφόσον οι ανάγκες αυτής επιβάλλουν ότι δεν είναι απαραίτητη η λήψη όλης της αντίστοιχης εκτιμώμενης ως μέγιστης απαραίτητης ποσότητας, και ο / οι προμηθευτής/-ές δεν δικαιούται/-νται να αξιώσει/-ουν αποζημίωση για αυτό.

Κάθε νομικό πρόσωπο θα συνάπτει ξεχωριστή σύμβαση με τον ανάδοχο.

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε δύο (2) χρόνια από την υπογραφή της και ανάρτηση αυτής στο Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ., με δικαίωμα προαίρεσης μετά τη λήξη τής διετίας.

Deadline Date2020-01-09
Publication Date2019-12-06
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1017000.00
OrganisationΔήμος Παπάγου - Χολαργού
Attention OfΜ. Παναγιωτίδου, Κ. Κωνστάντιος
AddressΠερικλέους 55
TownPapagoy
Postal Code115 61
Phone+30 2132002842
Fax+30 2106513840
Class Code09134200
Class DescriptionDiesel fuel
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Feb 28, 2020
Σκοπός του παρόντος έργου είναι η μεγάλης κλίμακας εκτέλεση εργασιών κύριας συντήρησης και ανακατασκευής τής ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας του οδοστρώματος, στο οδικό δίκτυο όλων των Δημοτικών Κοινοτήτων (1ης έως και...
View more
Deadline: Mar 11, 2020
Το φυσικό αντικείμενο τού υπό διακήρυξη έργου βασίζεται σε μελέτη της Ε.Ο.Α.Ε. και αφορά στην υλοποίηση εν γένει εργασιών βραχυπρόθεσμου χαρακτήρα, και ειδικότερα:— συμπλήρωσης - ανακατασκευής της υποδομής (ασφαλτοστρώσεις, ερείσματα,...
View more
Deadline: Feb 26, 2020
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης) και πετρελαίου θέρμανσης, για τον Δήμο Σικυωνίων και τα νομικά πρόσωπά του, για τα έτη 2020 -...
View more