Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.

Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy, rozbiórką budynków gospodarczych oraz zagospodarowaniem terenu w granicach działki.

Inwestycja jest elementem projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, całość przedsięwzięcia jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

Planowana jest przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji (działki nr 169/11 i 169/21, obręb S-1).

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz w tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.

Extended TitleRewitalizacja Obszarowa Centrum Łodzi – projekt 4 – przebudowa istniejącej zabudowy w granicach działki przy ul. Północnej 23 w Łodzi, wraz z zagospodarowaniem terenu i niezbędną infrastrukturą (...)
Extended Description

Zadanie inwestycyjne polega na rewitalizacji nieruchomości zlokalizowanej przy ul. Północnej 23 w Łodzi.

Zamówienie obejmie: opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej inwestycji, uzyskanie uzgodnień i pozwoleń oraz realizację robót budowlanych związanych z przebudową istniejącej zabudowy, rozbiórką budynków gospodarczych oraz zagospodarowaniem terenu w granicach działki.

Inwestycja jest elementem projektu 4 Rewitalizacji Obszarowej Centrum Łodzi, całość przedsięwzięcia jest przewidziana do realizacji w jednym etapie.

Planowana jest przebudowa budynków znajdujących się na terenie inwestycji (działki nr 169/11 i 169/21, obręb S-1).

W wyniku rewitalizacji zabudowa nieruchomości przy ul. Północnej 23 zachowa funkcję mieszkalną z lokalami handlowo-usługowymi na parterze. Nie zaplanowano dodatkowych funkcji społecznych w obrębie nieruchomości.

Oczekiwany rezultat rewitalizacji to przywrócenie wartości materialnej i użytkowej zabudowy oraz zagospodarowania terenu działki z uwzględnieniem elementów małej architektury, infrastruktury miejskiej (oświetlenie, monitoring), rekultywacji oraz zwiększenia udziału powierzchni biologicznie czynnej w ogólnym bilansie terenu. Przedmiotowa nieruchomość, która ze względu na stopień zużycia technicznego została zakwalifikowana do obszaru zdegradowanego, odzyska walory użytkowe, estetyczne oraz wysoki standard techniczny. Dzięki rewitalizacji w zasobach miasta znajdą się mieszkania komunalne spełniające obowiązujące warunki techniczne dla powierzchni mieszkalnych, co wpłynie pozytywnie na jakość życia mieszkańców Śródmieścia Łodzi. Powstaną lokale handlowo-usługowe, które zachęcą mieszkańców do podjęcia działalności gospodarczej i przyczynią się do utworzenia nowych miejsc pracy. Przebudowa przestarzałych systemów instalacyjnych, zwłaszcza instalacji grzewczych generujących zanieczyszczenia, wpłynie na zmniejszenie szkodliwych emisji do środowiska.

Teren nieruchomości położony jest na obszarze historycznego układu urbanistycznego i krajobrazu kulturowego, dzielnica Nowe Miasto.

Nieruchomość wpisana jest do Gminnej Ewidencji Zabytków pod numerem 1230.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w tomie III SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia oraz Programie funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami oraz w tomie II SIWZ – Formularz aktu umowy.

Publication Date2020-05-19
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value12261085.35
OrganisationMiasto Łódź – Zarząd Inwestycji Miejskich
Attention OfDominika Piwowarczyk
Addressul. Piotrkowska 175
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726437
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Sep 4, 2020
„Umowa ramowa na podwykonawstwo w robotach budowlanych w podziale na 3 części”.Podwykonawstwo w robotach budowlanych obejmuję realizację robót budowlano-montażowych i budowlano-remontowych branży: ogólnobudowlanej, elektrycznej (w tym instalacji niskoprądowych w zakresie...
View more