Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά τμήματα:

α) τμήμα 1: την κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία της επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. - Ο.Ε.Δ.Α.·

β) τμήμα 2: την υπηρεσία κανονικής λειτουργίας του έργου για έξι (6) έτη.

Extended TitleΈργα περιβαλλοντικής αναβάθμισης και επέκτασης Χ.Υ.Τ.Υ. - Ο.Ε.Δ.Α. Κεφαλονιάς.
Extended Description

1) τη δημιουργία ενδιάμεσου κυττάρου, μεταξύ του παλαιού α’ κυττάρου και του εν λειτουργία β’, το οποίο θα αυξήσει τον χρόνο ζωής του χώρου πάνω από 17 έτη·

2) την ανάπτυξη των υποδομών για τη διαχείριση των στραγγισμάτων. Πιο συγκεκριμένα, απαραίτητη είναι η κατασκευή δικτύου συλλογής των παραγόμενων στραγγισμάτων, τόσο από τον νέο πυθμένα που θα δημιουργηθεί στο ενδιάμεσο πλατό όσο και από την επιφάνεια του α΄ κυττάρου, η οποία θα στεγανοποιηθεί·

3) τη βελτίωση των υφιστάμενων και την κατασκευή νέων υποδομών του χώρου·

4) έργα περιβαλλοντικής παρακολούθησης - σύστημα τηλεπαρακολούθησης διαδικασιών της Ο.Ε.Δ.Α.·

5) αναβάθμιση της Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων, με προσθήκη προκατασκευασμένων μονάδων υπερδιήθησης και αντίστροφης ώσμωσης, και τη μετατροπή της υφιστάμενης μονάδας SBR·

6) την αναβάθμιση της υφιστάμενης μονάδας προεπεξεργασίας και κομποστοποίησης σε 2 άξονες:

— την προσθήκη αναγκαίων υποδομών (υποδοχή, στέγαστρο) και εξοπλισμού επεξεργασίας (μαγνήτης, χειροδιαλογή), με στόχο την περιβαλλοντική αναβάθμιση τής λειτουργίας της,

— την προσθήκη γραμμής κομποστοποίησης προδιαλεγμένων οργανικών αποβλήτων, όπως ορίζει ο εγκεκριμένος ΠΕ.Σ.Δ.Α., έτσι ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία των οργανικών αποβλήτων που προβλέπεται να συλλέγονται ως ξεχωριστό ρεύμα με Διαλογή στην Πηγή.

Επιπλέον, η σύμβαση περιλαμβάνει και τη λειτουργία του έργου για 6 έτη.

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης τής σύμβασης, κατά το μέρος που αφορά:

— στην κανονική λειτουργία, για επιπλέον χρονικό διάστημα έξι (6) ετών (δικαίωμα προαίρεσης). Σε αυτήν την περίπτωση, ο προϋπολογισμός ανέρχεται σε 660 516,00 EUR ανά έτος εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης πλέον ΦΠΑ 24 %, και σε 3 963 096,00 EUR για τα έξι (6) έτη πλέον ΦΠΑ 24 %. Η προαίρεση μπορεί να ασκηθεί το αργότερο με το πέρας της κανονικής λειτουργίας του έργου,

— σε εργασίες επέκτασης των εγκαταστάσεων ή/και πρόσθετο εξοπλισμό, όπως αναλύονται στα τεύχη δημοπράτησης του έργου, με σκοπό την παραγωγή δευτερογενούς καυσίμου, ανάλογα με τις εφαρμοζόμενες τεχνολογίες, προκειμένου με τη μείωση του υπολείμματος για ταφή, την ανακύκλωση και ανάκτηση, η εγκατάσταση να συνεισφέρει στη σταδιακή επίτευξη των στόχων του Ε.Σ.Δ.Α. για το 2030. Ο καθορισμός των προσφερόμενων τεχνικών παραμέτρων που θα καθορίσουν τις ανωτέρω προσαρμογές, θα γίνει με την τεχνική μελέτη προσφοράς και σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης, με τη μελέτη εφαρμογής των ανωτέρω προσαρμογών, που θα εκπονηθεί και εγκριθεί βάσει της διαδικασίας της Υ.Α. 25/9/2018 (αριθ. ΔΝΣβ/92783π.ε./ΦΝ 466) περί «Καθορισμού καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των βασικών μελετητών ως τεχνικών συμβούλων - μελετητών κατά την εκτέλεση του έργου», και των άρθρων 1 και 7 αυτής, που ορίζουν τα καθήκοντα του βασικού μελετητή για την υποστήριξη της αναθέτουσας αρχής, σύμφωνα με την εγκεκριμένη προμελέτη και την παροχή υπηρεσιών εποπτείας κατά την κατασκευή του έργου. Η προαίρεση δύναται να ασκηθεί σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, μέχρι το πέρας της κατασκευής του έργου, ήτοι πριν από την έναρξη της κανονικής λειτουργίας του, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 12 της παρούσας διακήρυξης, με προϋπολογισμό 4 694 630,00 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %,

— στην περίπτωση εφαρμογής του δικαιώματος προαίρεσης επέκτασης των εγκαταστάσεων το λειτουργικό κόστος, σύμφωνα με τα τεύχη δημοπράτησης και τον Π/Υ λειτουργίας, προσαυξάνεται κατά 66 051,60 EUR, οπότε ο προϋπολογισμός της ετήσιας λειτουργίας διαμορφώνεται σε 726 567,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %. Κατά συνέπεια, ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 6 ετών κανονικής λειτουργίας, διαμορφώνεται σε 4 359 405,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 % και ο προϋπολογισμός για τη λειτουργία των 6 ετών προαίρεσης, σε 4 359 405,60 EUR πλέον ΦΠΑ 24 %.

Deadline Date2021-03-08
Publication Date2021-01-22
CountryGreece
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value20584260.52
OrganisationΦο.Δ.Σ.Α. Ιονίων Νήσων Α.Ε.
Attention OfΚωνσταντίνος Τσιόπτσιας
AddressΜ. Γερουλάνου και Ριζοσπαστών 5
TownArgostoli
Postal Code281 00
Phone+30 2461045533
Fax+30 2461045532
Class Code45222100
Class DescriptionWaste-treatment plant construction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Η παρούσα τεχνική μελέτη με τίτλο «Ολοκληρωμένη αστική ανάπτυξη ιστορικού κέντρου Πάτρας — Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και διαδρομή 3 (δίκτυο ποδηλατοδρόμων)» αφορά στην ανάπλαση - ανάπτυξη της περιγραφόμενης περιοχής...
View more
Deadline: Apr 5, 2021
Διακήρυξη υπ’ αριθ. 33/21.Ηλεκτρονικός, ανοικτός δημόσιος διαγωνισμός, για την προμήθεια πρόσθετων ανατομικών πάτων αρβυλών τύπου Ι για την κάλυψη αναγκών του 700 ΣΕ, για την υλοποίηση προγράμματος παραγωγής έτους 2021.
View more
Deadline: Apr 9, 2021
Διακήρυξη 11/2021, για την αναβάθμιση ιατροτεχνολογικού και λοιπού εξοπλισμού των χειρουργείων του Γ.Ν. Ιωαννίνων «Γ. Χατζηκώστα».
View more