Przedmiotem zamówienia jest dostawa odczynników do analizy DNA i RNA wraz z mat. labor. oraz odczynników do sekwencjonowania. Zamówienie zostało podzielone na 3 części. Ofertę można złożyć w odniesieniu do wszystkich części. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają tabela asort.-cenowa zał. nr 2 do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 i 4a do SWZ. Termin realizacji przedmiotu zam. wynosi: 24 m-ce dla cz. 1 oraz 12 m-cy dla cz. nr 2 i 3 od daty zawarcia umowy. Zamawiający oświadcza, iż będąc administratorem danych oraz mając na względzie przepisy ustawy z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych wdrożył środki bezpieczeństwa adekwatne do zidentyfikowanych przez siebie ryzyk oraz dające rękojmie należytego zabezpieczenia danych osobowych przekazywanych w ramach postępowania. Szczegółowa klauzula info. z art.13 RODO zawarta w SWZ. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówienia o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt.8 Pzp.

Extended TitleDostawa odczynników do analizay DNA i RNA wraz z materiałami laboratoryjnymi oraz odczynników do sekwencjonowania.
Extended Description

Dostawa odczynników do sekwencjonowania. Szczegółowy opis oraz sposób realizacji zamówienia zawierają tabela asortymentowo-cenowa zał. nr 2 do SWZ oraz wzór umowy zał. nr 4 do SWZ. Zamawiający żąda złożenia wraz z ofertą pod rygorem nieważności w formie elektronicznej następujących przedmiotowych środków dowodowych na potwierdzenie, że oferowane dostawy spełniają określone przez Zamawiającego wymagania: 1)Aktualny dokument potwierdzający dopuszczenie do obrotu i do używania jako wyrób medyczny spełniający wymagania w rozumieniu Ustawy z dnia 7.04.2022 r.

o wyrobach medycznych (Dz.U.2022 poz. 974) oraz Dyrektywy 93/42/EWG lub zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 w sprawie Wyrobów Medycznych (MDR) / (UE) 2017/46 w sprawie wyrobów medycznych in vitro, posiadający oznaczenie wyrobu znakiem CE - tzn.: deklaracja zgodności / certyfikat zgodności wystawiona(y) przez producenta lub upoważnionego/autoryzowanego przedstawiciela potwierdzająca(y), iż wyrób jest zgodny z wymaganiami zasadniczymi. lub: Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające, że oferowane produkty spełniają wymagania określone przez Zamawiającego oraz są dopuszczone do obrotu i stosowania na terenie Polski zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku, gdy opisany w SWZ przedmiot zamówienia nie został sklasyfikowany jako wyrób medyczny. 2)Materiały informacyjne zawierające opis oferowanego przedmiotu zamówienia (prospekt, katalog, karta, formularz danych itp.), potwierdzające wymagania zawarte w zał. nr 2 do SWZ (z zaznaczeniem wymaganych parametrów, nr części oraz pozycji oferowanego przedmiotu zamówienia).

2.Jeżeli Wykonawca nie złoży przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe będą niekompletne, Zamawiający wezwie do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Publication Date2024-01-22
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeSupplies
Award CriteriaLowest price
Value1170532.65
OrganisationInstytut Matki i Dziecka
Attention OfMarta Włosińska
Addressul. Kasprzaka 17A
TownWarsaw
Postal Code01-211
Phone+48 223277245
Class Code33696500
Class DescriptionLaboratory reagents
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SWZ)
View more
Przedmiotem zamówienia jest rozwój i uporządkowanie terenów zieleni wraz z elementami rekreacyjnymi na terenie Parku Pole Mokotowskie w Warszawie - etap 1 z podziałem na zadania: Zadanie 1 - zagospodarowanie...
View more
Realizacja prac związanych z przyłączeniem odbiorców gr. IV i V (na zasadach określonych w SIWZ)
View more