Α high-profile international defence exhibition where International companies will present land, naval, aerospace, national and cyber security defence systems. DEFEA will take place 13th to 15th of July 2021 and is under the auspices of the Ministry of Defence - General Directorate for Defence Investments and Armaments (GDDIA) with the support of Hellenic Manufacturers Association of Defence Material and is organised by ROTA Exhibitions Greece.

 

Opening Date:13/07/2021
Closing Date:15/07/2021
Country:Greece
Location:Athens
Organizer:ROTA S.A.
Add to favorites

Related Procurements

Deadline: Jun 17, 2021
Το παρόν έργο αφορά στην εκτέλεση εργασιών συντήρησης οδικού δικτύου και ειδικότερα εργασιών τεχνικής επιθεώρησης, άμεσης επέμβασης, βασικής συντήρησης, καθώς και εργασιών κύριας συντήρησης, με σκοπό την υλοποίηση άμεσων και...
View more
Η δημοπρατούμενη σύμβαση είναι μεικτή σύμβαση, κατά την έννοια του άρθρου 4 παρ. 4 του Ν.4412/2016 και περιλαμβάνει 2 διακριτά τμήματα:α) τμήμα 1: την κατασκευή και την 3μηνη δοκιμαστική λειτουργία...
View more
Deadline: Jun 10, 2021
Προμήθεια εξοπλισμού για τις ανάγκες του έργου «Creative@Hubs».Συγκεκριμένα, ο εξοπλισμός θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του παραδοτέου 3.3.1 «Εξοπλισμός» του Π.Ε. 3: «Δημιουργικές βιομηχανίες και συνεργατικοί χώροι δικτύωσης» και συγκεκριμένα...
View more