В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната технология в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г.

2. Извършване на СМР.

МР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък.

3. Осъществяване на авторски надзор

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване съгласно представеното прединвестиционно проучване, вкл. обучение на персонала за работа с инсталациите.

Extended TitleИнженеринг (проектиране, строителство и авторски надзор) на обект „Компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразг. отпадък, разп. на терит. на общ. Своге“, вкл. съпътств. инфрастр.
Extended Description

В предмета на обществената поръчка се включват следните дейности:

1. Изготвяне на работен проект за изграждане на инсталацията съгласно разработен ПИП и избраната технология в обем и обхват съгласно Наредба № 4 от 21.5.2001 г. При изготвянето на проекта в работна фаза ще бъдат прецизирани конкретните вид, форма, конструкция, технически характеристики, оборудване и съоръжения, без да се променя технологичното им предназначение с оглед гарантирането на търсения ефект.

Работният проект ще отговаря на:

— Наредба 4 от 21.5.2001 г.,

— Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци,

— Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци,

— съответните общински наредби за управление на отпадъците по чл. 22, ал. 1 от ЗУО.

Изготвените проекти подлежат на съгласуване с всички заинтересовани експлоатационни дружества. Работният проект ще съдържа количествени и количествено-стойностни сметки за всеки етап, фаза и подобект, които ще бъдат изградени и/или реконструирани в рамките на проекта.

След финализиране на работния проект ще се изготви комплексен доклад за съответствието и съгласуване на проекта със съответните институции, на която база ще бъде издадено разрешение за строеж. С издаването на РС ще стартират следващите две под дейности: извършване на СМР и осъществяване на авторски надзор.

2. Извършване на СМР.

СМР, свързани с изграждане на компостираща инсталация за разделно събран зелен и биоразградим отпадък.

Ще бъдат извършени СМР с обхват всички дейности, свързани с изграждане на инсталация за компостиране на разделно събран зелен и биоразградим отпадък от община Своге, съгласно изготвения работен проект.

Избраният изпълнител ще изгради инсталацията, съобразявайки се с изготвения работен проект, избраната технология, описаните и остойностени видове СМР в количествените и количествено-стойностни сметки.

В изпълнение на тази поддейност ще бъдат извършени и строително-монтажните работи с обхват всички дейности, свързани с изграждане и на съпътстваща инфраструктура, необходима за въвеждане на обекта в експлоатация.

Обектът е снабден с питейна вода от близко преминаващ водопровод, като не се предвижда преминаване на водопровода през чужди имоти. Електроснабдяв. ще се извършва от трафопост, разп. в един от имотите (№ 46034). За достъп до имота ще се използва налична довеждаща инфраструктура.

3. Осъществяване на авторски надзор.

Съгласно действащото законодателство не може да стартират строително-монтажните работи без авторския надзор, който следи стриктно по време на строителството изпълнението на работния проект. Авторския надзор се подписва в заповедите в заповедната книга на строежа, както и съгласува и подписва всички документи, свързани с изпълнение или при необходимост — изменение на първоначално изготвения работен проект.

4. Доставка на необходимото за въвеждане в експлоатация на инсталациите оборудване съгласно представеното прединвестиционно проучване. В рамките на тази дейност трябва да бъде доставено оборудване, както следва:

— платнище,

— вентилатори за принудителна аерация,

— уред за измерване на съдържанието на кислород и температура,

— ааерираши тръби,

— контролно табло+контролер за измерване и управление.

Deadline Date2019-10-01
Publication Date2019-08-23
CountryBulgaria
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value1129025
OrganisationОбщина Своге
Attention OfД. Радкова, гл. експ. ОП
Addressул. „Александър Стамболийски“ № 7
TownSvoge
Postal Code2260
Phone+359 72622124
Fax+359 72622539
Class Code45000000
Class DescriptionConstruction work
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Oct 21, 2019
Предмета на поръчката включва: боядисване с латекс двукратно при ремонт на помещенията и коридорите на първия етаж; боядисване с блажна боя по дървените повърхности врати и каси; ремонт на санитарното...
View more
Deadline: Nov 7, 2019
Основни дейности, които ще се извършат при изпълнение на поръчката:1. Управление и сигнализация на секционните гарови разединители;2. Управление и сигнализация на секционни постове Гълъбник, Кочериново и Кресна;3. Управление и сигнализация...
View more
Deadline: Nov 11, 2019
Обществена поъчка с предмет: „Модернизация на тягова подстанция Разград, прилежащите и секционни постове Кривня и Самуил с изграждането и включването им в система за телеуправление и телесигнализация SCADA, както и...
View more