В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната технология в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г.

2. Извършване на СМР.

СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък.

3. Осъществяване на авторски надзор.

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване съгласно представеното прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

Extended TitleИнженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразг. отпадък, разп. на терит. на общ. Своге“, вкл. съпътств. инфрастр.
Extended Description

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната технология в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г.

2. Извършване на СМР.

СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък.

3. Осъществяване на авторски надзор.

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудван, съгласно представеното прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

Publication Date2019-10-16
CountryBulgaria
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
OrganisationОбщина Своге
Attention OfД. Радкова, гл. експ. ОП
Addressул. „Александър Стамболийски“ № 7
TownSvoge
Postal Code2260
Phone+359 72622124
Fax+359 72622539
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Nov 22, 2019
Инженеринг — проектиране, авторски надзор и изпълнение на СМР, във връзка с реализацията на проект „Въвеждане на мерки за подобряване на енергийната ефективност в сграда на отдел „Държавен...
View more
Изпълнението на общ. поръчка включва следните дейности: 1. Превантивно поддържане — включва следните основните видове дейности: затваряне на повърхностни пукнатини по повърхността на настилката; полагане на повърхностни обработки в/у...
View more
Извършване на поддържане (превантивно, текущо, зимно и ремонтно-възстановителни работи при аварийни ситуации) на републиканските пътища на територията на ОПУ Плевен, стопанисвани от АПИ съгласно чл. 19, ал. 1, т. 1...
View more