Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z podziałem na 4 rejony:

Rejon 1 – teren dzielnicy Łódź - Bałuty

Rejon 2 – teren dzielnicy Łódź - Górna

Rejon 3 – teren dzielnicy Łódź – Polesie i Śródmieście

Rejon 4 – teren dzielnicy Łódź - Widzew.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzach cenowych dla części 1-4 (Formularze 2a-2d), w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.

Extended TitleRemont chodników na drogach publicznych położonych na terenie miasta Łodzi oraz na drogach wewnętrznych położonych na terenach zarządzanych przez Miasto Łódź w 2019 roku z podziałem na 4 rejony
Extended Description

1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie chodników na drogach krajowych, wojewódzkich, powiatowych, gminnych oraz wewnętrznych na terenie miasta Łodzi będących w utrzymaniu Zarządu Dróg i Transportu z podziałem na 4 rejony: Rejon 1 – teren dzielnicy Łódź - Bałuty

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w Formularzu cenowym (Formularz 2a), w Tomie II SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia i Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych” oraz w Tomie III SIWZ – „Formularz aktu umowy”.

2. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a Ustawy wymaga, by podczas realizacji zamówienia czynności polegające na kierowaniu lub obsłudze maszyn niezbędnych do wykonywania przedmiotu zamówienia wykonywały co najmniej 3 osoby, zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę.

3 Wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, osób, wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, zostały określone w pkt 2 powyżej oraz w Tomie III SIWZ – Formularz aktu umowy.

Powyższe wymagania określają w szczególności:

a) sposób dokumentowania zatrudnienia osoby, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy,

b) uprawnienia Zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a Ustawy, oraz sankcje z tytułu niespełnienia tych wymagań,

c) rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osoby wykonującej czynności w trakcie realizacji zamówienia.

4. Zamawiający zastrzega, że wszędzie tam gdzie w treści Opisu przedmiotu zamówienia, Formularzy cenowych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (dalej: STWiORB) stanowiących opis przedmiotu zamówienia, zostały w opisie tego przedmiotu wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, źródła lub szczegółowe procesy, które charakteryzują produkty lub usługi dostarczone przez konkretnego wykonawcę - Zamawiający dopuszcza metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. Dopuszcza się zaproponowanie w ofercie wszelkich równoważnych odpowiedników rynkowych o właściwościach nie gorszych niż wskazane przez Zamawiającego.

Równoważne do przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia rozumie się wykonane przez dowolnych producentów przy zachowaniu identycznych lub lepszych parametrów technicznych i walorów użytkowych oraz w pełni kompatybilnych z resztą urządzeń pod warunkiem, iż spełniają one te same właściwości techniczne oraz, że na etapie realizacji zamówienia uzyskają akceptację Zamawiającego. Decyzje Zamawiającego w tym zakresie oparte będą na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, a także normach i wytycznych.

Parametry wskazanego standardu określają minimalne warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, jakościowe i funkcjonalne, jakie ma spełniać przedmiot zamówienia. Wskazane znaki towarowe, patenty, marki lub nazwy producenta czy źródła lub szczególne procesy wskazujące na pochodzenie określają jedynie klasę produktu, metody, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp.

W ofercie można przyjąć metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. innych marek i producentów, jednak o parametrach technicznych, jakościowych i właściwościach użytkowych oraz funkcjonalnych odpowiadających metodom, materiałom, urządzeniom, systemom, technologiom itp. opisanym w SIWZ. Dodatkowo Zamawiający podkreśla, iż równoważne metody, materiały, urządzenia, systemy, technologie itp. nie mogą stanowić zamienników w stosunku do metod, materiałów, urządzeń, systemów, technologii itp. opisanych w Formularzach cenowych i STWiORB za pomocą znaków towarowych, patentów, pochodzenia, źródła lub szczegółowego procesu.

Deadline Date2019-05-27
Publication Date2019-04-24
CountryPoland
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationMiasto Łódź, Zarząd Dróg i Transportu
Attention OfEwa Fiktus
Addressul. Piotrkowska 173
TownŁódź
Postal Code90-447
Phone+48 422726470
Fax+48 426384958
Class Code45233222
Class DescriptionPaving and asphalting works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jun 24, 2019
1. Przedmiot zamówienia stanowią prace utrzymaniowe na ciekach naturalnych oraz urządzeniach wodnych ZZ Kielce2. Przedmiotem zamówienia są prace i roboty utrzymaniowe polegające na wykonaniu prac konserwacyjnych na ciekach naturalnych i...
View more
Deadline: Jun 25, 2019
1. Przedmiotem niniejszego zamówienia jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Charbowo i Ułanowo2. Pozwolenie na budowę:— Decyzją pozwolenia na budowę nr 12/18 wydaną w dniu 24.1.2018 r., przez...
View more
Deadline: Jun 24, 2019
Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane, których celem jest wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa budynku Sądu Okręgowego we Włocławku przy ul. Żeromskiego 28”, polegającego na budowie budynku wraz z zagospodarowaniem...
View more