Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla SPZZOZ w Nowej Dębie. Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 2 do Specyfikacji Warunków Zamówienia - zwanej dalej SWZ – Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy - Pakiety nr 1 – 25. Wspólny słownik zamówień. Wspólny słownik zamówień CPV Kod dodatkowy:33680000-0 Wyroby farmaceutyczne, 33692200-9 Produkty do żywienia pozajelitowego.

Extended TitleDostawa produktów leczniczych, wyrobów farmaceutycznych oraz produktów do żywienia pozajelitowego dla SPZZOZ w Nowej Dębie
Extended Description

Zgodnie z SWZ - Załącznik nr 2 Opis przedmiotu zamówienia - Formularz asortymentowo - cenowy - Pakiet nr 1: Enoksaparyna 1. Ilość pozycji asortymentowych: 1. Zamawiający nie ogranicza przedmiotu zamówienia do leków wymienionych z nazwy. Zamawiający dopuszcza zaproponowanie zamienników o tożsamym spektrum działania i składzie, zarejestrowanych i dopuszczonych do obrotu w Rzeczpospolitej Polskiej. Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych – synonimów danych pozycji opisu przedmiotu zamówienia z warunkiem gwarancji takiego samego składu chemicznego, tej samej substancji aktywnej, tej samej dawki i postaci uwalnianej in vitro z taką samą szybkością i o tym samym stopniu co lek równoważny. W tej pozycji należy wówczas podać odpowiednią nazwę handlową. W przypadku, gdyby w opisie przedmiotu zamówienia (załącznikach do SWZ) Zamawiający określił przedmiot zamówienia poprzez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów - dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych. Przez ofertę równoważną należy rozumieć ofertę o parametrach technicznych wytrzymałościowych, jakościowych, wydajnościowych nie gorszych od opisu wskazanego przez Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia. Szczegółowy sposób realizacji zamówienia, stanowi Załącznik nr 4 do SWZ Wzór umowy.

Publication Date2023-08-22
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value2444277.42
OrganisationSamodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nowej Dębie
Attention OfMaria Warchoł - Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
Addressul. Marii Skłodowskiej - Curie 1 a
TownNowa Dęba
Postal Code39-460
Phone+48 158462651-174
Fax+48 158462651-120
Class Code33690000
Class DescriptionVarious medicinal products
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 23, 2023
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa nabiału, zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do SWZ formularza asortymentowo-cenowego.
View more
Deadline: Oct 12, 2023
Dostawa 3 monitorów wielkoformatowych wraz ze stojakami oraz ekranu projekcyjnego 1 sztuka oraz 7 projektorów multimedialnych wraz z podsufitowymi uchwytami montażowymi
View more
Deadline: Oct 27, 2023
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie gminy Gródek nad Dunajcem oraz ich transport i zagospodarowanie. W ramach zamówienia...
View more