Przedmiotem zamówienia jest Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasło i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1469 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach, ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

Extended Title„Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Jasło”
Extended Description

1) Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Jasło i zagospodarowanie odebranych odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie, w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, o którym mowa w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1469 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zagospodarowanie odpadów tj. odzysk lub unieszkodliwienie powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami, w szczególności z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz. U. 2023r. poz. 1587 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą o odpadach,ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.

2) Odpady komunalne określone w punkcie 1 powinny być odbierane z następujących miejsc:

z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy;

z nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne t.j. domy ludowe, budynki świetlicowe, budynki i obiekty rekreacyjne, szkoły, budynki OSP, cmentarze, ośrodki zdrowia, ośrodki rehabilitacji, a także przystanki autobusowe, podmioty gospodarcze, sklepy, firmy itp.;

z nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;

z miejsc dodatkowo wyznaczanych przez Zamawiającego w trakcie trwania umowy.

3) Dostarczanie właścicielom nieruchomości odpowiedniej ilości i wielkości (pojemności) urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych takich jak:

pojemniki na odpady (dot. nieruchomości niezamieszkałych);

worki na odpady komunalne (dot. nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych).

4) Prowadzenie kontroli odbieranych selektywnie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych jak i niezamieszkałych. Prowadzenie w tym zakresie szczegółowej ewidencji i dokumentacji.

5) Seryjne skanowanie kodów kreskowych ze wszystkich wystawionych do odbioru worków, pojemników na odpady komunalne oraz przekazywanie w terminie do 10 każdego miesiąca, transmisji danych z czytników Zamawiającemu – zakup czytników należy do Wykonawcy usług.

6) Sporządzanie sprawozdawczości statystycznej zgodnie z wymaganiami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

7) Wykonywanie przedmiotu zamówienia bez względu na warunki atmosferyczne.

Publication Date2023-12-26
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeServices
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationGmina Jasło
Attention OfJoanna Kozłecka
AddressSłowackiego 4
TownJasło
Postal Code38-200
Phone+48 1344366666
Class Code90500000
Class DescriptionRefuse and waste related services
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SWZ)
View more
Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie...
View more
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SIWZ)
View more