Ťažiskovým predmetom zákazky je dodanie, nainštalovanie a sprevádzkovanie Multifunkčnej športovej plochy (MŠP) s technickým zázemím v 20 vybratých obciach v rámci SR (v jednom kraji dodanie MŠP do 2-3 obcí), ktorá sa delí na 2 časti (10xMŠP + 10xMŠP). Osobitnou treťou časťou predmetu zákazky je dodanie rolby - zariadenie na úpravu ľadu ku každej MŠP. Delením zákazky na 3 časti verejný obstarávateľ vytvára širší priestor pre čestnú hospodársku súťaž. Zoznam obcí bude známy najneskôr pri uzatváraní zmluvy.

To znamená, že verejný obstarávateľ predmet zákazky delí na 3 časti (10xMŠP + 10xMŠP + 20xRolba-zariadenie na úpravu ľadu). Uchádzač môže predložiť ponuku na ktorúkoľvek časť alebo iba na ktorékoľvek 2 časti alebo na všetky časti predmetu zákazky.

Tomuto deleniu predmetu zákazky sú určené v oddieli III.1.2) a III.1.3) tohto oznámenia aj podmienky účasti členené na každú časť zvlášť. Uchádzač si sám vypočíta veľkosť obratu, zábezpeky alebo referencií resp. zameranie obratu alebo referencií, a to podľa časti na ktorú/é časť/i predmetu zákazky predkladá ponuku.

Každá časť sa bude vyhodnocovať osobitne. T.j. na predmet zákazky môžu byť podpísané zmluvy s 1 úspešným uchádzačom na všetky 3 časti, alebo zmluvy s 2 úspešnými uchádzačmi na 2 časti, alebo 3 zmluvy s troma úspešnými uchádzačmi pre príslušnú časť predmetu zákazky. Na časť 1 (MŠP časť 1. PZ) a na časť 2 (MŠP na časť 2. PZ) sa môže uzatvoriť 1 zmluva a na časť 3. PZ - rolba sa uzatvorí samostatná zmluva.

Extended TitleMultifunkčné športové plochy-2
Extended Description

Multifunkčné plochy budú inštalované v 10 obciach so strediskovými základnými školami, budú nezastrešené a budú slúžiť pre zimné športy prevažne v zimnom období. V letnom období budú pokryté multifunkčným povrchom, na ktorom je možné prevádzkovať viacero športových hier. Budú preto využiteľné pre deti, mládež a športujúcu verejnosť počas celého roka.

Súčasťou dodávky k takejto multifunkčnej ploche je zdroj chladu - chladiaci vonkajší agregát vrátane konektorov medzi agregátom a plochou umiestnený pri multifunkčnej ploche; chladiaci rošt, multifunkčné plastové rošty na spevnenie plochy; rolba; kontajner pre garážovanie rolby, v ktorom bude umiestnený bojler teplej vody pre rolbu a elektrorozvádzač; stĺpové osvetlenie multifunkčnej plochy; stĺpy pre záchytné siete; sada mantinelov na ohraničenie ihriska; sada hokejových bránok

Predmet zákazky je detailnejšie opísaný v súťažných podkladoch.

Deadline Date2019-11-18
Publication Date2019-10-16
CountrySlovak Republic
Procurement StatusActive
TypeOpen procedure
Contract TypeWorks
Award CriteriaThe most economic tender
Value2679967.00
OrganisationSlovenský zväz ľadového hokeja
Attention OfJUDr. Miroslav Valíček
AddressTrnavská cesta 27/B
TownBratislava
Postal Code831 04
Phone+421 232340901
Fax+421 244258344
Class Code45331230
Class DescriptionInstallation work of cooling equipment
SourceOffice for Official Publications of the European Communities - Tenders electronic daily (Ted)

Related Procurements

Deadline: Jan 8, 2020
Predmetom zákazky je rekonštrukcia a modernizácia vybraného súboru budov vo vlastníctve Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislava, ktorej cieľom je (i) zvýšenie energetickej efektívnosti budov a energetického hospodárstva týchto budov a...
View more
Deadline: Nov 20, 2019
Predmetom zákazky sú opravy vozoviek na cestách I. triedy (veľkoplošné aj lokálne), výmenou degradovaných vrstiev krytu vozovky s cieľom zlepšenia prevádzkovej spôsobilosti krytu vozovky a predĺženia životnosti vplyvu porúch na...
View more
Deadline: Dec 13, 2019
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná...
View more