ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ

ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ΗΣ Υ.ΠΕ.»

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ,

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ :

Τετρακοσίων Σαράντα Έξι χιλιάδων Επτακοσίων Είκοσι Οκτώ ευρώ και Σαράντα τριών λεπτών (446.728,43€) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% Ογδόντα Έξι χιλιάδων Τετρακοσίων Εξήντα Τριών ευρώ και Πενήντα Επτά λεπτών (86.463,57€)

Τριακόσιες Εξήντα χιλιάδες Διακόσια Εξήντα Τέσσερα ευρώ και Ογδόντα Έξι λεπτά (360.264,86€) πλέον του ΦΠΑ

Extended TitleΠρομήθεια ακτινογραφικών φιλμ για υγρά και χημικά εμφανιστήρια και ακτινογραφικών φιλμ ξηράς εκτύπωσης με συνοδό εξοπλισμό
Extended Description

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΓΙΑ ΥΓΡΑ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΑ ΕΜΦΑΝΙΣΤΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΦΙΛΜ ΞΗΡΑΣ ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ, ΓΙΑ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 1ΗΣ Υ.ΠΕ.

Publication Date2024-01-16
CountryGreece
Procurement StatusFuture
TypeNot applicable
Contract TypeSupplies
Award CriteriaNot applicable
Value360264.86
Organisation1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής
TownAthens
Class Code32354100
Class DescriptionRadiology film
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

1) Τσιμεντένιοι στύλοι 10Ε (Τύπος 2), ενδεικτική ποσότητα ενός (1) έτους 2.430 τεμ.2) Τσιμεντένιοι στύλοι 11Ε (Τύπος 2), ενδεικτική ποσότητα ενός (1) έτους 1.630 τεμ.3) Τσιμεντένιοι στύλοι 10Β (Τύπος 2),...
View more
1) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 160.000 ΤΕΜ.1) ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΙ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ, ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΝΟΣ (1) ΕΤΟΥΣ 60.000 ΤΕΜ.
View more
ΟΜΑΔΑ Α: ΚΑΛΩΔΙΑ Μ.Τ.ΟΜΑΔΑ Β: ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Χ.Τ.ΟΜΑΔΑ Γ: ΣΥΓΚΕΝΤΡΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Χ.Τ.ΟΜΑΔΑ Δ: ΣΥΝΕΣΤΡΑΜΜΕΝΑ ΚΑΛΩΔΙΑ Χ.Τ.ΟΜΑΔΑ Ε: ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ ΧΑΛΚΟΥ & ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Χ.Τ.ΟΜΑΔΑ ΣΤ: ΑΓΩΓΟΙ ΧΑΛΚΟΥΟΜΑΔΑ Ζ: ΑΓΩΓΟΙ ACSRΟΜΑΔΑ Η:...
View more