Α high-profile international defence exhibition where International companies will present land, naval, aerospace, national and cyber security defence systems. DEFEA will take place 13th to 15th of July 2021 and is under the auspices of the Ministry of Defence - General Directorate for Defence Investments and Armaments (GDDIA) with the support of Hellenic Manufacturers Association of Defence Material and is organised by ROTA Exhibitions Greece.

 

Opening Date:13/07/2021
Closing Date:15/07/2021
Country:Greece
Location:Athens
Organizer:ROTA S.A.
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Apr 5, 2021
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) συστήματος ηλεκτρονικής μικροσκοπίας μικροανάλυσης (SEM-EDS), το οποίο αποτελείται από τα κάτωθι:Α.1) ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM)·Α.2) υπολογιστής (PC) ελέγχου...
View more
Deadline: Apr 5, 2021
Στο τεύχος της τεχνικής περιγραφής γίνεται αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης.
View more
Deadline: Apr 13, 2021
Σύμβαση έργου: «Ολοκλήρωση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας — Β’ φάση», υποέργο 1: «Δίκτυα αποχέτευσης ακαθάρτων ευρύτερης περιοχής Ιστιαίας και αγωγός διάθεσης», με προϋπολογισμό: 13...
View more