Helhedsplanen Tangkrogen er en samlet plan for området ved Tangkrogen i Aarhus, som omfatter et nyt ressourceanlæg ved Marselisborg (Aarhus ReWater), en mulig udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn samt forbedring af adgang- og parkeringsforholdene i området.

I forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen er der behov for en totalentreprenør til projektering og udførelse af landindvinding, kystindfatning samt ledningsprojekt.

Totalentreprisen omfatter i hovedtræk etablering af kystindfatning, landopfyldning samt etablering af nyt overløbsbygværk, ny overløbsledning, ny udløbsledning samt udløbsbygværker for disse ledninger i forbindelse med realisering af Helhedsplan Tangkrogen.

Aarhus Vand og Aarhus Kommune er ved at udarbejde udbudsmaterialet for totalentreprisen. Forud for igangsættelse af udbuddet gennemfører Aarhus Vand og Aarhus Kommune en markedsdialog, med det formål at indhente markedets umiddelbare inputs i forhold til udbudsmaterialets grundlæggende forhold.

Extended TitleMarkedsdialog - Helhedsplan Tangkrogen, Totalentreprise for landindvinding og ledningsprojekt
Extended Description

Udbuddet af totalentreprisen vedr. landindvinding, kystindfatning samt ledningsprojekt i forbindelse med Helhedsplan Tangkrogen sker i et fællesskab mellem Aarhus Vand og Aarhus Kommune.

Helhedsplan Tangkrogen indeholder to alternativer, der skal danne grundlag for det videre arbejde med kommune¬plantillæg og miljøvurdering:

- Hovedforslaget, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet i tilknytning til den eksisterende lystbådehavn og lystbådehavnen udvides ud i bugten.

- Alternativ 2, hvor Aarhus ReWater placeres på søterritoriet ved Østhavnen og lystbådehavnen udvides mod øst - syd for erhvervshavnen. (Den mulige udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn i forbindelse med Alternativ 2 er ikke en del af dette udbud)

Hvilken af de to alternativer i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres og hvilket udløbspunkt udløbs- og overløbsledningen for Aarhus ReWater skal have træffes der først endelig beslutning om efter gennemført MKV-proces. Det er derudover endnu ikke afklaret, hvorvidt udvidelse af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres.

Totalentreprenøren vil på baggrund af overstående skulle indgå i en Fase 1 (projektering) uden endelig afklaring om overstående.

Totalentreprisens omfang afhænger af, hvilket alternativ i Helhedsplan Tangkrogen der skal realiseres, beslutning om udløbspunkt samt beslutning om hvorvidt udvidelsen af Marselisborg Lystbådehavn skal realiseres. Vejledende består opgaven dog i hovedtræk af etablering af mellem ca. 12- 17,7 ha nyt areal, etablering af en mellem ca. 2.550 m og ca. 4.600 m udløbsledning, etablering af nyt overløbsbygværk på land samt ca. 200 m ny overløbsledning på søterritoriet. Hertil kommer ny kystindfatning, blødbundsudskiftning samt nedbrydning og deponering af dele af eksist. stenkastninger.

Udbuddet af opgaven forventes gennemført i løbet af 2022, med offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse i første halvdel af marts 2022.

Inden påbegyndelse af selve udbudsproceduren vil der blive gennemført en markedsdialog med henblik på at informere interesserede potentielle tilbudsgivere om udbudsplanerne og give Aarhus Vand og Aarhus Kommune input til det videre arbejde med udbudsmaterialet.

Publication Date2021-12-06
CountryDenmark
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeWorks
Award CriteriaNot applicable
OrganisationAarhus Vand A/S
Attention OfPeter Fischer-Jensen
AddressGunnar Clausens Vej 34
TownViby
Postal Code8260
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Mar 23, 2022
Udbud af anlægsarbejdet vedr. Viborgvej 4 spor, Sommervej – Havkærvej
View more
Deadline: Feb 23, 2022
Totalentrepriseudbud vedr. helhedsplan udført som en ’nedrenovering’, dvs. bortskaffelse af de nuværende bygninger ved nedrivning og opførelse af nye tidssvarende bygninger på eksisterende fundamenter.Nærværende udbud omhandler alene opførelsen af nye...
View more
Deadline: Feb 25, 2022
Nærværende udbud omhandler projekt "535 Skive Kaserne - Modernisering af Hærens Mandskabs- og Materielfaciliteter - Renovering af bygning 32, 33, 35, 36, 40 og 41". Projektet omhandler renovering af bygning...
View more