Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie, uzyskanie wymaganych prawem niezbędnych decyzji, uzgodnień i zezwoleń na realizację inwestycji, prowadzenie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową oraz wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót dla zadania pn: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych oraz wzorem umowy.

Extended TitleRozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I
Extended Description

Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 od DK 74 do DW 759 oraz budowa nowego odcinka DW 759 od DW 777 do granicy województwa – etap I,

polegające na:

— zadanie nr 1: rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 777 Maruszów–Piotrowice w km 21+513 do 26+332,

— zadanie nr 2: budowa drogi wojewódzkiej nr 759 Piotrowice – gr. województwa w km 0+000 do km ok. 2+750.

Zadanie realizowane w systemie „zaprojektuj i wybuduj”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

a) opracowanie dokumentacji projektowej w ramach programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) wraz z niezbędnymi decyzjami administracyjnymi, opiniami i uzgodnieniami zezwalającymi na prowadzenie robót budowlanych dla zadania inwestycyjnego w tym decyzji środowiskowej i pozwolenia wodnoprawnego na budowę urządzeń wodnych, rozbiórkę.

W ramach zamówienia (w cenie kontraktowej i czasu na ukończenie) w razie konieczności należy także:

— wykonać raport i przeprowadzić ocenę oddziaływania na środowisko

— uzyskać w razie konieczności odstępstwa od warunków technicznych;

b) wykonanie robót budowlanych wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót wraz ze świadczeniami nie będącymi robotami budowlanymi oraz zapewnieniem nadzoru przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów oraz decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, w razie konieczności zabezpieczenie i przeniesienie zabytków małej architektury, zapewnienia nadzoru archeologicznego i przeprowadzenia ratowniczych badań archeologicznych, badań archeologicznych wyprzedzających (wyprzedzające badania wykopaliskowe), zapewnienie nadzoru saperskiego, geologicznego. Szczegółowy zakres robót jest przedstawiony w PFU;

c) sprawowanie nadzoru autorskiego nad opracowaną dokumentacją projektową;

d) uzyskanie pozwolenia na użytkowanie.

W ramach inwestycji należy zaprojektować i wykonać:

— rozbudowę DW 777 po śladzie istniejącym z ewentualną korektą nienormatywnych łuków oraz budową ciągu pieszych o nawierzchni – asfaltowej o szerokości 2,00 m wzdłuż DW 777 na terenie miejscowości z usytuowanego za rowem lub w przypadku braku możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz przepustów drogowych; rozbudowa skrzyżowania DW 759 i DW 777 w km 26+311 21+513 z wydzieleniem relacji skrętnych; zatok autobusowych, przepustów, odwodnieniem drogi, budową/przebudowa oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, przebudową kolidujących urządzeń oraz sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, wycinka kolidujących drzew,

— budowę nowego przebiegu DW 759 długości ok. 1,50 km wraz z dowiązaniem do śladu istniejącego w km 2+250 skrzyżowania z drogą gminną nr 401018T. Rozbudowa drogi nr 759 na odcinku od skrzyżowania do przeprawy promowej w km 2+610 dł. ok 0,36 km, tj. wjazd na wał. Budowa ciągu pieszych o nawierzchni asfaltowej o szerokości 2,00 m wzdłuż DW 759 na terenie miejscowości usytuowanego za rowem lub w przypadku braku możliwości przy krawędzi jezdni o szerokości 2,5 m wraz z przebudową skrzyżowań oraz wymianą przepustów drogowych; wyburzenie kolidujących z inwestycją budynków; włączenie starodroża DW 759 w nowo budowany odcinek drogi wojewódzkiej poprzez rozbudowę odcinka drogi gminnej 401059T i budowę skrzyżowania skanalizowanego drogi gminnej 401059T z nowym przebiegiem DW 759; przebudowę kolidujących urządzeń i sieci istniejącej infrastruktury pod i nadziemnej, przebudową skrzyżowań, przepustów drogowych i odwodnieniem, budowa/przebudowa oświetlenia drogowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, wycinka kolidujących drzew.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ. Zamówienie będzie realizowane zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym wraz z załącznikami, harmonogramem prac projektowych i harmonogramem robót budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy – Załącznik nr 5 do SIWZ.

Publication Date2020-05-25
CountryPoland
Procurement StatusAwarded
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value24725473.84
OrganisationŚwiętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich
Attention OfDział Zamówień Publicznych
Addressul. Jagiellońska 72
TownKielce
Postal Code25-602
Phone+48 413470480
Fax+48 413470470
Class Code45220000
Class DescriptionEngineering works and construction works
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Aug 31, 2020
The contract seeks to acquire research and innovation assistance and advisory services in 3 lots:Lot 1: research and innovation expertise and technical advice support services;Lot 2: research and innovation studies,...
View more
Deadline: Sep 4, 2020
Przedmiotem zamówienia jest budowa nowego zaplecza w rejonie stacji Rzeszów Staroniwa z jednoczesną przebudową trzech istniejących torów stacyjnych oraz budową nowej hali technologicznej. Zaplecze techniczne służyć będzie dla potrzeb utrzymania...
View more
Deadline: Sep 1, 2020
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych zgodnie z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót (STWIOR), pozwoleniami, umową i SIWZ oraz sporządzenie dokumentacji powykonawczej, w tym...
View more