Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został przewidziany.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.

Extended TitleRozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie oraz kompleksowa realizacja zadania p.n.: Rozbudowa i przebudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie wraz z niezbędną infrastrukturą. Przedmiot zamówienia obejmuje całokształt prac i obowiązków związanych z realizacją inwestycji, wykonawca zrealizuje przedmiot zamówienia od fazy projektowej do jego pełnego przygotowania do użytkowania w funkcji, do jakiej został przewidziany.

1. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia:

1) Opracowanie dokumentacji projektowej zgodnie z wymaganiami PFU, Zmianami do Koncepcji oraz Zmianami do charakterystyki energetycznej.

2) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nadmie o nową część obejmującą m.in. 10 sal lekcyjnych, szatnie z wydzielonymi sektorami, świetlice, pomieszczenia kuchni ze stołówką, bibliotekę

z czytelnią, pomieszczenia sanitarne, administracyjne oraz inne uwzględnione w Projekcie Koncepcyjnym Wielobranżowym zwanym dalej Koncepcją, sporządzoną w ramach odrębnego zamówienia, stanowiącą załącznik do SWZ.

3) Przebudowa istniejącego budynku Szkoły z wydzieleniem 4 sal zajęć przedszkolnych, sali zajęć ruchowych oraz pozostałych pomieszczeń wydzielonego oddziału przedszkolnego zgodnie

z Koncepcją.

4) Budowa sali gimnastycznej o wymiarach areny min. 28,00x15,00 m i wysokości min. 7,25m z pełnym wyposażeniem i nagłośnieniem, z zapleczem szatniowo- łazienkowym, trybunami nad zapleczem, dodatkową salą przystosowaną do uprawiania sztuk walki/tańca dla grupy 25-osobowej, pokojem nauczycieli wf oraz magazynem dostępnym bezpośrednio z sali gimnastycznej.

5) Zagospodarowanie terenu działki obejmujące w szczególności nowy układ komunikacyjny

wraz z budową zjazdów, chodniki, miejsca parkingowe, drogi wewnętrzne, boisko zewnętrzne wielofunkcyjne, plac zabaw, miejsca do gromadzenia nieczystości stałych, elementy małej architektury, zadaszone stanowiska na rowery dla uczniów i zagospodarowanie zieleni. Szczegóły uściślone w Koncepcji.

6) Budowa lub przebudowa przyłączy zewnętrznych oraz odwodnienia terenu.

7) Budowa lub przebudowa ogrodzenia.

8) Budowa oświetlenia zewnętrznego oraz przebudowa w niezbędnym zakresie obiektów

i urządzeń infrastruktury technicznej z wykonaniem pełnego zakresu robót przygotowawczych.

9) Pełne wyposażenie pomieszczeń obiektu po rozbudowie i przebudowie oraz terenu zewnętrznego, sukcesywnie do zakończonych etapów robót.

10) Uzyskanie wymaganych w imieniu Zamawiającego decyzji administracyjnych, uzgodnień i opinii, w tym decyzji o pozwoleniu na budowę lub o jego zmianie (jeżeli będzie wymagana).

11) Uzyskanie w imieniu Zamawiającego pozwolenia (pozwoleń) na użytkowanie zadania inwestycyjnego (zgodnie z jego etapowaniem) oraz dla całości zadania.

Uwaga: Całość zamówienia będzie realizowana przy normalnym funkcjonowaniu budynku Szkoły. Wykonawca winien zsynchronizować harmonogram prac budowlanych z planem pracy placówki.

2. Etapowanie inwestycji

Szczegóły dotyczące etapowania inwestycji, opisane są w SWZ oraz załącznikach.

Deadline Date2021-10-25
Publication Date2021-09-22
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Radzymin
AddressPl. T. Kościuszki 2, 05-250 Radzymin
TownRadzymin
Postal Code05-250
Phone+48 226676767
Fax+48 226676899
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 22, 2021
The purpose of this procurement procedure is to provide services of renting mobile office and toilet containers in Spain — Canary Islands, Ceuta and Melilla.
View more
Deadline: Nov 12, 2021
1. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i budowa hali sortowni wraz z infrastrukturą towarzyszącą – roboty budowlane w ramach Projektu pn. „Zwiększenie efektywności instalacji do odzysku surowców wtórnych w Zakładzie Gospodarki Odpadami...
View more
Deadline: Nov 15, 2021
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na wymianie rozjazdów i łuków na skrzyżowaniu ul. Nowowiejskiej i ul. Jedności Narodowej we Wrocławiu w podziale na 5 etapówSzczegółowy opis przedmiotu zamówienia,...
View more